Úvod do Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva IFRS - základy

Cieľom tohto školenia je poskytnúť vám ucelený pohľad na problematiku IFRS a s ňou súvisiace základné štandardy. Školenie je vedené lektorkou doc. Ing. Lenkou Krupovou, Ph.D, MBA, ktorá dlhodobo pracuje vo Veľkej Británii a v roku 2011 vyhrala celosvetové výberové konanie na pozíciu IFRS Foundation Academic Fellow v Londýne, kde sa priamo podieľala na tvorbe IFRS. Vďaka jej dlhoročným skúsenostiam je kurz sprevádzaný množstvom praktických príkladov, aby ste komplexné znalosti IFRS noriem vedeli v podnikateľskom prostredí efektívne aplikovať. V rámci programu vám poskytneme dostatočný priestor na to, aby ste si objasnili koncepčný rámec IFRS a tiež účtovnú závierku podľa IFRS s ohľadom na prvky účtovnej závierky vrátane požiadaviek na ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D, MBA
Bez DPH S DPH
Bratislava 11. - 12. 11. 2019 220,00 € 264,00 €

Úvod do Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva IFRS - základy

Cieľom tohto školenia je poskytnúť vám ucelený pohľad na problematiku IFRS a s ňou súvisiace základné štandardy. Školenie je vedené lektorkou doc. Ing. Lenkou Krupovou, Ph.D, MBA, ktorá dlhodobo pracuje vo Veľkej Británii a v roku 2011 vyhrala celosvetové výberové konanie na pozíciu IFRS Foundation Academic Fellow v Londýne, kde sa priamo podieľala na tvorbe IFRS. Vďaka jej dlhoročným skúsenostiam je kurz sprevádzaný množstvom praktických príkladov, aby ste komplexné znalosti IFRS noriem vedeli v podnikateľskom prostredí efektívne aplikovať. V rámci programu vám poskytneme dostatočný priestor na to, aby ste si objasnili koncepčný rámec IFRS a tiež účtovnú závierku podľa IFRS s ohľadom na prvky účtovnej závierky vrátane požiadaviek na zostavenie prílohy k účtovným výkazom.
Koncepčný rámec IFRS – účtovné zásady a predpoklady, definície prvkov účtovnej závierky: aktív, záväzkov, vlastného imania, nákladov a výnosov. Prehľad koncepcií oceňovania používaných v rámci IFRS. Súvisiaca anglická terminológia.

Účtovná závierka podľa IFRS – prvky účtovnej závierky vrátene požiadaviek na zostavenie prílohy k účtovným výkazom.

Výklad základných prvkov účtovných výkazov

  • Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia (IAS 16)
  • Nehmotný majetok (IAS 38)
  • Investičný nehnuteľný majetok (IAS 40)
  • Zníženie hodnoty majetku (IAS 36)
  • Zásoby (IAS 2)
  • Lízingy (IFRS 16)
  • Vplyvy zmien kurzov cudzích mien (IAS 21)
  • Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva (IAS 37)

 

HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 prezencia                                           
9.00 – 10.30 prednáška                                  
10.30 – 10.45 coffee break                            
10.45 – 12.15 prednáška                              
12.15 – 13.00 obed
13.00 – 14.30 prednáška
14.30 – 14.45 coffee break
14.45 – 16.00 prednáška

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

V zmysle zásad sústavného vzdelávania audítorov a asistentov audítora, čl. 6 bod 3 písm. d sa semináre započítavajú do povinného vzdelávania audítorov a asistentov audítora.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Miesto konania:
11. - 12. 11. 2019, Bratislava - Hotel SET, Kalinčiakova 29/A, Bratislava (mapa)