Verejná správa - webináre

Zobrazenie:
Zoradiť:

Novela infozákona – 10 najväčších problémov a praktické rady na rok 2024

Získajte praktické rady, ako riešiť či úplne sa vyhnúť 10 najčastejším problémom pri uplatňovaní infozákona v praxi. Lektorom je advokát Mgr. Vladimír Pirošík, ktorý vám priblíži, ako efektívne chrániť citlivé informácie či obchodné tajomstvo, ako efektívne vybaviť infožiadosti, ako požiadať o nazretie do administratívneho spisu a ktoré informácie sú tajné, ako správne sprístupňovať opakované použitie informácií (OPI) podľa novely, ako sa brániť v prípade šikanóznych infožiadostí a mnoho ďalšieho.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
24. 5. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Vladimír Pirošík

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Pravidlá fungovania školského klubu detí v roku 2024

Hľadáte komplexný prehľad o fungovaní školského klubu detí (ŠKD) v roku 2024? Náš webinár vám prináša aktuálne informácie o legislatívnom rámci, právach a povinnostiach, organizácii a riadení klubu, ako aj o spolupráci s rodičmi a inými subjektmi. Dozviete sa, kto zodpovedá za obsah a priebeh tejto činnosti, aké sú pravidlá prechodu detí zo školy do ŠKD, aká je štruktúra a obsah tohto výchovného programu, aká pedagogická dokumentácia sa vedie, kto je povinný platiť príspevok na ŠKD a aká je jeho výška, aké sú požiadavky na kvalifikáciu vychovávateľa a pedagogického asistenta, ako sa odmeňuje ich práca, kto je zodpovedný za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ŠKD a oveľa viac. Témou vás prevedie vyhľadávaný odborník PhDr. Marek Havrila, PhD.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
15. 5. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Marek Havrila PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Nakladanie s verejnými prostriedkami subjektmi mimo verejnej správy v roku 2024

Ste zodpovední za nakladanie s verejnými prostriedkami? Na tomto webinári vám finančný kontrolór PhDr. Jozef Sýkora, MBA, vysvetlí rozpočtové pravidlá a poskytne k nim praktické návody. Dozviete sa, čo všetko sú verejné prostriedky, aké sú ich špecifiká a ako vykonať ich kontrolu. Zaoberať sa budeme grantmi, preddavkami, ako aj dotáciami. Zároveň si povieme, ako ich správne vyúčtovať. Webinár je určený pre občianske združenia, právnické osoby, súkromné školy, neziskové organizácie a iné spoločnosti.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
2. 5. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Whistleblowing v praxi – zodpovedné osoby, prešetrovanie oznámení a možnosti ochrany v roku 2024


Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, tzv. whistleblowing, sa podstatne rozšíril v uplynulom roku 2023. Ďalšie významné zmeny má záujem zaviesť aj nová vláda. V tomto webinári vám vysvetlíme legislatívne požiadavky ľudskou rečou, vďaka čomu budete vedieť jednoduchšie nastaviť efektívny systém oznamovania vo vašej organizácii. Naučíte sa, ako sa postaviť k prijatému oznámeniu a kvalifikovať oznámené skutočnosti, koho vybrať za zodpovednú osobu a aké má kompetencie.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
20. 5. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Filip Petrinec, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Základná finančná kontrola v personálnej a mzdovej agende v roku 2024 – pre verejnú správu

Čo všetko sa v personálnej a mzdovej agende overuje základnou finančnou kontrolou a ako takúto kontrolu správne vykonať? Nenechajte si ujsť príležitosť získať praktické návody priamo od finančného kontrolóra PhDr. Jozefa Sýkoru, MBA. V tomto webinári vám vysvetlí, ako overiť pracovnú zmluvu, čo musíte overiť základnou finančnou kontrolou, aké vyjadrenie treba uviesť pri výkone základnej finančnej kontroly, ako sa overujú dohody a dodatky k zmluvám, ako správne uviesť dátum a podpis, či musí personálny úsek uvádzať osobné čísla zamestnancov, alebo aj to, kto môže zastúpiť zamestnanca a vedúceho zamestnanca.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
31. 5. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Nový zákon o územnom plánovaní od 1. 4. 2024 a zmeny súvisiace s odsunutím reformy v oblasti výstavby

Nový zákon o územnom plánovaní nadobúda účinnosť 1. apríla 2024, zároveň však bola odsunutá účinnosť nového zákona o výstavbe na 1. apríl 2025. Ako sa odsunutie časti reformy dotkne procesov územného plánovania, aké postavenie bude mať obec a kto bude stavebným úradom? Kto a za akých podmienok bude vydávať záväzné stanoviská o súlade s územnoplánovacou dokumentáciou? Čo znamená zavedenie fikcie súhlasu pri záväznom stanovisku o súlade s územným plánom? Na tieto a ďalšie vaše otázky k tejto problematike vám odpovie na webinári Mgr. Slavomíra Salajová z Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
10. 4. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Slavomíra Salajová

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Porušenie pracovnej disciplíny a neuspokojivé plnenie pracovných úloh v roku 2024 – pre verejnú správu

Nie ste spokojný s výkonom práce vášho zamestnanca alebo došlo k porušeniu pracovnej disciplíny? Poraďte sa na webinári s doc. JUDr. Jozefom Tekelim, PhD., ako má v takomto prípade postupovať subjekt verejnej správy. Na webinári si definujeme, ktoré prípady sa považujú za závažné a menej závažné porušenie pracovnej disciplíny. Zároveň porovnáme rozdiely medzi porušením pracovnej disciplíny a neuspokojivým plnením pracovných úloh. Rozoberať budeme takisto prípady, kedy možno prepustiť zamestnanca formou výpovede a kedy možno uplatniť okamžité skončenie pracovného pomeru. Ak riešite akýkoľvek problém na pracovisku súvisiaci s touto problematikou, neváhajte sa opýtať lektora priamo počas webinára.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
7. 5. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Ako efektívne viesť rokovania obecného zastupiteľstva a poradiť si s častými chybami v roku 2024

Webinár s doc. JUDr. Jozefom Tekelim, PhD., je určený pre starostov, poslancov a zamestnancov obecných úradov, ktorí sa chcú naučiť efektívne a správne viesť rokovania obecného zastupiteľstva. Dozviete sa, ako sa stanovuje harmonogram a aké sú lehoty na zvolanie zasadnutia, kto je oprávnený zvolať zastupiteľstvo a aké náležitosti musí obsahovať pozvánka, aké body môže program obsahovať a ako ho schváliť, prípadne ako ho možno doplniť počas rokovania. Zaoberať sa budeme aj obsahom uznesení, ich schvaľovaním, ale aj odvolaním sa proti nim. V neposlednom rade si povieme, aké sú úlohy predsedu a zapisovateľa zastupiteľstva a v akých prípadoch je možné rokovanie prerušiť alebo ukončiť.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
3. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Pravidlá rozpočtového hospodárenia pre subjekty verejnej správy v roku 2024

Hľadáte overený výklad pravidiel rozpočtového hospodárenia? Nechajte sa previesť zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách spolu s predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou. Pomôže vám na webinári pochopiť jednotlivé zásady rozpočtového hospodárenia a informuje vás, ako správne poskytnúť preddavky z rozpočtu verejnej správy. Zaoberať sa budeme tiež častým porušením finančnej disciplíny a zároveň poskytneme návrhy na prevenciu týchto nedostatkov.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
27. 5. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Návratné zdroje financovania v územnej samospráve v roku 2024

Ako má subjekt územnej samosprávy postupovať pri návratných zdrojoch financovania, kto preveruje splnenie podmienok na ich prijatie a na čo sa používajú tieto zdroje? Čo je tzv. kontokorentný úver a na čo slúži? Môže si rozpočtová a príspevková organizácia zobrať úver? Vo webinári s predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou vám prinášame komplexný pohľad na návratné zdroje financovania v územnej samospráve, ako aj odpovede na časté otázky z praxe. Vyhradený bude priestor aj na vaše otázky, neváhajte sa preto pýtať na všetko, čo vás zaujíma.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
13. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Možnosti pre školy, ako riešiť rizikové a problémové správanie detí a žiakov

Na tomto webinári vám odborník PhDr. Marek Havrila, PhD., priblíži možnosti, ako môže škola riešiť rizikové a problémové správanie detí a žiakov. Vysvetlíme si, ako hodnotiť správanie žiaka, akú zodpovednosť má škola, aké povinnosti plynú pre zákonných zástupcov, ako aj to, ako by mala podľa dobrej praxe prebiehať spolupráca školy, či už so zariadením poradenstva a prevencie, alebo s orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. V neposlednom rade si priblížime, ako zapracovať riešenia rôznych foriem rizikového správania v školskom poriadku a v krízovom intervenčnom pláne školy. Webinár je tak skvelou pomôckou pre školy a školské zariadenia pri príprave školskej preventívnej stratégie.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
16. 4. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Marek Havrila PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Povinnosti a úlohy hlavného kontrolóra v roku 2024 (konzultačný webinár)

Ste novo začínajúcim alebo dlhoročným hlavným kontrolórom miest, obcí a vyšších územných celkov? Prinášame vám na jednom mieste zrekapitulované všetky legislatívne zmeny aj povinnosti pre rok 2024. Tento konzultačný webinár bude viesť PhDr. Jozef Sýkora, MBA, ktorý už 13 rokov vykonáva kontroly v územnej samospráve. Neváhajte preto konzultovať s lektorom vlastné kontrolné zistenia, nezrovnalosti či výstupy z kontrol. Bez čítania paragrafov vám lektor priblíži, aké náležitosti majú mať výstupy z kontrol, ako spracovať a predložiť čiastkové správy a záznamy o skončení kontroly, ako spracovať kontrolu na požiadanie starostom obce nad rámec plánu kontrolnej činnosti a mnohé ďalšie.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
15. 4. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

EKONOMICKÉ MINIMUM: Ako efektívne obstarávať majetok vo verejnej správe

Ste zodpovední za obstarávanie majetku vo verenej správe? Spoznajte všetky dostupné zdroje financovania a efektívne riaďte váš majetok. Na webinári vám predsedníčka Asociácie kontrolórov územnej samosprávy Ing. Ingrid Konečná Veverková zhrnie možnosti financovania z verejných zdrojov, podmienky ich čerpania a takisto situácie, kedy je vhodné využiť kapitálové zdroje. Dozviete sa, aký je rozdiel medzi bežnými či kapitálovými výdavkami a aké nedostatky doterajšia prax ukázala.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
25. 4. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Organizačné zmeny v obci a na školách počas roka 2024

Chcete zvládnuť organizačné zmeny s istotou a profesionálnym prístupom? Sledujte webinár s doc. JUDr. Jozefom Tekelim, PhD., a efektívne zvládajte výzvy, ktoré vás môžu v roku 2024 prinútiť k zmenám v organizácii na vašom pracovisku. Na webinári si vysvetlíme, ako efektívne spraviť rozhodnutie zamestnávateľa o zmene v organizácii, aké sú vaše povinnosti voči odborom a ako efektívne s nimi komunikovať, aké sú alternatívy, kompenzácie a právne postupy pri výpovedi z dôvodu nadbytočnosti zamestnancov i to, aké nároky má zamestnanec pri neplatnom skončení pracovného pomeru a ako má v takomto prípade postupovať zamestnávateľ.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
30. 4. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant