Verejná správa - webináre

Zobrazenie:
Zoradiť:

Evidovanie a ohlasovanie odpadov za rok 2023 – pre obce a firmy

Ako z pohľadu firmy či obce dokončiť evidenciu odpadov? Ako evidovať vznik či výdaj odpadov a ako vyplniť povinné hlásenie za rok 2023? Na tomto webinári vám Ing. Tomáš Schabjuk vysvetlí ako na to. Upozorní na nové povinné kolónky v tlačive a poradí vám, kam uvedené tlačivo odovzdať. Ukáže vám tiež, ako vypočítať mieru triedenia komunálnych odpadov, a informuje, odkedy sa začnú odpady evidovať cez ISOH.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
15. 1. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Tomáš Schabjuk

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Legislatívne zmeny v personálnej a mzdovej agende od 1. 1. 2024

Nestíhate sledovať rýchlo sa meniacu legislatívu v oblasti personalistiky a miezd? Nič sa nedeje. Ing. Martina Švaňová sleduje aktuálne problémy i novinky za vás. Najdôležitejšie novinky od roku 2024, ako je zmena minimálnej mzdy, zmena stravného, zmeny v oznamovacích povinnostiach voči Sociálnej poisťovni, zvýšenie dôchodkov či iné, vám zreferuje lektorka za necelých 4 hodín. Poradí vám, ako bude vyzerať prax počas nasledujúcich mesiacov a vyhradí si priestor aj na vaše individuálne otázky. Na webinári si tiež prakticky popíšeme všetky povinnosti pri uzatvorení roka v mzdovej učtárni a pri výkone ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti za rok 2023 tak, aby ste na nič nezabudli.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
22. 1. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Martina Švaňová

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Nové zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce od 1. 11. 2023

Po 1. novembri 2023 sú obce povinné aplikovať zmenené pravidlá pri predaji alebo nájme obecného majetku. Tiež sa predpisujú nové povinné náležitosti zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Súčasne nové nariadenia ukladajú povinnosť prevádzať a prenajímať majetok za obvyklé trhové ceny. Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., vám na webinári objasní, čo sú obce povinné doplniť do zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce, aké sú príklady dôvodov hodných osobitného zreteľa, i to, kedy možno výnimočne dojednať cenu za kúpu alebo nájom nižšiu, než je obvyklá trhová cena.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
19. 1. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Administratívna finančná kontrola a jej postup vo verejnej správe

Webinár s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, slúži ako praktický sprievodca pre osoby, ktoré sú zodpovedné za administratívnu finančnú kontrolu vo verejnej správe (pri poskytovaní dotácií, transferov a grantov z rozpočtu). Na jednom mieste nájdete zosumarizované formálne náležitosti kontroly, doklady a písomnosti potrebné pre jej výkon, samotný priebeh administratívnej kontroly až po praktické odporúčania pre spracovanie výstupu a zakotvenie kontrolných zistení. Na webinári rozoberieme tiež problematické zákutia kontroly a povieme si, ako postupovať tak, aby ste nikde nespravili chybu.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
11. 1. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov v školskom roku 2023/2024

Zásady hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov musí mať každá škola rozpracované v pracovnom poriadku. Kto hodnotí a čo sa hodnotí? Podľa akých zásad či kritérií hodnotiť a ako správne sformulovať požiadavky na hodnotenie? Čo v prípade, ak zamestnanec nesúhlasí s výsledkom hodnotenia? Na webinári s PhDr. Marekom Havrilom, PhD., si priblížime jednak, ako zahrnúť hodnotenie do pracovného poriadku a zároveň, ako postupovať pri hodnotení zamestnancov. Dozviete sa, ako majú prebiehať prípravy a samotný priebeh hodnotenia, ale aj to, ako by naopak hodnotenie nemalo prebiehať.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
12. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Marek Havrila PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Ako zostaviť individuálnu účtovnú závierku za rok 2023 – 2024 pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce, VÚC a štátne fondy

Ing. Ladislav Zakhar, PhD., vám na tomto webinári poskytne praktický návod, ako zostaviť individuálnu účtovnú závierku za rok 2023 v obciach, VÚC, štátnych fondoch, rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách.
Preberané budú všetky účtovné prípady ku dňu, ku ktorému sa zostavuje individuálna účtovná závierka, ako aj osobitosti vykazovania v individuálnej účtovnej závierke vyššie spomínaných subjektov. Ako účastník získate taktiež nevyhnutný prehľad o obsahu poznámok a termínoch predloženia individuálnej účtovnej závierky.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
7. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ladislav Zakhar, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Prevody miezd na depozitný účet pre rozpočtové organizácie na prelome rokov 2023/2024

S blížiacim sa koncom roka sa stáva aktuálna téma depozitu. Pre rozpočtové organizácie sme preto pripravili praktický webinár, ktorý im pomôže zvládnuť úhrady miezd, ako aj všetky ďalšie povinnosti a pohyby spojené s vedením depozitného účtu. Na webinári sa dozviete, ako vykonať prevod miezd na depozitný účet (účet cudzích prostriedkov), ako účtovať a klasifikovať prevody, či môžu byť na depozitnom účte vedené počas roka exekúcie, či si môžete ponechať v rozpočte nepoužité prostriedky na depozite, ako aj ďalšie užitočné informácie.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
13. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Dopracovanie inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2023 – na čo nezabudnúť?

Na webinári s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, si osvojíte všetky praktické zručnosti pre dopracovanie inventúrnych súpisov a vypracovanie inventarizačného zápisu k 31. 12. 2023. Spoznáte pravidlá, úlohy a rovnako aj činnosti inventarizačných komisií pri dokončovaní inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov za účtovný rok 2023, resp. so stavom k januáru 2024. Pod lupu sa nám dostanú takisto novelizácie zákona o účtovníctve vo vzťahu k inventarizácii majetku a záväzkov. Dozviete sa viac o podpisovaní inventarizácie, vlastnoručných podpisoch, dátumoch, ale aj o dodržiavaní interných pravidiel k inventarizácii a podobne.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
21. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

EKONOMICKÉ MINIMUM – majetok verejnej správy, samosprávy a škôl v roku 2023

Na ďalšom zo série webinárov na tému ekonomické minimum sa spolu s Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou zameriame na „majetok verejnej správy, samosprávy a škôl“. Najmä na jeho vymedzenie, evidenciu, zaraďovanie a v neposlednom rade na základnú finančnú kontrolu právnych a ostatných majetkových úkonov. Veľkou výhodou webinára je najmä priestor získať odpovede. Pýtajte sa na všetko, čo vás zaujíma.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
11. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Vyraďovanie a likvidácia majetku v roku 2023 – pre verejnú správu, samosprávu a školy

Ako vyradiť či zlikvidovať majetok verejnej správy, samosprávy alebo školy? Je dostupných mnoho odborných článkov a literatúry. Máloktoré z nich však poskytnú taký výklad, ktorý nám umožní v praxi postupovať bez nejasností. Našou ambíciou spolu s lektorkou Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou je vyplniť túto „medzeru“. Vo forme webinára vám prinášame praktický manuál k vyraďovaniu a likvidácii majetku, ako aj k vytvoreniu povinnej dokumentácie a vypracovaniu interného predpisu.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
19. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Odmeňovanie predstaviteľov volených orgánov mesta a obce v roku 2023

Na webinári s doc. JUDr. Jozefom Tekelim, PhD., nájdete zrozumiteľne vysvetlené pravidlá pre odmeňovanie, dovolenky, sociálny fond a stravovanie starostu a jeho zástupcu, hlavného kontrolóra obce, ako aj poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva. Webinár nadväzuje na súčasné interpretačné problémy, ku ktorým si zároveň poskytneme riešenia. Diskutovať budeme o oceňovaní funkcionárov za náležitý výkon práce, o prerokovaní, určení alebo navýšení platu starostu, o odmene hlavného kontrolóra alebo zmene jeho úväzku, o zásadách odmeňovania poslancov a členov komisií, o odmene sobášiacich a o ďalších iných. Do pozornosti si dáme tiež aktuálne stanoviská prokuratúry a súdne rozhodnutia.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
8. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant