Špeciality z daňovej kuchyne v roku 2019

Získajte tie najlepšie recepty (odporúčania) na daňovú problematiku od Ing. Vladimíra Ozimého. Na tomto netradičnom seminári vás zoznámime s horúcimi témami a riešeniami najproblematickejších oblastí v DPH a dane z príjmov na Slovensku, ktoré namieša váš obľúbený daňový poradca podľa aktuálne najvyhľadávanejších otázok súvisiacich s danou problematikou v praxi.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Poprad 4.10.2019 70,00 € 84,00 €

Špeciality z daňovej kuchyne v roku 2019

Získajte tie najlepšie recepty (odporúčania) na daňovú problematiku od Ing. Vladimíra Ozimého. Na tomto netradičnom seminári vás zoznámime s horúcimi témami a riešeniami najproblematickejších oblastí v DPH a dane z príjmov na Slovensku, ktoré namieša váš obľúbený daňový poradca podľa aktuálne najvyhľadávanejších otázok súvisiacich s danou problematikou v praxi.
Medzi tohtoročné menu sme zaradili stále aktuálnu tému, a to zavedenie e-Kasy ako aj s ňou súvisiace doklady a princíp ich účtovania.Vypočuť si alebo sa priamo zapojiť môžete aj do diskusie k ďalším témam, ako sú špecifické výdavky spojené s pracovnou cestou, nesplácanie záväzkov a dosah na základ dane, pohľadávky po splatnosti, vlastné imanie obchodnej spoločnosti a vplyv ich použitia na zdanenie spoločníkov, oprava základu dane z pohľadu dane z príjmov a DPH alebo ďalšie špecifické výdavky z daňového a účtovného hľadiska. Variť sa bude zahorúca, a preto neváhajte a príďte si aj vy po praktické odpovede a množstvo užitočných daňových trikov.

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
 • Online publikáciu: Zákon o dani z príjmov, zákon o daní z pridanej hodnoty, zákon o správe daní, zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
 • Videoškolenie: Daňový výdavok v roku 2019

Menu č. 1 – Špecifické výdavky spojené s pracovnou cestou

 • výdavky na stravovanie na pracovnej ceste pre zamestnancov a daňový výdavok zamestnávateľa
 • nárokovateľné a dobrovoľné náhrady vyplácané zamestnancovi a vplyv na základ dane u zamestnávateľa a zamestnanca (stravné nad limit, poskytnutie špecifických hotelových služieb, napr. ako wellness...)
 • výdavky na ubytovanie hradené za tretie osoby a princíp daňového výdavku verzus metodický prístup finančnej správy
 • právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z výdavkov na pracovnej ceste
 • zahraničné pracovné cesty a DPH ako daňový výdavok
 • cestovný príkaz ako dôkazný prvok ustátia daňového výdavku
 • konateľ a spoločník na pracovnej ceste – práva, povinnosti a vplyv na základ dane

Menu č. 2 – Nesplácanie záväzkov a dosah na základ dane, pohľadávky po splatnosti

 • neuhradené záväzky a úprava základu dane
 • odpis neuhradených záväzkov a vplyv na základ dane
 • odpis neuhradených záväzkov, ktoré boli predmetom úpravy základu dane pri vzniku (napr. nájomné), a vplyv na základ dane
 • prevzatie záväzku a novácia záväzku a vplyv na základ dane
 • opravnáé položka, postúpenie a odpis pohľadávky

Menu č. 3 – Vlastné imanie obchodnej spoločnosti a vplyv ich použitia na zdanenie spoločníkov

 • tvorba, zvýšenie a zníženie základného imania a vyplatenie spoločníkom (daňovo- účtovný aspekt)
 • tvorba, vyplatenie kapitálových fondov z príspevkov (413)
 • použitie nerozdelených ziskov na zvýšenie základného imania alebo kapitálových fondov, dosah na spoločníka
 • dividendy a daňovo- odvodový dosah na spoločníka
 • vyplatenie dividendy konateľovi, ktorý nie je spoločníkom, a vplyv na zdanenie
 • vyplatenie dividendy členovi štatutárnych orgánov, ktorý nie je spoločníkom, a vplyv na zdanenie, princípy zrážkovej dane

Menu č. 4 – Podpora predaja z účtovno-daňového hľadiska, reklamné predmety a obchodné vzorky

 • reklamná súťaž a vyplatenie výhry pre účastníkov súťaže (účtovno- daňový aspekt, daň z príjmov a DPH) – bezplatné dodanie tovaru a služby
 • reklamné predmety z účtovno- daňového hľadiska (vrátane DPH)
 • obchodné vzorky z účtovno- daňového hľadiska (vrátane DPH)

Menu č. 5 – Vybrané špecifické výdavky z daňového a účtovného hľadiska

 • prvé zimné pneumatiky a vplyv na ocenenie majetku
 • refakturácia nedaňových výdavkov a vplyv na základ dane u daňovníka
 • refakturácia verzus prechodná položka na účely DPH
 • technické zhodnotenie verzus oprava
 • licencie ako dlhodobý nehmotný majetok a daňová uznateľnosť odpisu

Menu č. 6 – Oprava základu dane z pohľadu dane z príjmov a DPH

 • oprava chýb minulých účtovných období a dosah na základ dane a účtovný princíp
 • oprava základu dane podľa § 25 (objektívna skutočnosť) ZoDPH
 • oprava základu dane (subjektívna chyba z pohľadu DPH)
 • zrušenie faktúry z dôvodu nesplácania faktúr a vplyv na základ dane a DPH

Menu č. 7 – Princípy Ekasy, doklady z Ekasy a ich učtovanie


HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 84 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
10. 9. 2019, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina (mapa)
11. 9. 2019, Trenčín - Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín (mapa)
12. 9. 2019, Bratislava - Vienna Gate, Kopčianska 8A, Petržalka (mapa), Ako sa k nám dostať
13. 9. 2019, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 (mapa)
18. 9. 2019, Košice - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice (mapa)
4. 10. 2019, Poprad - Hotel SATEL*** Poprad, Mnoheľova 825/3, Poprad (mapa)