Zakon.sk - právo, dane a účtovníctvo, mzdy, verejná správa, vzdelávanie

Novinky

Viac
 • 28,57 € s DPH 23,81 € bez DPH

  Detail
 • Daňový špeciál 1/2022

  V prvom čísle nového ročníka publikácie Daňový špeciál sme pre vás pripravili koncentrát najžiadanejších tém - prevod majetku z hľadiska DPH, odpočítanie dane pri registrácii, zdaňovanie podielových listov, príjmy fyzických osôb – daňové posúdenie pohľadávok, určovanie výšky ceny za dielo a okamihu jej splatnosti a iné. Bližšie informácie k uvedeným témam pripájame v obsahu nižšie.

  21,84 € s DPH 18,20 € bez DPH

  Detail
 • Dane a účtovníctvo 11/2021

  V jedenástom vydaní publikácie Dane a účtovníctvo získate prehľad v týchto, momentálne vyhľadávaných témach - elektronizácia účtovníctva od 1. 1. 2022, subjekt daňového odpisovania, uplatňovanie daňových strát u mikrodaňovníka, fakturácia v praktických súvislostiach – 3. časť: Fakturácia z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov a iné.

  Na základe zákazníckeho ohlasu, sme pre vás pripravili PDF formát.

  14,45 € 10,12 € s DPH 12,04 € 8,43 € bez DPH

  Detail
 • Daňový a účtovný poradca podnikateľa 1/2022

  Prvé číslo z ročníka 2022 prináša priblížené tieto témy - nesprávne fakturované údaje a ich oprava podľa zákona o DPH a zákona o účtovníctve, účtovná závierka 2021 v praxi: Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov, príklad zostavenia účtovnej závierky malej účtovnej jednotky za rok 2021, triedenie účtovných jednotiek v roku 2021, minimálna mzda od 1. januára 2022 a iné.

  15,64 € s DPH 13,03 € bez DPH

  Detail
 • Dokazovanie v trestnom konaní - Obvinený - Judikatúra

  Publikácia obsahuje výber 60 súdnych rozhodnutí je zameraný na výsluch obvineného, ale tiež na súvisiace práva obvineného vo všeobecnosti ako subjektu trestného konania, a tiež na práva obvineného pri jeho výsluchu i pri vykonávaní iných dôkazov, ako napr. pri výsluchu svedkov alebo iných dôkazov.

  47,18 € s DPH 42,89 € bez DPH

  Detail
 • Dokazovanie v trestnom konaní – Znalec - Judikatúra

  Predkladaný výber 82 súdnych rozhodnutí je zameraný na hmotnoprávne aj trestno-procesné otázky znaleckého dokazovania. Z hmotnoprávneho hľadiska môže byť znalecké dokazovanie zamerané na skúmanie podmienok trestnej zodpovednosti alebo na zisťovanie jednotlivých skutkových okolností, ktoré tvoria objektívnu stránku konkrétneho trestného činu.

  47,18 € s DPH 42,89 € bez DPH

  Detail

Zľavnené produkty

Viac
 • Ťahák na úspech nájdeš vo svojej ruke

  Najnovšia motivačná kniha Ťahák na úspech je treťou z cyklu motivačných kníh Juraja Málika. Je krátka, výstižná a princípy v nej sú názorné a ľahko zapamätateľné. Systém Ruky – ťaháku na osobný rast, šťastie a úspech – je založený na praktických skúsenostiach autora knihy.

  9,90 € 8,91 € s DPH 9,00 € 8,10 € bez DPH

  Detail
 • Príspevok zamestnávateľa na rekreačné poukazy zamestnancom

  Od 1. januára 2019 nadobudla účinnosť novela zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá priniesla zamestnávateľom novú povinnosť. Zamestnávatelia, budú za určených podmienok a vo výške 55 % z vynaložených nákladov (max. 275 eur) poskytovať príspevok na rekreáciu zamestnancom (a môžu sa rozhodnúť, že príspevok na rekreáciu poskytnú prostredníctvom rekreačného poukazu). Príspevok na rekreáciu zamestnancom bude daňovo zvýhodnený.

  11,20 € 7,25 € s DPH 9,33 € 6,04 € bez DPH

  Detail
 • Zákon o odpadoch – komentár (2018)

  Komentár je podrobným komentovaním zákona k odpadom, zákon bol novelizovaný a v komentári sú premietnuté všetky doteraz aktuálne legislatívne zmeny, ktoré nadobúdajú účinnosť k 1. 1. 2019.

  Komentár je prínosom pre obce, mestá a aj pre subjekty, ktoré sa zaoberajú skladovaním, výrobou a pracujú s odpadom. Svojou kvalitou a tým, že bolo v zákone o odpadoch uskutočnených množstvo zmien, je komentár užitočnou dennou pomôckou pri výkone funkcie.

  48,40 € 38,72 € s DPH 44,00 € 35,20 € bez DPH

  Detail

Odporúčame

Viac
 • EPI Právny online systém

  EPI je odborný online systém ekonomických a právnych informácií a služieb. Je postavený na najmodernejších technológiách spracovania odborných informácií, vďaka ktorým prináša prostredníctvom úplne nových funkcií najkomfortnejšie užívateľské prostredie.

  Systém EPI je navrhnutý tak, aby okamžite vyhľadal a poskytol informácie aj o tých najzložitejších otázkach a umožnil získať informácie z rôznych pohľadov. A keďže je systém EPI vytvorený tak, aby dokázal využiť všetky dostupné odborné informácie a súvislosti okamžite na jednom mieste a v jednom momente, umožní každému užívateľovi byť vysoko efektívnym a časovo flexibilným. 

  294,00 € s DPH 245,00 € bez DPH

  Detail
 • Účtovné súvzťažnosti

  Prinášame vám už XXI. vydanie obľúbenej príručky Účtovné súvzťažnosti. Aktualizovaná publikácia pre rok 2021 obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín.
  V karte "Ukážka" máte k dispozícii i ukážku publikácie.

  19,89 € s DPH 16,58 € bez DPH

  Detail
 • Občiansky zákonník - veľký komentár (I., II., III. a IV. zväzok)

  Nové vydanie komentára zahŕňa nielen aktuálne zmeny v legislatíve, ale reaguje na všetky zmeny v judikatúre a aplikačnej praxi.

  73,00 € s DPH 66,36 € bez DPH

  Detail

Aktuálne školenia

Viac
 • Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2021 a zmeny pre rok 2022

  Rovnako ako počas uplynulých šiestich ročníkov, aj v tento predvianočný čas vás pozývame na obľúbenú daňovú PP konferenciu. V poradí už 7. ročník PP konferencie sa koná v čase, kedy už budú známe a schválené zmeny pre rok 2022. Konferencia je rozvrhnutá na tri dni tak, aby ste si mohli vybrať podľa vášho zamerania z programu to, čo potrebujete. Pri účasti na všetkých troch dňoch budete komplexne pripravení na ukončenie roka 2021 a zároveň sa oboznámite s legislatívnymi zmenami z oblastí daní, odvodov, miezd a účtovníctva pre rok 2022.

  252,00 € s DPH 210,00 € bez DPH

  Detail
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 a zmeny v mzdovej učtárni v roku 2022

  Na školení s Júliou Pšenkovou získate všetky znalosti, ktorými potrebuje mzdový účtovník disponovať pre správne vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti za rok 2021. Zákonné lehoty či samotné postupy pri ročnom zúčtovaní, vrátane vyrovnania sa s preplatkom alebo nedoplatkom, uplatnením daňového bonusu na deti, spätne priznanom starobnom/invalidnom dôchodku a ešte viac si osvojíte na reálnych príkladoch z praxe. Vykonanie ročného zúčtovanie pre vás tak nebude žiaden problém, ba čo viac, na tomto školení vás navyše pripravíme aj na zmeny, ktoré nadobúdajú účinnosť od januára 2022 či v priebehu nasledujúcich mesiacov.

  84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

  Detail
 • Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2021 a zmeny v účtovníctve pre rok 2022

  Získajte podrobný návod, ako bez chýb a s prihliadnutím na všetky najnovšie zmeny zostaviť daňové priznanie a účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve za rok 2021. Na školení online s Ing. Ondrejom Balážom si môžete ozrejmiť všetky závierkové účtovné prípady, inventarizáciu majetku alebo zostavenie súvahy či výkazu ziskov a strát. Okrem základných vedomostí, ktoré potrebuje poznať každý účtovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva, získate aj vzorové poznámky mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky. Program vychádza z najčastejšie kladených otázok za minuloročné účtovné obdobia, a preto nebudú chýbať ani riešenia konkrétnych závierkových problémov. Na uvedenom školení vás navyše pripravíme na zmeny platné k 1. 1. 2022.

  84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

  Detail

Online produkty

Viac
 • Daňové centrum - odborný online systém

  Dane a účtovníctvo na jednom mieste - odborný online systém poskytujúci overené informácie z oblastí daní a účtovníctva podľa najnovších zákonov, vyhlášok a noviel.

  Zakúpením produktu získavate ročný prístup k celému obsahu, funkciám a službám systému Daňové centrum.

  349,20 € s DPH 291,00 € bez DPH

  Detail
 • Mzdové centrum - odborný online systém

  Mzdy a personalistika na jednom mieste - odborný online systém poskytujúci overené informácie z oblastí miezd, pracovného práva a personalistiky podľa najnovších zákonov, vyhlášok a noviel.

  Zakúpením produktu získavate ročný prístup k celému obsahu, funkciám a službám systému www.mzdovecentrum.sk

  349,20 € s DPH 291,00 € bez DPH

  Detail
 • GDPR v praxi

  Modul obsahuje výber odborných článkov, vzorov právnych podaní, interných firemných predpisov, príkladov z praxe a videoškolení k téme ochrany osobných údajov.

  Od 25. mája 2018 sa uplatňuje Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a nový zákon o ochrane osobných údajov.

  153,00 € s DPH 127,50 € bez DPH

  Detail