Verejné obstarávanie pre začiatočníkov - obstarávateľov

Online seminár

Nielen pre začínajúcich verejných obstarávateľov sme pripravili praktický 2-dňový online seminár, počas ktorého sa s vami lektorka Mgr. Silvia Jančová podelí o svoje know-how z problematiky verejného obstarávania. Po absolvovaní seminára budete plne schopný spraviť potrebný prieskum trhu a určiť predpokladanú hodnotu zákazky, vypracovať súťažné podklady a následne vyhlásiť verejné obstarávanie, zabezpečiť komunikáciu s uchádzačmi, s riadiacimi orgánmi či Úradom pre verejné obstarávanie, dohliadať nad celým procesom a prípravou zmluvných vzťahov s úspešným uchádzačom, ako aj spracovať a viesť kompletnú dokumentáciu v zmysle zákona.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Mgr. Silvia Jančová
Bez DPH S DPH
Online seminár 4.-5.8.2020 120,00 € 144,00 €

Verejné obstarávanie pre začiatočníkov - obstarávateľov

Nielen pre začínajúcich verejných obstarávateľov sme pripravili praktický 2-dňový online seminár, počas ktorého sa s vami lektorka Mgr. Silvia Jančová podelí o svoje know-how z problematiky verejného obstarávania. Po absolvovaní seminára budete plne schopný spraviť potrebný prieskum trhu a určiť predpokladanú hodnotu zákazky, vypracovať súťažné podklady a následne vyhlásiť verejné obstarávanie, zabezpečiť komunikáciu s uchádzačmi, s riadiacimi orgánmi či Úradom pre verejné obstarávanie, dohliadať nad celým procesom a prípravou zmluvných vzťahov s úspešným uchádzačom, ako aj spracovať a viesť kompletnú dokumentáciu v zmysle zákona.
Počas dvoch dní budeme mať možnosť venovať sa danej problematike detailne, a preto sa môžete tešiť aj na množstvo praktických informácií, ako napríklad, kedy treba zákazky spojiť do jednej a kedy naopak rozdeliť zákazku na časti a mnoho ďalších.

Ako prebieha online seminár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

 

Ako bonus získa každý účastník:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti počas 30 dní
 • Záznam z webinára počas 30 dní


Program seminára:

1. Deň:

 • Základné  povinnosti, princípy  vo verejnom obstarávaní, základné pojmy
 • Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky
 • Aktuálne platné finančné limity  a podľa toho stanovenie postupu
 • Stanovenie a vyhodnotenie podmienok účasti
 • Opis predmetu zákazky, požiadavky na predmet zákazky, súťažné podklady
 • Rozdelenie, spájanie zákaziek – kedy treba zákazky spojiť do jednej a kedy naopak rozdeliť zákazku na časti
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena a iné najbežnejšie kritériá a spôsob ich vyhodnotenia
 • Inštitút zábezpeky ponúk –  lehoty, spôsoby predkladania
 • Komisia na vyhodnotenie ponúk
 • Otváranie ponúk, vyhodnotenie ponúk, reverzné a superrevezné súťaže
 • Inštitút vysvetľovania ponúk
 • Mimoriadne nízke ponuky
 • Súčinnosť pri uzatvorení zmlúv, predzmluvné povinnosti
 • Uzavretie zmluvy, register partnerov verejného sektora

2. Deň:

 • Úprava dodatkov k zmluvám
 • Evidencia a uchovávanie dokumentácie z VO
 • Vyhotovenie referencií pre dodávateľov
 • Najčastejšie používané systémy na elektronickú komunikáciu: prehľad
 • Jednotlivé postupy zadávania zákaziek:
 • Zákazky malého rozsahu
 • Zákazky s nízkou hodnotou
 • Súhrnné správy o zákazkách, spôsob ich vypĺňania
 • Podlimitné zákazky: bez využitia el. trhoviska
 • Podlimitné zákazky: s využitím el. trhoviska (EKS)
 • Nadlimitné zákazky: verejná súťaž
 • Priame rokovacie konanie


Harmonogram seminára:
09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 12:00 prestávka
13:15 - 14:30 prednáška