Novela školského zákona od 1. januára 2022

V súvislosti s novelizáciou školského zákona (účinnou od 1. januára 2022) vám PhDr. Marek Havrila, PhD., prináša praktický pohľad na legislatívne zmeny týkajúce sa materských, základných a stredných škôl, vrátane školských zariadení. Bližšie si vysvetlíme, ako sa zmeny dotknú pedagogickej dokumentácie, povinnej školskej dochádzky, prevádzkových podmienok, vzdelávacích programov, učebných plánov či komisionálnych skúšok a opakovania ročníka.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
PhDr. Marek Havrila PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 21.1.2022 21.1.2022 50,00 € 60,00 €
+ -

Novela školského zákona od 1. januára 2022

V súvislosti s novelizáciou školského zákona (účinnou od 1. januára 2022) vám PhDr. Marek Havrila, PhD., prináša praktický pohľad na legislatívne zmeny týkajúce sa materských, základných a stredných škôl, vrátane školských zariadení. Bližšie si vysvetlíme, ako sa zmeny dotknú pedagogickej dokumentácie, povinnej školskej dochádzky, prevádzkových podmienok, vzdelávacích programov, učebných plánov či komisionálnych skúšok a opakovania ročníka.
Zároveň vás informujeme o možnosti spájania a združovania škôl v novom roku a taktiež priebehu prijímania rozhodnutí riaditeľov škôl v správnom konaní.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní

Program webinára

Webinár je zameraný na schválené legislatívne zmeny, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2022 a neskôr v súvislosti s novelizáciou školského zákona.  Prezentované zmeny, ktoré vznikajú v dôsledku nadobudnutia účinnosti zákona č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa týkajú všetkých škôl a školských zariadení s dôrazom na zmeny týkajúce sa:
• Nových definícií pojmov a terminológie v školskom zákone
• Výchovných programov a vzdelávacích programov
• Pedagogickej dokumentácie
• Plnenia povinnej školskej dochádzky
• Individuálneho vzdelávacieho programu, učebného plánu, komisionálnych skúšok, opakovania ročníka
• Prijímania žiakov na vzdelávanie vrátane prijímacieho konania na stredné školy pre šk. rok 2022/2023
• Možnosti spájania a združovania škôl
• Zmien týkajúcich sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl
• Možnosti získania nižšieho stredného vzdelania v ZŠ
• Vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zdravotným znevýhodnením
• Transformácie poradenského systému
• Prijímania rozhodnutí riaditeľov škôl v správnom konaní
• Prevádzkových podmienok a organizácie školského roka a viacerých ďalších úprav
• diskusia
 
Prostredníctvom zákona č. 415/2021 Z. z. bol s účinnosťou od 1.1.2022 novelizovaný aj zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Harmonogram webinára:
09:00 - 12:00 – prednáška spojená s diskusiou