Verejná správa - webináre

Zobrazenie:
Zoradiť:

Významná novela Infozákona z januára 2023 – prvé praktické skúsenosti

Dňa 1. januára 2023 vstúpil do účinnosti zákon č. 428/2022 Z. z.,  t.j. dlhoočakávaná novela zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Novela Infozákona priniesla viacero významných zmien tak v oblasti sprístupňovania informácií na žiadosť, ako aj v oblasti povinného zverejňovania zmlúv. Novela reagovala aj na problémy aplikačnej praxe, osobitne na fenomén tzv. šikanóznych infožiadostí. Novela však zároveň obsahuje aj viacero nejasných, resp. neurčitých ustanovení, ktoré spôsobujú interpretačné nejasnosti.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
27.3.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Vladimír Pirošík

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Interné akty riadenia v škole – ako vypracovať povinné a nepovinné smernice v roku 2023

Každá škola a školské zariadenie je povinné vypracovať a viesť rôzne interné riadiace akty. Čo rozumieme pod internými aktmi riadenia? Akú dokumentáciu k nim musíte viesť? Musia byť súčasťou internej smernice a na čo pamätať pri tvorbe smerníc? Ktoré interné smernice a predpisy sú nepovinné, ale na základe praxe je dobré ich mať? Ktoré interné predpisy je potrebné prerokovať v pedagogickej rade, so zástupcami zamestnancov či so zriaďovateľom a kedy sa vyžaduje súhlas zástupcov zamestnancov? Riadiacimi aktmi a zostavením interných smerníc aj smerníc vás za 2 hodiny prakticky prevedie PhDr. Marek Havrila, PhD..

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
13.3.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Marek Havrila PhD.

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Rozhodovacia činnosť riaditeľa školy v roku 2023

S účinnosťou od 1. januára 2022 všetci riaditelia materských škôl, základných škôl a stredných škôl bez ohľadu na to, kto je ich zriaďovateľom, rozhodujú vo veciach vymedzených zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve podľa správneho poriadku. Na webinári vám PhDr. Marek Havrila, PhD. komplexne predstaví pravidlá rozhodovacej činnosti riaditeľa školy so zameraním na prax v roku 2023. Webinár slúži ako praktická pomôcka pre riaditeľov. Poskytne vám množstvo praktických návodov, ako aj príležitosť odborne sa poradiť s lektorom v individuálnych otázkach.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
13.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Marek Havrila PhD.

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Povinnosti v odpadovom hospodárstve v roku 2023 – pre obce

Ste obcou a hľadáte overený výklad vašich povinností, ktoré máte ako držiteľ odpadu na rok 2023? Pozrite si náš webinár s Tomášom Schabjukom, ktorý už dlhé roky pomáha a radí obciam, ako efektívnejšie nakladať s odpadmi. Pomôže vám zorientovať sa v tom, aké odpady má obec riešiť pre firmy na území obce, ako je to s úpravou odpadu a posunom zákazu skládkovania odpadov, aké budú poplatky za skládkovanie od roku 2024 a mnohé ďalšie užitočné informácie pre tohtoročnú prax.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
10.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Tomáš Schabjuk

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Ako evidovať odpady za rok 2022 a informácie k očakávanému informačnému systému (ISOH) – pre obce

Ako správne zaevidovať odpady za rok 2022? Vyplniť povinné hlásenie papierovo alebo cez avizovaný ISOH? Nelámte si hlavu sami. Všetky dôležité informácie pre správnu evidenciu odpadov v obciach vám za 2 hodiny poskytne Tomáš Schabjuk. Už dlhé roky pomáha a radí obciam, ako efektívnejšie nakladať s odpadmi. Dozviete sa, či sa zmenilo tlačivo, ako vypočítať mieru triedenia komunálnych odpadov, alebo aj to, na čo si dať pozor. Konzultovať budete môcť aj svoje individuálne otázky.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
3.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Tomáš Schabjuk

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Povinnosti v odpadovom hospodárstve v roku 2023 – pre firmy

Ste firmou a hľadáte overený výklad vašich povinností, ktoré máte ako držiteľ odpadu na rok 2023? Pozrite si náš webinár s Tomášom Schabjukom, ktorý už dlhé roky pomáha a radí firmám, ako efektívnejšie nakladať s odpadmi. Pomôže vám zorientovať sa v tom, aké odpady musia firmy riešiť, aký je rozdiel medzi odpadmi – obalmi a ako ich správne evidovať alebo ako treba skladovať odpady. Spoločne nahliadneme aj na blízku budúcnosť. Povieme si, kedy sa odpady začnú evidovať cez ISOH a ako sa zmení posielanie sprievodných listov NO.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
6.3.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Tomáš Schabjuk

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Najčastejšie chyby pri zostavenej individuálnej účtovnej závierke obce za rok 2022 z pohľadu audítora

Keď potrebujete informácie o audite zostavenej individuálnej účtovnej závierky obce za rok 2022 a hlavne informácie o najčastejšie sa vyskytujúcich  chybách v nej, aby ste ich včas ešte dokázali odstrániť a mali IUZ bez pochybení a správne, webinár s Ing. Mgr. Hedvigou Vadinovou je dozaista práve pre vás. Okrem základného krátkeho postupu k zostaveniu individuálnej účtovnej závierky si spolu so štatutárnou audítorkou prejdete najčastejšie sa vyskytujúce chyby za minuloročné obdobie.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
30.1.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Mgr. Hedviga Vadinová

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Dopracovanie inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2022 – na čo nezabudnúť?

Na webinári s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, si osvojíte všetky praktické zručnosti pre dopracovanie inventúrnych súpisov a vypracovanie inventarizačného zápisu k 31. 12. 2022. Spoznáte pravidlá, úlohy a rovnako aj činnosti inventarizačných komisií pri dokončovaní inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov za účtovný rok 2022, resp. so stavom k januáru 2023. Pod lupu sa nám dostanú takisto novelizácie zákona o účtovníctve vo vzťahu k inventarizácii majetku a záväzkov.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
26.1.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Opatrovateľské služby – žiadosť, posudzovanie odkázanosti a zabezpečenie starostlivosti v roku 2023

Ako postupovať pri poskytovaní opatrovateľskej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z.? Tejto téme a rovnako tak prechádzajúcim súvislostiam, ako je posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu a v závere samotné zabezpečenie opatrovateľskej služby, sa bude venovať PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD. Objasní vám, ako celý proces funguje v praxi a poskytne tiež príležitosť  odborne sa poradiť priamo na webinári.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
22.3.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Posudková lekárska a sociálna činnosť v podmienkach miest a obcí v roku 2023

Pri sociálno-posudkovej činnosti sa posudzuje posúdenie, do akej miery je fyzická osoba odkázaná na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (napr. v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári a pod.). Ako z pohľadu miest a obcí celý tento proces prebieha – od podania žiadosti žiadateľa cez samotný výkon posudku až po vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a následné zabezpečenie sociálnej služby, vám objasní PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD..

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
1.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Rast cien v stavebníctve a aké sú možnosti predchádzania jeho negatívnym dopadom

Webinár s advokátom JUDr. Petrom Kotvanom vám poskytne komplexný a zrozumiteľný pohľad jednak na právne aspekty rastu cien v stavebníctve, ako aj na nastavenie vhodnej indexácie. Ak ste osobou účastnou vo výstavbovom procese, tento webinár vás zorientuje v zákonných a zmluvných ustanoveniach týkajúcich sa ceny a dodatočnej úpravy ceny a rovnako tak v úprave zmeny zmluvy a v § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
27.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Peter Kotvan

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Zodpovednosť projektanta za chyby projektovej dokumentácie a zodpovednosť zhotoviteľa za stavbu

Ak objednávateľ predloží zhotoviteľovi k realizácií diela projektovú dokumentáciu s vadami, vzniká otázka, aký to má dopad na práva a povinnosti zhotoviteľa. Na tomto 2-hodinovom webinári vám advokát JUDr. Peter Kotvan priblíži súčasnú prax na Slovensku. Objasní vám, aká je zodpovednosť projektanta za chyby dokumentácie, zodpovednosť zhotoviteľa za stavbu a ako si v stavebnej praxi môžu zmluvné strany ošetriť riziká spojené s výstavbovým projektom. Súčasťou prednášky je tiež niekoľko príkladov z rozhodovacej praxe.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
31.1.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Peter Kotvan

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022 – prakticky a bez čítania zákona

Ako zostaviť správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022, vám na vzorovej ukážke vysvetlí finančný kontrolór PhDr. Jozef Sýkora, MBA.. Zostavil pre vás praktický webinár, na ktorom nahliadnete na zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a tiež na novelizovaný zákon č. 357/2015 Z. z. najmä z pohľadu aplikačnej praxe (bez čítania zákona). Osvojíte si všetky potrebné zručnosti pre tvorbu a predloženie správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Na webinári sa navyše zorientujete v časových súvislostiach s novým zastupiteľstvom a s ukončením februára 2023. Na záver vám lektor zodpovie všetky aktuálne otázky z praxe.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
2.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

GDPR pre školy v roku 2023

Na 2 - hodinovom webinári s JUDr. Marcelovou Macovou, PhD., si v praktických príkladoch rozoberieme dosah GDPR na každodennú prax škôl i najpálčivejšie problémy, ktoré školy aktuálne riešia v súvislosti s ochranou osobných údajov. Takisto si povieme, na čo sa úrad spravidla pri kontrolách na školách zameriava a aké boli doposiaľ udelené sankcie. Dozviete sa, čo bolo dôvodom cca 3 až 4 sankcií a ako postupovať, aby za takéto porušenie pokuta uložená nebola.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
20.4.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Z praxe kontrolóra – zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok územnej samosprávy v roku 2023

Na webinári s kontrolórom Jozefom Sýkorom si osvojíte všetky nevyhnutné zručnosti, ktorými ako povinná osoba potrebujete disponovať pri zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok v CRZ – dozviete sa, čo, kde a dokedy ste povinní uchovávať. Detailnejšie sa oboznámite s praktickou aplikáciou zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ďalej s výnimkami zo zverejňovania, s novými náležitosťami zmlúv od 31. 3. 2022, ako aj s nedostatkami, ktoré doposiaľ lektor objavil pri kontrolách. Napr. si povieme, aké sú najčastejšie chyby v súvislosti s ochranou údajov, na čo si dať pozor pri formálnych a časových náležitostiach a podobne. Do praxe si navyše „odnesiete“ praktické vzory a užitočné kontakty.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
15.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

EKONOMICKÉ MINIMUM – záverečný účet obce a vyššieho územného celku


Webinár s Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou je praktickým manuálom, ktorý vám pomôže zostaviť záverečný účet obce v roku 2023. Je sprevádzaný množstvom praktických príkladov i odporúčaniami lektorky, ktorá je predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Vypočujete si, aké atribúty musí záverečný test spĺňať, ako vypočítať dlhovú službu obce, ako preveriť správnosť zostavenia návrhu, ako novela upravuje rozpočtové pravidlá alebo aj to, akým spôsobom dotačnú časť zapojiť do záverečného účtu.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
23.3.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Elektronický výkon základnej finančnej kontroly

Potrebujete poradiť pri elektronickom výkone základnej finančnej kontroly? Pozrite si webinár s Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou, ktorá vám v 2 hodinách priblíži celý tento proces v praktických príkladoch. Do praxe si tiež odnesiete viaceré riešenia k najčastejším problémom a otázkam zo súčasnej praxe, napr. k elektronickému podpisu a podobne. Na záver máte k dispozícii priestor na vaše otázky. Radi vám pomôžeme zvládnuť túto náročnú problematiku.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
7.3.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

EKONOMICKÉ MINIMUM – Zriaďovateľská pôsobnosť obce

Chcete zistiť, ktoré organizácie má právo obec zriaďovať? Na webinári s Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou sa dozviete, aké organizácie obec zriaďuje podľa zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Očami praxe nahliadnete na kompetencie, oprávnenia a rovnako aj povinnosti v rámci rozpočtového hospodárenia a rozpočtového procesu. Na webinári navyše spoznáte pôsobnosť obce a jej orgánov voči organizáciám v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Témou sa spoločne „prelúskame“ za necelé 2 hodiny, pričom v závere nebude chýbať priestor na vaše otázky.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
7.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Zúčtovanie dotácií z rozpočtu územnej samosprávy

Obce a vyššie územné celky môžu používať len tie finančné transfery (dotácie), ktoré majú zabezpečené vopred vo svojom rozpočte výdavkov na príslušný rozpočtový rok. Ako dotácie správne zahrnúť do rozpočtu a následne ich vyúčtovať či overiť administratívnou finančnou kontrolou, vám priblíži Ing. Ingrid Konečná Veverková. Už od roku 2003 je hlavnou kontrolórkou mesta Brezno a uznávanou odborníčkou na kontrolu a ekonomiku v územnej samospráve.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
28.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant