Prekážky v práci v pracovnoprávnych vzťahoch

Prednáška bude zameraná na celý rad aspektov, ktoré sa týkajú prekážok v práci na strane zamestnanca a zamestnávateľa (piata časť Zákonníka práce). Základom prednášky budú príklady, na ktorých budú vysvetlené jednotlivé ustanovenia Zákonníka práce a bude poukázané aj na niektoré problémy či nejasnosti, ktoré sa vyskytujú pri právnej úprave a jej aplikácii v praxi.
Osobitná pozornosť bude venovaná dôležitým osobným ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Bez DPH S DPH
Bratislava 14.10.2019 80,00 € 96,00 €

Prekážky v práci v pracovnoprávnych vzťahoch

Prednáška bude zameraná na celý rad aspektov, ktoré sa týkajú prekážok v práci na strane zamestnanca a zamestnávateľa (piata časť Zákonníka práce). Základom prednášky budú príklady, na ktorých budú vysvetlené jednotlivé ustanovenia Zákonníka práce a bude poukázané aj na niektoré problémy či nejasnosti, ktoré sa vyskytujú pri právnej úprave a jej aplikácii v praxi.
Osobitná pozornosť bude venovaná dôležitým osobným prekážkam v práci na vyšetrenie/ošetrenie.

Program

 • Všeobecne k prekážkam v práci
  • členenie prekážok v práci v Zákonníku práce,
  • dve zložky prekážky v práci: ospravedlnenie neprítomnosti v práci a otázka kompenzácie (s náhradou mzdy, bez náhrady mzdy),
  • prekážky v práci z hľadiska posúdenia ako výkonu práce (§ 144a ZP),
  • poskytnutie alebo odmietnutie pracovného voľna pri prekážke v práci,
  • vedomosť zamestnanca o prekážke v práci (prekážka mu je vopred známa), upovedomenie o prekážke v práci bez zbytočného odkladu (§ 144 ods. 1 ZP),
  • preukázanie prekážky v práci zamestnancom (§ 144 ods. 2 ZP),
  • ospravedlnenie prekážky v práci zamestnávateľom,
  • „absencia“ – rozdiel medzi neospravedlneným zameškaním pracovnej zmeny („absencia“) verzus porušenie pracovnej disciplíny (neskoré požiadanie o voľno, neskoré doručenie dokladu) v kontexte prekážok v práci.

 

 • Prekážky v práci z dôvodu všeobecného záujmu
  • pojmy: verejná funkcia (čo sem spadá), občianska povinnosť, iný úkon vo všeobecnom záujme (§ 137 ZP),
  • dlhodobé uvoľnenie na výkon verejnej funkcie a výkon odborovej funkcie (§ 136 ods. 2 a 3 ZP),
  • 30 pracovných dní alebo zmien v kalendárnom roku (§ 137 ods. 3 ZP),
  • darovanie krvi – rozsah uznania, kolektívna zmluva nad rámec zákona (§ 138 ods. 2 ZP),
  • všeobecný záujem verzus osobný záujem zamestnanca (vybavovanie si osobných vecí na úradoch verzus predvolanie na úrad),
  • prekážka z dôvodu všeobecného záujmu a pružný pracovný čas (vzťah k § 143 ZP),
  • prax: prekážka nezasahuje do pracovnej zmeny, ale bráni skutočnému odpočinku zamestnanca (napr. zamestnanec má nočnú zmenu a predvolaný je počas dňa na súd v inom kraji).

 

 • Zvyšovanie kvalifikácie (§ 140 ZP)
  • prepojenie § 140 ZP (zvyšovanie kvalifikácie ako prekážka v práci) s § 155 ZP (dohoda o zvyšovaní kvalifikácie),
  • rozsah pracovného voľna s náhradou mzdy podľa § 140 ZP – je to minimálny rozsah? Možno tento rozsah znížiť dohodou so zamestnancom?
  • pojmy: „deň“, „účasť na vyučovaní“, „skúška“ (§ 140 ods. 3 ZP).

 

 • Dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca
  • dôležité osobné prekážky v práci podľa § 141 ods. 1 a podľa § 141 ods. 2 ZP,
  • možnosť poskytnutia ďalšieho pracovného voľna podľa § 141 ods. 3 ZP, podmienky jeho poskytnutia,

a) dôležité osobné prekážky v práci podľa § 141 ods. 1 ZPdočasná pracovná neschopnosť zamestnanca,

   • ošetrovanie chorého člena rodiny (okruh oprávnených osôb, rozsah pracovného voľna),

 

b) vyšetrenie/ošetrenie v zdravotníckom zariadení

   • pojmy: „vyšetrenie/ošetrenie“, „zdravotnícke zariadenie“ (kedy nejde o vyšetrenie v zdravotníckom zariadení?),
   • výpočet 7 dní na vyšetrenie/ošetrenie v kalendárnom roku podľa § 141 ods. 5 ZP (prepočet na hodiny),
   • krátenie rozsahu „7 dní“ podľa § 141 ods. 6 ZP (vznik a skončenie pracovného pomeru v priebehu kalendárneho roka),
   • rozsah „7 dní“ pri kratšom pracovnom čase a pri pružnom pracovnom čase,
   • celodenné vyšetrenie zamestnanca, odpočinok na zotavenie na potvrdení od lekára – povinné akceptovanie zamestnávateľom?
   • prax: interný predpis zamestnávateľa – uznanie celodennej prekážky na vyšetrenie len do rozsahu ½ denného pracovného času (napr. 4 hodiny z 8 hodín)?
   • prax: uznanie dokladu z vyšetrenia/ošetrenia, ak zamestnanec má nočnú zmenu, odpoludňajšiu zmena, pracuje v sobotu a nedeľu?
   • prax: uznanie dokladu vyšetrenie/ošetrenie dva dni po sebe?
   • možnosť žiadať predloženie lekárskej správy zamestnávateľom,
   • dochádzkový bonus,

 

c) narodenie dieťaťa zamestnancovi

   • podmienky nároku zamestnanca,
   • prevoz matky do zdravotníckeho zariadenia,

 

d) sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia

   • podmienky nároku, pojmy: „rodinný príslušník“, „dieťa“ (vek dieťaťa), „zdravotnícke zariadenie“,
   • prax: uznanie sprevádzania dieťaťa zamestnancom, hoci matka je na materskej/rodičovskej dovolenke,
   • výpočet 7/10dní na sprevádzanie v kalendárnom roku podľa § 141 ods. 5 ZP (prepočet na hodiny),
   • krátenie rozsahu „7/10 dní“ podľa § 141 ods. 6 ZP (vznik a skončenie pracovného pomeru v priebehu kalendárneho roka),
   • rozsah „7/10 dní“ pri kratšom pracovnom čase a pri pružnom pracovnom čase,
   • prax: uznanie dokladu o sprevádzaní počas nočnej zmeny, odpoludňajšej zmeny, soboty a nedele; Uznanie sprevádzania aj po vyšetrení/ošetrení, ak sprevádzaná osoba potrebuje čas na zotavenie,
   • prax: uznanie sprevádzania dva dni po sebe,

 

e) úmrtie rodinného príslušníka

   • oprávnená osoba, účasť na pohrebe, obstaranie pohrebu (jedna alebo viac osôb?),
   • čerpanie pracovného voľna s cieľom smútku,

 

f) svadba

   • oprávnená osoba, účasť na svadbe,
   • svadba v sobotu (deň pracovného pokoja zamestnanca),

 

g) ostatné dôležité osobné prekážky na strane zamestnanca.

 

 • Prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase
  • rozdiel v posudzovaní prekážky v práci pri základnom a pri voliteľnom pracovnom čase,
  • celodenná priepustka od lekára a započítanie do odpracovaného času pri pružnom pracovnom čase,
  • „presná dĺžka nevyhnutne potrebného času“ v zmysle § 143 ods. 2 ZP, rozdiel medzi použitím § 143 ods. 1 a § 143 ods. 2 ZP,
  • výpočet jedného dňa pre účely § 143 ods. 2 ZP,
  • možnosť započítania celého dňa (priemernej dĺžky pracovnej zmeny) pri vyšetrení/ošetrení, ak to ustanoví kolektívna zmluva,
  • nadpracovanie zameškaného pracovného času.

 

 • Prekážky v práci na strane zamestnávateľa
  • pojmy: „prestoj“, „nepriaznivé poveternostné vplyvy“, „iné prekážky v práci“, „vážne prevádzkové dôvody“,
  • strata predpokladu na strane zamestnanca (napr. pokazenie karty vodiča) – kvalifikácia prekážky v práci – je to prekážka na strane zamestnávateľa alebo zamestnanca,
  • neprideľovanie práce z dôvodu neplatného skončenia pracovného pomeru,
  • povinnosť zamestnanca žiadať o prideľovanie práce,
  • možno žiadať prítomnosť zamestnanca na pracovisku počas prekážky v práci na strane zamestnávateľa.

Miesto konania:
14. 10. 2019, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)