2 - dňový webinár: DPH komplexne vrátane povinností viažucich sa k fakturácii

Novinka

Počas tohto dva dni trvajúceho webinára si s Ing. Vladimírom Ozimým podrobne prejdeme všetky povinnosti a náležitosti viažuce sa k fakturácií DPH – a to počas súčasného núdzového stavu, aj počas bežného režimu. Súčasťou webinára je i praktická ukážka fakturácie, ktorú môžete využiť ako vzor pri svojej praxi. Po absolvovaní webinára budete mať jasno v tom, kedy vám vzniká povinnosť vyhotoviť faktúru, do kedy ju musíte vyhotoviť, ako dlho ju uchovávať alebo aké náležitosti faktúra musí obsahovať jednak z hľadiska zákona o DPH, ako aj z hľadiska zákona o účtovníctve a Obchodného zákonníka.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Webinár: 10.-11. 3.2021 10.-11. 3.2021 140,00 € 168,00 €
+ -

2 - dňový webinár: DPH komplexne vrátane povinností viažucich sa k fakturácii

Počas tohto dva dni trvajúceho webinára si s Ing. Vladimírom Ozimým podrobne prejdeme všetky povinnosti a náležitosti viažuce sa k fakturácií DPH – a to počas súčasného núdzového stavu, aj počas bežného režimu. Súčasťou webinára je i praktická ukážka fakturácie, ktorú môžete využiť ako vzor pri svojej praxi. Po absolvovaní webinára budete mať jasno v tom, kedy vám vzniká povinnosť vyhotoviť faktúru, do kedy ju musíte vyhotoviť, ako dlho ju uchovávať alebo aké náležitosti faktúra musí obsahovať jednak z hľadiska zákona o DPH, ako aj z hľadiska zákona o účtovníctve a Obchodného zákonníka.
Lektor bude vychádzať z najčastejších problémov, ktoré rieši v rámci svojej poradenskej činnosti, vďaka čomu si môžete ozrejmiť napr. aj to, čo v prípade, že je faktúra vyhotovená inou osobou alebo v cudzom jazyku, v ktorej situácii a komu fakturovať za cenu vrátane DPH, kedy DPH platí odberateľ alebo sa neplatí vôbec.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

 

Ako bonus získa každý účastník:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti na 30 dní
 • Videozáznam z webinára na 14 dní

Obsah webinára

1. deň

Vymedzenie základných pojmov, predmet DPH a zadefinovanie zdaniteľnej osoby na účely ZoDPH

Rregistrácia zdaniteľnej osoby

 • tuzemský platiteľ DPH
 • zahraničná osoba
 • zásielkový predaj
 • prijímanie a poskytovanie služieb v rámci EÚ
 • nadobúdanie tovaru z EÚ
 • zrušenie registrácie

Dodanie tovaru a miesto dodania tovaru

 • čo sa chápe dodaním tovaru
 • bezodplatne dodaný tovar a vybrané špecifiká
 • finančný prenájom z pohľadu účtovno-daňového aspektu a DPH
 • premiestnenie tovaru do iného členského štátu a výnimky z tohto pravidla

Reťazové obchody

 • trojstranný obchod
 • stanovenie pohybu dodávky a riziká spojené s reťazovým obchodom v EÚ

Základ dane na účely DPH

 • základné princípy stanovenia základu dane
 • dodanie tovaru a služieb osobám, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi
 • skontá, zľavy a vedľajšie náklady ako súčasť základu dane
 • oprava základu dane u vyhotoviteľa a u príjemcu (vplyv na zdaňovacie obdobie a kontrolný výkaz)
 • oprava subjektívnych chýb z pohľadu DPH (vplyv na zdaňovacie obdobie a kontrolný výkaz)

Občianske združenie (nezisková organizácia) z pohľadu DPH

 • problematika DPH vo vzťahu k neziskovým organizáciám
 • vybrané činnosti oslobodené od DPH a vplyv na povinnosť registrácie

2.  deň

Fakturačné princípy

 • pojem faktúra a porovnanie s princípom účtovného dokladu (faktúra ako preukázateľný doklad)
 • povinnosť vyhotovenia faktúry
 • lehoty na vyhotovenie faktúry
 • princípy súhrnnej faktúry (problematika jednej zálohy a jednej dodávky v kalendárnom mesiaci)
 • uchovávanie faktúr

Vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovaru a služieb

 • daňová povinnosť z pohľadu tuzemska
 • nadobúdanie tovaru z EÚ
 • dovoz tovaru
 • vývoz tovaru

Právo na odpočítanie DPH

Osoba povinná platiť daň

 • prijatie tovaru od zahraničnej osoby
 • prijatie služby od zahraničnej osoby
 • dodanie tovaru v režime predaja tovaru na diaľku v EU a služieb od 1.7.2021
 • uplatňovanie osobitného režimu a neregistrácia v členskom štáte spotreby

Harmonogram webinára:
9:00-11:00 prednáška
11:00-11:30 prestávka
11:30-14:00 prednáška spojená s diskusiou