Depozitný účet pre rozpočtové organizácie na prelome rokov 2019/2020

Videoškolenie vychádza z aplikačnej praxe a reaguje na časté problémy a nedostatky pri disponovaní s depozitným účtom, a to najmä v období prechodu medzi účtovnými obdobiami. Účastník si pomocou videoškolenia najmä z praktického hľadiska ozrejmí povinnosti rozpočtových organizácií, spôsob zákonného nakladania s depozitným účtom, ako aj súvisiace obmedzenia a časové limity upravené zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Forma produktu
Videoškolenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 25,00 € 30,00 €
+ -

Depozitný účet pre rozpočtové organizácie na prelome rokov 2019/2020

Videoškolenie vychádza z aplikačnej praxe a reaguje na časté problémy a nedostatky pri disponovaní s depozitným účtom, a to najmä v období prechodu medzi účtovnými obdobiami. Účastník si pomocou videoškolenia najmä z praktického hľadiska ozrejmí povinnosti rozpočtových organizácií, spôsob zákonného nakladania s depozitným účtom, ako aj súvisiace obmedzenia a časové limity upravené zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Videoškolenie obsahuje navyše aj ďalšie praktické informácie, a to dôležité upozornenia a odporúčania pre rok 2020 či odpovede na najčastejšie otázky z praxe, ako napríklad:

 • čo všetko je možné viesť cez depozitný účet?
 • môžeme mať na depozitnom účte počas roka dotácie od iných subjektov?
 • musí v obci depozitný účet jej rozpočtovej organizácie a jej majetkové pohyby schvaľovať obecné zastupiteľstvo?
 • vykonáva sa základná finančná kontrola?
 • musíme mať v rozpočtovej organizácii spracovanú internú smernicu k depozitnému účtu?
 • je depozitný účet účtom cudzích prostriedkov?
 • ako postupuje príspevková organizácia?
 • môže rozpočtová organizácia viesť počas roka na depozitnom účte exekúcie a zrážky (379)?
 • môže počas rozpočtového roka viesť organizácia na depozitnom účte prostriedky grantov?
 • môžu byť nespotrebované prostriedky z miezd a odvodov za mesiac december 2019 vedené na depozitnom účte počas celého roka 2020?
 • a mnohé ďalšie.

Videoškolenie je určené subjektom verejnej správy, rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, miest, vyšších územných celkov, ako aj štátu a orgánov miestnej štátnej správy.Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.