Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Prednáška bude zameraná na celý rad aspektov, ktoré sa týkajú dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (deviata časť Zákonníka práce). Základom prednášky budú príklady, na ktorých budú vysvetlené jednotlivé ustanovenia Zákonníka práce a bude poukázané aj na niektoré problémy či nejasnosti, ktoré sa vyskytujú pri právnej úprave a jej aplikácii v praxi. Osobitná pozornosť bude venovaná otázkam výnimočnosti uzatvárania dohôd, rozdielu medzi dohodou o pracovnej činnosti a dohodou o vykonaní práce a štatútu žiaka a študenta.

Forma produktu
Videoškolenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Bez DPH S DPH
Bratislava 19. 11. 2019 80,00 € 96,00 €

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Prednáška bude zameraná na celý rad aspektov, ktoré sa týkajú dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (deviata časť Zákonníka práce). Základom prednášky budú príklady, na ktorých budú vysvetlené jednotlivé ustanovenia Zákonníka práce a bude poukázané aj na niektoré problémy či nejasnosti, ktoré sa vyskytujú pri právnej úprave a jej aplikácii v praxi. Osobitná pozornosť bude venovaná otázkam výnimočnosti uzatvárania dohôd, rozdielu medzi dohodou o pracovnej činnosti a dohodou o vykonaní práce a štatútu žiaka a študenta.

Popis

Možnosť zasielať otázky vopred:

Prednášajúci rád zodpovie na všetky vaše otázky. Vzhľadom na to, že účastníci školenia často v praxi riešia komplexné a jedinečné otázky, aj ich analýza si vyžaduje svoj čas. Zároveň aj iní účastníci by radi profitovali z odpovede, ktorá je už súčasťou podkladov. Z tohto hľadiska možno posielať na e-mail: sinska@pp.sk konkrétne otázky, ktoré budú zodpovedané buď v rámci jednotlivých okruhov, alebo na konci prednášky. Otázky je potrebné poslať najneskôr 3 dni pred školením.

Program

Uzatvorenie dohody podľa Zákonníka práce alebo postup podľa osobitných predpisov, uzatvorenie dohody alebo uzatvorenie pracovnej zmluvy

 • dohody a závislá práca, voľba medzi dohodou a zmluvou o dielo (podľa autorského zákona, Občianskeho zákonníka),
 • obmedzenie uzatvárania dohôd na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona (§ 223 ods. 4 ZP),
 • pravidelná práca verzus príležitostná činnosť (§ 223 ods. 1 ZP).

 

Rozdiely medzi dohodou o pracovnej činnosti a dohodou o vykonaní práce

 • druhy dohôd a rozdiely v ich používaní – stručná charakteristika (§ 223 ods. 1 ZP),
 • kedy možno použiť dohody o pracovnej činnosti a kedy dohodu o vykonaní práce?
 • príležitostná činnosť vymedzená druhom práce verzus práca vymedzená výsledkom,
 • právne následky uzatvorenia dohody v rozpore so zákonom alebo nesprávne vybranej dohody,
 • rozhodnutia súdov SR: uzatváranie dohôd o vykonaní práce namiesto dohôd o pracovnej činnosti na druhovo určené činnosti, uzatvorenie dohody namiesto pracovnej zmluvy, neplatné uzatvorenie dohody, vznik faktického pracovnoprávneho vzťahu, bezdôvodné obohatenie a jeho vydanie.

 

Výnimočnosť uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 • zásada výnimočného uzatvárania dohôd (§ 223 ods. 1 ZP), posúdenie výnimočnosti v praxi,
 • praktické dôsledky nedodržania zásady výnimočnosti: rozhodnutia inšpekcie práce, súdov SR, pokuta za nedodržanie zásady výnimočnosti.

 

Súbeh pracovnoprávnych vzťahov u zamestnávateľa

 • uzatvorenie dvoch dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru u toho istého zamestnávateľa a u rôznych zamestnávateľov,
 • súbeh pracovného pomeru a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

 

Aplikácia ustanovení Zákonníka práce a Občianskeho zákonníka na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 • príklady aplikovania vybraných ustanovení Občianskeho zákonníka na dohody: počítanie lehôt, premlčanie a pod.,
 • príklady aplikovania vybraných ustanovení Zákonníka práce na dohody: prvá časť Zákonníka práce (napr. dohoda o hmotnej zodpovednosti, preklúzia, doba), ďalšie ustanovenia.

 

Založenie a vznik pracovnoprávneho vzťahu na dohodu, práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca (§ 224 ZP)

 • okamih dojednania dohody a deň nástupu do práce, predzmluvné vzťahy,
 • povinnosť prideľovania práce na dohodu,
 • zákaz zvýhodnenia zamestnancov na dohodu v porovnaní so zamestnancami v pracovnom pomere [§ 224 ods. 2 písm. c) ZP] + rozhodnutie súdu.

 

Dohoda o vykonaní práce (§ 226 ZP)

 • charakteristika dohody o vykonaní práce,
 • forma a podstatné náležitosti dohody o vykonaní práce,
 • vymedzenie výsledku v dohode o vykonaní práce,
 • ďalšie náležitosti dohody o vykonaní práce,
 • zmena dohody o vykonaní práce,
 • skončenie dohody o vykonaní práce (praktické problémy so skončením DoVP výpoveďou).

 

Dohoda o pracovnej činnosti (§ 228a ZP)

 • charakteristika dohody o pracovnej činnosti,
 • forma a podstatné náležitosti dohody o pracovnej činnosti,
 • vymedzenie druhovo určenej činnosti v dohode o pracovnej činnosti,
 • ďalšie náležitosti dohody o pracovnej činnosti (napr. miesto výkonu práce),
 • zmena dohody o pracovnej činnosti,
 • skončenie dohody o pracovnej činnosti.

 

Dohoda o brigádnickej práci študentov (§ 227 a § 228 ZP)

 • charakteristika DoBPŠ,
 • forma a podstatné náležitosti DoBPŠ, doklad o štatúte žiaka/študenta,
 • prax: štatút žiaka/študenta – problémy s jeho posúdením a možnosťou uzatvorenia dohody po skončení strednej školy a medzi bakalárskym a magisterským štúdiom,
 • ďalšie náležitosti DoBPŠ (napr. miesto výkonu práce),
 • zmena DoBPŠ,
 • skončenie DoBPŠ.

 

Pracovný čas pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 • pojmy: „pracovný čas“, „doba odpočinku“,
 • dojednanie a dĺžka pracovného času, otázka „rozvrhovania pracovného času“ pri dohodách,
 • doby odpočinku: prestávka v práci, nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý týždenný odpočinok,
 • zákaz práce nadčas a pracovnej pohotovosti,
 • nočná práca a posúdenie spôsobilosti na nočnú prácu,
 • vedenie evidencie pracovného času a vykonanej práce pri dohodách.

 

Dovolenka pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 • možnosť priznania dovolenky pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • spôsob úpravy dovolenky pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

 

Prekážky v práci pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 • ospravedlnenie neprítomnosti zamestnanca v práci,
 • poskytnutie neplateného voľna zamestnancovi,
 • oznamovanie a preukázanie neprítomnosti v práci zamestnancom.

 

Odmeňovanie pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 • pojmy: „odmena“, „zložka odmeny“, minimálna mzda/minimálne mzdové nároky a dohody,
 • príplatky a dohody (nočná práca, sobota, nedeľa, sviatok),
 • splatnosť a vyplatenie odmeny, výplatná páska,
 • potvrdenie o zrážkach z odmeny.

 

K ďalším otázkam pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 • zodpovednosť za škodu zamestnanca a zamestnávateľa (hmotná zodpovednosť, zverenie veci na písomné potvrdenie) (§ 225 ZP),
 • stravovanie zamestnancov na dohodu (§ 152 ZP),
 • vzdelávanie zamestnancov na dohodu,
 • sociálny fond a zamestnanci na dohodu,
 • pracovná cesta zamestnanca na dohodu.

Miesto konania:
19. 11. 2019, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)