Správa registratúry, archív organizácie a novela zákona účinná od 1. 1. 2021

Novela zákona o archívoch a registratúrach má priniesť v novom roku hneď niekoľko noviniek. Okrem toho, že najvýznamnejší pôvodcovia registratúry budú návrhy na vyradenie registratúrnych záznamov podávať už len elektronicky, upravuje novela tiež podmienky prístupu k archívnym dokumentom za účelom historického alebo vedeckého výskumu. Od nového roka zároveň dôjde k zmenám v ochrane archívneho bohatstva – konkrétne sa upravujú podmienky trvalého vývozu registratúry, ktorá je zdrojom archívneho bohatstva a taktiež sa „vyslovene zakazuje“ dovoz v zahraničí odcudzených archívnych dokumentov a prevod ich vlastníctva. Novelizovaný bude aj zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií, pričom povinnosť viesť v registri mimovládnych ...

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
PhDr. Veronika Nováková PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 18.12.2020 18.12.2020 70,00 € 84,00 €

Správa registratúry, archív organizácie a novela zákona účinná od 1. 1. 2021

Novela zákona o archívoch a registratúrach má priniesť v novom roku hneď niekoľko noviniek. Okrem toho, že najvýznamnejší pôvodcovia registratúry budú návrhy na vyradenie registratúrnych záznamov podávať už len elektronicky, upravuje novela tiež podmienky prístupu k archívnym dokumentom za účelom historického alebo vedeckého výskumu. Od nového roka zároveň dôjde k zmenám v ochrane archívneho bohatstva – konkrétne sa upravujú podmienky trvalého vývozu registratúry, ktorá je zdrojom archívneho bohatstva a taktiež sa „vyslovene zakazuje“ dovoz v zahraničí odcudzených archívnych dokumentov a prevod ich vlastníctva. Novelizovaný bude aj zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií, pričom povinnosť viesť v registri mimovládnych organizácií ich elektronickú zbierku listín sa posúva na január 2023.
S ohľadom na všetky posledné schválené zmeny a novinky pripravujeme k danej problematike praktický webinár, na ktorom:

 • si prejdete všetky činnosti spojené so správou registratúry a archívom organizácie,
 • zoznámite s aktuálnymi trendami,
 • získate podrobný prehľad o tom, aké dokumenty máte, kde sú alebo do kedy tam budú,
 • nadobudnete potrebné vedomosti pre manipuláciu so záznamami – vrátane manipulácie so záznamami s uplynutými lehotami uloženia k vyraďovaciemu konaniu, resp. archívnymi dokumentami, ktoré po vyraďovacom konaní boli odovzdané do archívu organizácií 
 • a v neposlednom rade sa naučíte efektívne pracovať so správou registratúry vo svojej vlastne praxi.

Vďaka nadobudnutým schopnostiam budete vedieť plynulo plniť všetky povinnosti pôvodcov registratúry, postupovať pri odbornej správe neelektronických i elektronických záznamov, pri tvorbe, ukladaní, hodnotení a vyraďovaní záznamov, ako aj pri tvorbe registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu.

Účastníci môžu navyše počas celého webinára lektorke posielať otázky a hľadať tak tie najoptimálnejšie riešenia pre evidovanie, pohyb, ochranu, ukladanie a skartáciu registratúrnych záznamov. Školenie je určené rovnako subjektom verejnej správy, ako aj subjektom podnikateľskej sféry.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Ako bonus získa každý účastník:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti na 30 dní
 • Videozáznam z webinára na 14 dní

Obsah webinára

Aktuálna legislatíva správy registratúry:

 • Novela zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach (zmena okruhu pôvodcov registratúry s povinnosťou na vypracovanie registratúrneho poriadku, zmena pri podávaní návrhov na vyradenie),
 • Vyhláška č. 49/2019 (Novela vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej správy), zmeny v registratúrnych poriadkoch v praxi,
 • evidovanie a ukladanie elektronických a listinných záznamov, informačné systémy na správu registratúry (najčastejšie nedostatky),
 • e-Government a správa záznamov,
  • zásady, možnosti, prax,
  • agendové systémy základné pravidlá a možnosti tvorby
 • tvorba neelektronického, elektronického a kombinovaného spisu,
 • zaradenie spisov do vecných skupín, registratúrny plán - najčastejšie chyby,
 • ukladanie elektronických a neelektronických spisov v príručnej registratúre,
 • vyraďovanie záznamov - elektronické vyraďovacie konanie - povinnosti verejnej správy,
 • odovzdávanie záznamov s trvalou hodnotou do archívov, preberacie konanie cez elektronický archív MV SR,
 • diskusia

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia


Harmonogram webinára
9:00 – 11:00 - prednáška
11:00 – 12:00 - prestávka
12:00 – 15:00 - prednáška spojená s diskusiou