GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v praxi

Odporúčame

Nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a európske nariadenie GDPR sú účinné od 25.5.2018. Vzhľadom na to, že nová legislatíva prináša nespočetný rad nových povinností, zorganizovali ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Marcela Macová, PhD.
Bez DPH S DPH
Žilina 13.8.2018 75,00 € 90,00 €
+ -
Bratislava 14.8.2018 75,00 € 90,00 €
+ -
Trnava 5.9.2018 75,00 € 90,00 €
+ -
Bratislava 6.9.2018 75,00 € 90,00 €
+ -
Trenčín 7.9.2018 75,00 € 90,00 €
+ -
Žilina 10.9.2018 75,00 € 90,00 €
+ -
Banská Bystrica 17.9.2018 75,00 € 90,00 €
+ -
Košice 18.9.2018 75,00 € 90,00 €
+ -
Bardejov 19.9.2018 55,00 € 66,00 €
+ -
Martin 4.10.2018 75,00 € 90,00 €
+ -
Prešov 5.10.2018 75,00 € 90,00 €
+ -
Piešťany 9.11.2018 75,00 € 90,00 €
+ -
Nitra 11.9.2018 75,00 € 90,00 €
+ -

GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v praxi

Nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a európske nariadenie GDPR sú účinné od 25.5.2018. Vzhľadom na to, že nová legislatíva prináša nespočetný rad nových povinností, zorganizovali sme pre vás sériu školení, kde vás dôsledne informujeme o nových nariadeniach a povinnostiach, ktorým sa v blízkej budúcnosti určite nevyhnete. Cieľom tohto seminára je poskytnúť účastníkom potrebné informácie o dôležitých zmenách v oblasti ochrany osobných údajov a pripraviť spoločnosti na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi. Všetky potrebné informácie budú zodpovedané na seminári, kde máte zároveň možnosť otvorene diskutovať o nejasnostiach, ktoré z daných zmien vyplývajú. V rámci školenia vám tiež ozrejmíme v akom rozsahu sa na vás vzťahuje nariadenie GDPR a v akom nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov – keďže nie celý zákon sa vzťahuje na každý subjekt.

Na seminári sa budeme venovať komparácii pôvodného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, návrhu nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR.

Viete, že:

 • budete nanovo poučovať oprávnené osoby?

 • potrebujete nové sprostredkovateľské zmluvy?

 • bezpečnostná dokumentácia zostáva, len bude mať iné náležitosti?

 • evidencia informačných systémov sa bude volať záznam o spracovateľských činnostiach?

 • ruší sa oznámenie a osobitná registrácia?

 • je možnosť získať certifikát o tom, že ste spoločnosť, ktorá dodržiava ochranu osobných údajov?


 • Pramene práva (nariadenie, smernica, zákon, vykonávacie predpisy)
 • Pojmy (osobný údaj, novinkou sú online identifikátory, rodné číslo po 25. 5. 2018, údaj o zdraví, profilovanie, pseudoanonymizácia a ďalšie nové)

 • Subjekty spracúvania osobných údajov – tretia strana, príjemca, subdodávateľ

 • Sprostredkovateľ a jeho nové povinnosti a nové náležitosti zmluvy

 • Právne základy spracúvania osobných údajov (niektoré zaniknú a niektoré sa upravia)

 • Monitorovanie priestorov kamerovým systémom – aké zmeny nastanú po 25. 5. 2018?

 • Povinnosť informovania dotknutej osoby – od 25. 5. 2018 je nová povinnosť informovania o spracúvaní osobných údajov napr. aj zamestnancov

 • Práva dotknutej osoby [právo na opravu, na vymazanie (zabudnutie), obmedzenie spracúvania, na prenosnosť údajov, namietať, namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, vrátane profilovania]

 • Bezpečnostné opatrenia – ako bude vyzerať bezpečnostná dokumentácia po 25. 5. 2018

 • Štandardné opatrenia (vrátane poučení osôb spracúvajúcich osobné údaje)

 • Špecifické opatrenia (bezpečnostné incidenty, oznamovacia povinnosť pri porušení ochrany osobných údajov voči Úradu na ochranu osobných  údajov, a to aj voči dotknutej osobe, lehoty na oznámenie)

 • Záznamy o spracovateľských činnostiach (niečo ako teraz evidencia). Ktorí prevádzkovatelia sú povinní ich vypracovať? Viete, že záznamy musí mať vypracované v určitých prípadoch aj sprostredkovateľ?

 • Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a Povinná konzultácia s úradom na ochranu osobných údajov. Predtým bezpečnostný projekt, teraz posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (ktoré subjekty sú povinné vypracovať posúdenie vplyvu, obsah posúdenia vplyvu, konzultáciu a zákonné lehoty)

 • Zodpovedná osoba (kto je povinný mať zodpovednú osobu, postavenie zodpovednej osoby a jej povinnosti). Môžete mať externú zodpovednú osobu? Ak to bude zamestnanec, kto môže a kto nemôže byť zodpovednou osobou?

 • Cezhraničný prenos osobných údajov 

 • Postavenie, pôsobnosť a organizácia úradu

 • Kódex správania, certifikát a akreditácia

 • Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

 • Diskusia


HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.
Miesto konania:
13. 8. 2018, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina (mapa)
14. 8. 2018, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)
5. 9. 2018, Trnava - Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13, Trnava (mapa)
6. 9. 2018, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)
7. 9. 2018, Trenčín - Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín (mapa)
10. 9. 2018, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina (mapa)
11. 9. 2018, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra (mapa)
17. 9. 2018, Banská Bystrica - Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica (mapa)
18. 9. 2018, Košice - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice (mapa)
19. 9. 2018, Bardejov - Hotel Alexander, Bardejovské Kúpele, Bardejov (mapa)
4. 10. 2018, Martin - Hotel Turiec, a.s., A. Sokolíka 2, Martin (mapa)
5. 10. 2018, Prešov - Hotel LINEAS, Budovateľská 14, Prešov (mapa)
9. 11. 2018, Pieštany - Hotel Park, I. Krasku 2, Piešťany (mapa)