Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov za rok 2021

Novinka

Prednáška je zameraná na zdôraznenie osobitostí pri zostavení účtovnej závierky za rok 2021. Vplyv hmotnoprávnych predpisov – Obchodného zákonníka, zákona o dani z príjmov na účtovníctvo podnikateľov a ich zapracovanie do jednotlivých povinných prác pri zostavení, schválení a zverejnení účtovnej závierky. Základom účtovnej závierky je správne ocenenie jednotlivých vykazovaných položiek, osobitosti vykazovania pohľadávok a záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám. Posúdenie schopnosti účtovnej jednotky nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Mária Horváthová
Bez DPH S DPH
Bratislava 11.1.2022 80,00 € 96,00 €
+ -
Nitra 12.1.2022 80,00 € 96,00 €
+ -
Žilina 13.1.2022 80,00 € 96,00 €
+ -
Školenie online 13.1.2022 13.1.2022 70,00 € 84,00 €
+ -

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov za rok 2021

Prednáška je zameraná na zdôraznenie osobitostí pri zostavení účtovnej závierky za rok 2021. Vplyv hmotnoprávnych predpisov – Obchodného zákonníka, zákona o dani z príjmov na účtovníctvo podnikateľov a ich zapracovanie do jednotlivých povinných prác pri zostavení, schválení a zverejnení účtovnej závierky. Základom účtovnej závierky je správne ocenenie jednotlivých vykazovaných položiek, osobitosti vykazovania pohľadávok a záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám. Posúdenie schopnosti účtovnej jednotky nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
Školenie budeme zároveň vysielať aj ONLINE

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy pre školenie online

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam zo školenia na 30 dní

Bonusy pre fyzické školenie

Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia

Videoškolenie k danej problematike

Program školenia

Účtovníctvo v priebehu roka 2021

 • Účtovné prípady podľa jednotlivých zložiek majetku a záväzkov. Správne účtovanie položiek vlastného imania.

Kroky pred zostavením účtovnej závierky

 • Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania. Výsledky inventarizácie z pohľadu účtovníctva a z pohľadu zákona o dani z príjmov.
 • Účtovné prípady spojené s účtovnou závierkou – oceňovanie majetku a záväzkov ku dňu, ktorému sa zostavuje účtovná závierka:
  • ocenenie reálnou hodnotou v účtovnej závierke a vplyv na základ dane z príjmov,
  • opravné položky v účtovnej závierke a opravné položky z pohľadu zákona o dani z príjmov,
  • nevyfakturované dodávky, pohľadávky s neurčitou výškou a rezervy v účtovnej závierke a daňovo uznané rezervy,
  • kurzové rozdiely,
  • časové rozlíšenie nákladov a výnosov.
 • Zabezpečenie úplnosti účtovníctva – doúčtovanie účtovných prípadov z dôvodu zostavenia účtovnej závierky.

Rozsah zostavenia účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v podvojnom účtovníctve

 • Položky súvahy a výkazu ziskov a strát
 • Poznámky – dôležitá zákonná povinnosť účtovnej závierky

Archivácia účtovnej závierky, možnosti a legislatívne zmeny, ukladanie do registra účtovných závierok, proces schvaľovania účtovnej závierky, zmeny pre povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom


Harmonogram:
9:00 – 11:00 - prednáška
11:00 – 12:00 - obedňajšia prestávka
12:00 – 15:00 - prednáška spojená s diskusiou

Organizované školenia:
Miesto konania: 11.1.2022, Bratislava- Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
Miesto konania: 12.1.2022, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra (mapa)
Miesto konania: 13.1.2022, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)