Zakon.sk - právo, dane a účtovníctvo, mzdy, verejná správa, vzdelávanie

Novinky

Viac

Aktuálne školenia

Viac
 • Novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2023

  Využite príležitosť nahliadnuť spolu s obľúbeným daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým na daňovú prax po novele zákona o DPH od 1. 1. 2023. Pod lupu sa nám dostanú registračné pravidlá pre zdaniteľnú osobu, právo odpočítať daň pre platiteľa, sadzby DPH, oprava základu dane, dovoz tovaru na súkromné účely a zavedenie úroku z omeškania, stavebné práce a prenos daňovej povinnosti, dodanie a nájom stavieb, daňové priznanie a platenie DPH, ako aj všetky ďalšie významné oblasti DPH, ktoré novela upravuje od 1. 1. 2023.

  108,00 € s DPH 90,00 € bez DPH

  Detail
 • Posudková lekárska a sociálna činnosť v podmienkach miest a obcí v roku 2023

  Pri sociálno-posudkovej činnosti sa posudzuje posúdenie, do akej miery je fyzická osoba odkázaná na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (napr. v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári a pod.). Ako z pohľadu miest a obcí celý tento proces prebieha – od podania žiadosti žiadateľa cez samotný výkon posudku až po vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a následné zabezpečenie sociálnej služby, vám objasní PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD..

  72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

  Detail
 • Správa daní podľa Daňového poriadku

  Na webinári s JUDr. Ing. Petrom Schmidtom nahliadnete očami praxe na Daňový poriadok (vrátane zmien od r. 2013) a jeho kľúčovú rolu pri každodennom kontakte daňového subjektu so správcom dane – nie iba počas daňovej kontroly. Chýbať nebudú praktické informácie a návody, ako podať daňové priznanie, ako platiť daň, aké povinnosti má daňový subjekt voči správcovi dane, čo v prípade daňových preplatkov a daňových nedoplatkov, kedy je možné odložiť platbu dane alebo platiť daň v splátkach a mnohé ďalšie. Ide o prvú z dvoch častí webinára venovaného Daňovému poriadku.

  72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

  Detail

Obľúbené

Viac
 • Bezpečnosť v praxi - odborný online systém

  Bezpečnosť v praxi je jediný odborný portál, ktorý komplexne rieši všetky oblasti bezpečnostného manažmentu na jednom mieste. Ochrana zdravia osôb (BOZP), ochrana osôb a majetku (SBS, CO, krízový manažment), ochrana osobných údajov a GDPR, ochrana pred požiarmi, kybernetická bezpečnosť, ochrana životného prostredia (odpadov). Upozorňuje na hroziace bezpečnostné incidenty aj počas pandémie, bezpečnostné opatrenia a opatrenia prijaté na zabránenie šírenia nákazlivej choroby COVID-19 a iné hrozby.

  231,00 € s DPH 192,50 € bez DPH

  Detail
 • Ročné PROFIvzdelávanie

  Potrebujete sa školiť vy alebo vaši zamestnanci viackrát do roka? S ročným predplatným na Profivzdelavanie.sk získate za bezkonkurenčnú cenu prístup k viac ako 150 webinárom z oblasti daní, účtovníctva, miezd, personalistiky, verejnej správy a ostatnej legislatívy. Ak vám nevyhovuje termín webinára, jednoducho si ho pozriete zo záznamu.

  468,00 € s DPH 390,00 € bez DPH

  Detail
 • Vedenie jednoduchého účtovníctva v PDF

  Prinášame vám novú praktickú elektronickú príručku Vedenie jednoduchého účtovníctva pre účtovné obdobie roka 2022. Je určená podnikateľom – fyzickým osobám, ktorí pri zisťovaní základu dane a následne svojej daňovej povinnosti uplatňujú skutočne preukázané výdavky z riadne vedeného jednoduchého účtovníctva a sú teda účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve.

  16,79 € s DPH 13,99 € bez DPH

  Detail

Akcie

Viac
 • Smernica o obehu účtovných dokladov v účtovnej jednotke

  Účelom smernice o obehu účtovných dokladov je dosiahnutie maximálne efektívneho a hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov v súlade s platnými právnymi predpismi.
  Potreba vypracovania smernice priamo nevyplýva z nijakého právneho predpisu, zákon o účtovníctve však stanovuje povinné náležitosti účtovného dokladu a stanovuje, čo tvorí účtovnú dokumentáciu. Preto vypracovanie smernice je nevyhnutné z dôvodu zabezpečenia a fungovania vnútorného kontrolného systému v účtovnej jednotke.

  6,99 € 5,58 € s DPH 5,83 € 4,65 € bez DPH

  Detail
 • Trovy súdneho konania – Judikatúra

  Otázka náhrady trov konania úzko súvisí so základným právom na spravodlivý proces, ale tiež s právom vlastniť majetok. S prihliadnutím na uvedené by mali byť normy upravujúce náhradu trov vždy interpretované tak, aby uplatnenie oprávneného nároku v konečnom dôsledku neprinieslo víťaznej strane sporu majetkovú ujmu. Zároveň však musia byť pravidlá konštantne aplikované tak, aby bolo zabránené krokom, ktoré nemajú za cieľ presadzovanie práv, ale len navyšovanie priznanej náhrady trov na úkor protistrany. Počiatočné náklady na súdne konanie popritom nesmú predstavovať neprekonateľnú prekážku pre prístup k spravodlivosti.

  52,69 € 39,93 € s DPH 47,90 € 36,30 € bez DPH

  Detail
 • Balíček pre školy: Prevádzkový poriadok školy + Smernica o dištančnom vzdelávaní + Smernice o poskytovaní osobných príplatkov zamestnancom školy, o hodnotení pedag. a odbor. zamestnancov

  Akciový balíček pre školské zariadenia obsahuje tieto publikácie:

  • Prevádzkový poriadok školy
  • Smernica o dištančnom vzdelávaní
  • Smernica o poskytovaní osobných príplatkov zamestnancov školy

  42,47 € 29,70 € s DPH 35,39 € 24,75 € bez DPH

  Detail