GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v praxi

Nové predpisy o ochrane osobných údajov už platia od 25.52018 (Nariadenie GDPR a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) a z pohľadu Úradu na ochranu osobných údajov SR, Európskeho výboru na ochranu osobných údajov a aplikačnej praxi došlo k niektorým zmenám názoru oproti skutočnostiam v období okolo mája 2018.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Marcela Macová, PhD.
Bez DPH S DPH
Košice 19.6.2019 70,00 € 84,00 €

GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v praxi

Nové predpisy o ochrane osobných údajov už platia od 25.52018 (Nariadenie GDPR a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) a z pohľadu Úradu na ochranu osobných údajov SR, Európskeho výboru na ochranu osobných údajov a aplikačnej praxi došlo k niektorým zmenám názoru oproti skutočnostiam v období okolo mája 2018.
Úrad vydal viaceré nové usmernenia napr. k zákonnosti, k eshopom, k tomu či sa na fyzickú osobu - živnostníka vzťahujú predpisy o ochrane osobných údajov alebo nie.

Vzory, ktoré sa použili v máji sa v niektorých častiach upravovali, v ktorých to si povieme na na seminári, kde máte zároveň možnosť otvorene diskutovať o nejasnostiach, ktoré z daných zmien vyplývajú. V rámci školenia vám tiež ozrejmíme, čo všetko si máte predstaviť pod pojmom "dokumentácia podľa GDPR".

Prejdeme si spolu všetky podstatné ustanovenia zákona a nariadenia a na príkladoch ukážeme na čo si máte dať pozor a čo je považované za "súlad" s GDPR.

Viete:

 • ako má vyzerať poverenie pre oprávnené osoby?
 • ako má vyzerať sprostredkovateľská zmluva od 25. 5. 2018?
 • že bezpečnostná dokumentácia zostáva, len bude mať iné náležitosti?
 • ako má vyzerať záznam o spracovateľských činnostiach?
 • o možnosti získať certifikát, ak ste spoločnosť, ktorá dodržiava ochranu osobných údajov?
 • čo sú to balančné testy?
 • čo všetko máte mať vypracované, aby ste boli v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov?
 • ako má vyzerať označenie monitorového priestoru?

 • Pramene práva (nariadenie, smernica, zákon, vykonávacie predpisy)
 • Pojmy (osobný údaj, online identifikátory, rodné číslo, údaj o zdraví, profilovanie, pseudoanonymizácia a ďalšie nové)
 • Subjekty spracúvania osobných údajov – tretia strana, príjemca, subdodávateľ
 • Sprostredkovateľ a jeho nové povinnosti a nové náležitosti zmluvy
 • Právne základy spracúvania osobných údajov – povieme si, kedy treba súhlas a ako a kedy používať oprávnený záujem
 • Monitorovanie priestorov kamerovým systémom
 • Povinnosť informovania dotknutej osoby
 • Práva dotknutej osoby [právo na opravu, na vymazanie (zabudnutie), obmedzenie spracúvania, na prenosnosť údajov, právo namietať, namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania]
 • Bezpečnostné opatrenia – ako má vyzerať bezpečnostná dokumentácia po 25. 5. 2018
 • Štandardné opatrenia (vrátane poverení osôb spracúvajúcich osobné údaje)
 • Špecifické opatrenia (bezpečnostné incidenty, oznamovacia povinnosť pri porušení ochrany osobných údajov voči Úradu na ochranu osobných  údajov, a to aj voči dotknutej osobe, lehoty na oznámenie)
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach – viete, že záznamy musí mať vypracované v určitých prípadoch aj sprostredkovateľ?
 • Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a Povinná konzultácia s úradom na ochranu osobných údajov. Povieme si, ktoré subjekty sú povinné vypracovať posúdenie vplyvu, obsah posúdenia vplyvu, konzultáciu a zákonné lehoty
 • Zodpovedná osoba (kto je povinný mať zodpovednú osobu, postavenie zodpovednej osoby a jej povinnosti). Môžete mať externú zodpovednú osobu? Ak to bude zamestnanec, kto môže a kto nemôže byť zodpovednou osobou?
 • Cezhraničný prenos osobných údajov 
 • Postavenie, pôsobnosť a organizácia úradu
 • Kódex správania, certifikát a akreditácia
 • Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
 • Diskusia

 Bonus: vzor sprostredkovateľskej zmluvy, informačnej povinnosti


HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.
Miesto konania:
13. 8. 2018, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina (mapa)
14. 8. 2018, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)
5. 9. 2018, Trnava - Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13, Trnava (mapa)
6. 9. 2018, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)
7. 9. 2018, Trenčín - Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín (mapa)
10. 9. 2018, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina (mapa)
11. 9. 2018, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra (mapa)
17. 9. 2018, Banská Bystrica - Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica (mapa)
18. 9. 2018, Košice - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice (mapa)
19. 9. 2018, Bardejov - Hotel Alexander, Bardejovské Kúpele, Bardejov (mapa)
4. 10. 2018, Martin - Hotel Turiec, a.s., A. Sokolíka 2, Martin (mapa)
8. 10. 2018, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)
15. 11. 2018, Košice - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice (mapa)
16. 11. 2018, Banská Bystrica - Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica (mapa)
26. 11. 2018, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra (mapa)
27. 11. 2018, Trenčín - Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín (mapa)
3. 12. 2018, Poprad - Tatra Hotel, Karpatská 3314/7, Poprad (mapa)
7. 12. 2018, Prešov - Hotel Dukla, a.s. Prešov, Námestie legionárov 2, Prešov (mapa)
10. 12. 2018, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)
14. 2. 2019, Trenčín - Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín (mapa)
15. 2. 2019, Banská Bystrica - Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica (mapa)
21. 2. 2019, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra (mapa)
4. 3. 2018, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina (mapa)
19. 3. 2018, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)
10. 6. 2019, Trenčín - Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín (mapa)
19. 6. 2019, Košice - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice (mapa)