Schválené novely daňových zákonov od 1. 1. 2020

Aj v roku 2020 sa menia daňové zákony. Oproti minulému obdobiu, nás však v tomto roku zmeny ovplyvnia v oveľa väčšom rozsahu. O aké zmeny ide a na čo sa musia daňovníci pripraviť v nasledujúcich mesiacoch? Kompletný prehľad o novinkách v daňových zákonoch sa dozviete na školení so skvelou lektorkou a zároveň daňovou poradkyňou Ing. Soňou Ugróczy. Počas jediného dňa tak získate nevyhnutný prehľad o zmenách doplnený o reálne príklady a skúsenosti odborníčky z praxe.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Soňa Ugróczy
Bez DPH S DPH
Bratislava 13.1.2020 80,00 € 96,00 €

Schválené novely daňových zákonov od 1. 1. 2020

Aj v roku 2020 sa menia daňové zákony. Oproti minulému obdobiu, nás však v tomto roku zmeny ovplyvnia v oveľa väčšom rozsahu. O aké zmeny ide a na čo sa musia daňovníci pripraviť v nasledujúcich mesiacoch? Kompletný prehľad o novinkách v daňových zákonoch sa dozviete na školení so skvelou lektorkou a zároveň daňovou poradkyňou Ing. Soňou Ugróczy. Počas jediného dňa tak získate nevyhnutný prehľad o zmenách doplnený o reálne príklady a skúsenosti odborníčky z praxe.

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 •  Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

 •  Novela zákona o dani z príjmov zákon č. 301/2019 Z. z.

Schválené zmeny týkajúce sa fyzických osôb (FO) ako aj právnických osôb (PO)

 • doplnenie príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR (§ 16) o príjem z prerozdelenia 413 – uplatní sa zrážková daň
 • veľká zmena pravidiel na položky podmienené zaplatením § 17 ods. 19 (majetok, marketingové štúdie, prieskum trhu, sprostredkovanie bez limitu, doplnenie služieb podmienených úhradou, zmena na normy a certifikaty, pokuty, úroky s podmienkou úhrady a mnohé iné)
 • zmluvné pokuty, úroky z omeškania, paušálne náhrady, poplatky z omeškania a iné opäť ako daňový výdavok u dlžníka
 • nové pravidla pri majetku na základe zmluvy o výpožičke
 • spresnenie pravidiel oddanenia trojročných záväzkov ( § 17 ods. 32)
 • zmena pravidiel na tvorbu opravných položiek k pohľadávkam voči dlžníkovi v konkurze alebo reštrukturalizácií § 20 ods. 10
 • čiastočné uvoľnenie podmienky premlčania pri pohľadávkach§ 20 ods. 3
 • úprava zahrňovania pohľadávok do daňových výdavkov pri ich postúpení alebo odpísaní  (§ 17 ods. 28, § 17a ods. 7, § 17b ods. 6 a § 17e ods. 14 ZDP)
 • rozšírenie okruhu subjektov, ktorým je možné bezodplatne darovať potraviny z dôvodu uplynutia doby trvanlivost
 • zavedenie novej odpisovej skupiny 0 pre elektromobily
 • POZOR nové pravidlá na odpočet daňovej straty§ 30 ods. 1
 • zvýšenie hranice pre povinnosť platenia preddavkov pre FO aj PO § 34
 • zmeny v zaokruhľovanív celom zákona o dani z príjmov
 • rozšírenie prijímateľov podielu zaplatenej dane o o register mimovládnych neziskových organizácií § 50
 • 2021:nová kategóriamikrodaňovníka (pre fyzické aj právnické osoby)

Schválené zmeny pre fyzických osôb (FO):.

 • nové typy oslobodenia od dane z príjmu zo závislej činnostitzv.nepeňažnébenefity – vzdelávanie zamestnanca; lekárska preventívna prehliadka,príspevku na ubytovanie,doprava do zamestnania, príspevok napr. na firemné večierky a iné benefity najviac do výšky 500 eur
 • zrušenie nezdaniteľnej časti týkajúcej sa dobrovoľných príspevkov do II. piliera dôchodkového sporenia § 11 ods. 8 a 9
 • úprava základu daňovníka s príjmami podľa § 6 ZDP pri vklade pohľadávky do obchodnej spoločnosti alebo družstva
 • zmena okruhu príjmov z ktorých sa platia preddavky na daň z príjmov fyzických osôb, zmenahodnota pre platenie preddavkov na daň § 35

 

 •  ďalšie samostatné Novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2020
 • Zákon č. 315/2019 Z.z. - zníženie sadzby dane z príjmov na 15 % pre vybraných daňovníkov
 • Zákon č. 316/2019 Z.z. - úprava súm nezdaniteľných časti základu dane z príjmov fyzických osôb
 • Zákon č. 319/2019 Z.z. - zavedenie nového príspevku na športovú činnosť dieťaťa (najviac 275 eur)3)

 

 • Novely zákona o DPH od 1. 1. 2020
 • Zákon č. 317/2019 Z. z. - zavedenie zníženej sadzby DPH 10 % na noviny a časopisy
 • Zákon č. 318/2019 Z. z. - zavedenie zníženej sadzby DPH 10 % na POTRAVINY

 

 •  Novela zákona o DPH od 1. 1. 2020 - Zákon č. 368/2019 Z. z.
 • zmeny v  zákonnej registrácie pre účely § 4 ods. 4
 • nové pravidlá pre režim call of stock (tzv.konsignačné sklady)
 • zavádza sa zmena pravidiel na priradenie prepravy pri reťazovom obchode v rámci EU (tzv. dve dodania tovaru a jedna preprava) – nový § 13a
 • zavádza safikcia 4-ročného rovnomerného odpisovania pre účely určenia základu dane pre dolimitný majetok pri bezodplatnom dodaní
 • spresnenie definície ubytovacích služieb - § 38 ods. 4
 • zavedenie hmotnoprávnej podmienky oznámenia IČ DPH nadobúdateľa
 • sprísnenie podmienok na preukazovania oslobodenia tovaru do EU§ 43
 • zavádza sa povinnosť opravy odpočítanej dane aj zo služieb, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu hodnoty investičného majetku§ 53aNOVÉ tlačivo pre súhrnný výkaz

 

HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 84 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

Miesto konania:
13. 1. 2020, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)