Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2019 a zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2020

Získajte podrobný návod, ako bez chýb a s prihliadnutím na všetky najnovšie zmeny zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve za rok 2019. Na školení s Ing. Máriou Horváthovou si môžete ozrejmiť všetky závierkové účtovné prípady, inventarizáciu majetku alebo zostavenie súvahy a výkazu ziskov a strát.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Mária Horváthová
Bez DPH S DPH
Nitra 20.1.2020 70,00 € 84,00 €

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2019 a zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2020

Získajte podrobný návod, ako bez chýb a s prihliadnutím na všetky najnovšie zmeny zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve za rok 2019. Na školení s Ing. Máriou Horváthovou si môžete ozrejmiť všetky závierkové účtovné prípady, inventarizáciu majetku alebo zostavenie súvahy a výkazu ziskov a strát.

Okrem základných vedomostí, ktoré potrebuje poznať každý účtovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva, získate aj vzorové poznámky mikro, malej účtovnej a veľkej jednotky. Školenie vychádza z najčastejšie kladených otázok za minuloročné účtovné obdobia, a preto na školení nebudú chýbať ani riešenia konkrétnych závierkových problémov. Odniesť si zo školenia môžete celý rad praktických tipov pre ukončenie účtovného roka 2019, ako aj prehľad zmien, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. 1. 2020.


Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

 • Účtovníctvo v priebehu  účtovného obdobia. Ako sa vyhnúť neprávnemu účtovaniu.  Aktuálne otázky z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov. Previazanosť na Obchodný zákonník z pohľadu posledných noviel

 • Jednotlivé fázy účtovnej závierky – zabezpečiť úplnosť a správnosť účtovníctva  a samotné zostavenie účtovnej závierky

  • Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania a účtovné prípady s tým spojené –  vyradenie majetku, úprava ocenenia majetku a záväzkov

  • Závierkové účtovné prípady, správne ocenenie, zaúčtovanie všetkých skutočností do účtovného obdobia; rezervy, časové rozlíšenie, úroky

  • Zistené chyby v predchádzajúcich účtovných obdobiach a ich účtovanie

  • Previazanosť vybraných okruhov účtovania na daň z príjmov

  • Zostavenie účtovnej závierky, osobitosti mikro účtovnej jednotky


  • Upozornenie na správne vykazovanie jednotlivých položiek účtovnej závierky, tvorba analytických účtov

  • Všeobecný vzor poznámok mikro účtovnej jednotky a malej účtovnej jednotky

 

 •  Overenie účtovnej závierky, zverejnenie účtovnej závierky, zmeny vlastného imania, požiadavky posledných noviel Obchodného zákonníka, podnik v kríze, povinnosti a obmedzenia z toho vyplývajúce

 •  Schválenie účtovnej závierky z pohľadu posledných noviel zákona o účtovníctve a Obchodného zákonníka. Zrušenie obchodnej spoločnosti z rozhodnutia súdu

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 


Účastnícky poplatok 84 € s DPH zahŕňa: cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Miesto konania:
14.1.2020, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)
15.1.2020, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)
20.1.2020, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 (mapa)