DPH komplexne vrátane povinnosti viažucich sa k fakturácii (2-dňové školenie)

Prejdite si všetky povinnosti viažuce sa k fakturácií DPH na dvojdňovom školení s Ing. Vladimírom Ozimým. Podrobne sa budeme venovať definícii faktúry, jej formám, náležitostiam a tiež požiadavkám, ktoré musia byť pri faktúrach zabezpečené. V rámci programu si tiež objasníme, čo je to zjednodušená alebo súhrnná faktúra, kto a kedy je povinný vyhotoviť faktúru, ako faktúry uchovávať, alebo čo v prípade, že je faktúra vyhotovená inou osobou alebo v cudzom jazyku.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Košice 21.-22.10.2019 140,00 € 168,00 €

DPH komplexne vrátane povinnosti viažucich sa k fakturácii (2-dňové školenie)

Prejdite si všetky povinnosti viažuce sa k fakturácií DPH na dvojdňovom školení s Ing. Vladimírom Ozimým. Podrobne sa budeme venovať definícii faktúry, jej formám, náležitostiam a tiež požiadavkám, ktoré musia byť pri faktúrach zabezpečené. V rámci programu si tiež objasníme, čo je to zjednodušená alebo súhrnná faktúra, kto a kedy je povinný vyhotoviť faktúru, ako faktúry uchovávať, alebo čo v prípade, že je faktúra vyhotovená inou osobou alebo v cudzom jazyku.

Počas 2 dní získate kompletný pohľad na problematiku fakturovania DPH na Slovensku aj s ohľadom na aktuálne legislatívne zmeny, ktoré nadobudli účinnosť dňa 1. 1. 2019. Problematike daní sa budeme venovať komplexne, a preto sa môžete tešiť nielen na užitočné informácie týkajúce sa fakturovania, ale aj na množstvo praktických riešení, ako správne uplatňovať DPH v praxi. Školenie je určené ako pre platcov DPH, tak i zdaniteľným osobám, ktoré nie sú platiteľmi DPH.


Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Prvý deň

Vymedzenie základných pojmov, predmet DPH a zadefinovanie zdaniteľnej osoby na účely ZoDPH

Rregistrácia zdaniteľnej osoby

 • tuzemský platiteľ DPH
 • zahraničná osoba
 • zásielkový predaj
 • prijímanie a poskytovanie služieb v rámci EÚ
 • nadobúdanie tovaru z EÚ
 • zrušenie registrácie

Dodanie tovaru a miesto dodania tovaru

 • čo sa chápe dodaním tovaru
 • bezodplatne dodaný tovar a vybrané špecifiká
 • finančný prenájom z pohľadu účtovno-daňového aspektu a DPH
 • premiestnenie tovaru do iného členského štátu a výnimky z tohto pravidla

Reťazové obchody

 • trojstranný obchod
 • stanovenie pohybu dodávky a riziká spojené s reťazovým obchodom v EÚ

Základ dane na účely DPH

 • základné princípy stanovenia základu dane
 • dodanie tovaru, ktorý má osobitný vzťah k platiteľovi
 • skontá, zľavy a vedľajšie náklady ako súčasť základu dane
 • oprava základu dane u vyhotoviteľa a u príjemcu (vplyv na zdaňovacie obdobie a kontrolný výkaz)
 • oprava subjektívnych chýb z pohľadu DPH (vplyv na zdaňovacie obdobie a kontrolný výkaz)

Občianske združenie (nezisková organizácia) z pohľadu DPH

 • problematika DPH vo vzťahu k neziskovým organizáciám
 • vybrané činnosti oslobodené od DPH a vplyv na povinnosť registrácie

 

Druhý deň

Fakturačné princípy

 • pojem faktúra a porovnanie s princípom účtovného dokladu (faktúra ako preukázateľný doklad)
 • povinnosť vyhotovenia faktúry
 • lehoty na vyhotovenie faktúry
 • princípy súhrnnej faktúry (problematika jednej zálohy a jednej dodávky v kalendárnom mesiaci)
 • uchovávanie faktúr

Vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovaru a služieb

 • daňová povinnosť z pohľadu tuzemska
 • nadobúdanie tovaru z EÚ
 • dovoz tovaru
 • vývoz tovaru

Právo na odpočítanie DPH

Osoba povinná platiť daň

 • prijatie tovaru od zahraničnej osoby
 • prijatie služby od zahraničnej osoby

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.


Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
19.- 20. 9. 2019, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina (mapa)
15.- 16. 10. 2019, Bratislava - Vienna Gate, Kopčianska 8A, Petržalka (mapa) Ako sa k nám dostať
21.- 22. 10. 2019, Košice - Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/ (mapa)