• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Webináre
 • >>
 • Zákazky s nízkou hodnotou po 31. 3. 2022 – nové možnosti pre verejného obstarávateľa

Zákazky s nízkou hodnotou po 31. 3. 2022 – nové možnosti pre verejného obstarávateľa

Novinka

Či už ste obstarávateľom, alebo uchádzačom, prevedieme vás na tomto webinári novelou zákona o verejnom obstarávaní aj jej dosahom na zákazky s nízkou hodnotou po 31. 3. 2022.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Helena Polónyi
Bez DPH S DPH
Webinár 26.1.2022 26.1.2022 70,00 € 84,00 €
+ -

Zákazky s nízkou hodnotou po 31. 3. 2022 – nové možnosti pre verejného obstarávateľa

Či už ste obstarávateľom, alebo uchádzačom, prevedieme vás na tomto webinári novelou zákona o verejnom obstarávaní aj jej dosahom na zákazky s nízkou hodnotou po 31. 3. 2022.

Povieme si, aké sú nové finančné limity, v čom musí byť pri zákazkách s nízkou hodnotou verejný obstarávateľ obozretný, aj to, čo sa oproti minulému roku mení pre obstarávateľa v zmluvách či samotnom postupe a povinnostiach. Preberané bude všetko od určenia predpokladanej hodnoty zákazky podľa novely až po uzavretie zmluvy, resp. objednávky v zákazke s nízkou hodnotou – vrátane nových pravidiel pre riešenie konfliktu záujmov.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní

Program webinára

 • Aktuálne finančné limity zákaziek vyňatých spod aplikácie ZVO a zákaziek s nízkou hodnotou
 • Zmeny v postupoch a povinnostiach pri zákazkách s nízkou hodnotou
 • Ako správne určiť predpokladanú hodnotu zákazky podľa novely
 • Opis predmetu zákazky, určenie predpokladanej hodnoty zákazky, určenie bežnej dostupnosti na trhu
 • Ktoré ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní sa použijú taxatívne pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a ktoré primerane
 • Dva postupy pri zadávaní a vyhodnocovaní zákazky s nízkou hodnotou, povinnosti verejného obstarávateľa
 • Čo je predmetom dokumentácie pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou
 • Konflikt záujmov v zákazke s nízkou hodnotou:
  • zmapovanie procesov verejného obstarávateľa súvisiace s prípravou a realizáciou verejného obstarávania,
  • predchádzanie konfliktu záujmov,
  • identifikácia zainteresovaných osôb vo väzbe na možnosti vzniku konfliktu záujmov,
  • sledovanie, vyhodnocovanie konfliktu záujmov,
  • archivovanie zistených pozitívnych i negatívnych výsledkov konfliktu záujmov.
 • Komunikácia pri zákazke s nízkou hodnotou medzi obstarávateľmi a záujemcami/uchádzačmi:
  • výzva na predkladanie ponúk,
  • predkladanie ponúk,
  • vyhodnotenie verejného obstarávania.
 • Posúdenie registrácie dodávateľa a jeho subdodávateľov v Registri partnerov verejného sektora pred uzavretím zmluvy
 • Uzavretie zmluvy, resp. objednávky v zákazke s nízkou hodnotou – nové pravidlá, za akých môže verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s víťazným uchádzačom
 • Podstatné zmeny pri vyhotovovaní referencií, povinnosti verejného obstarávateľa a dodávateľa pri ich vyhotovovaní
 • Je povinné používanie elektronických informačných systémov aj pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou?
 • Spracovanie dokumentácie po uzavretí zmluvy, resp. objednávky, vrátane zoznamu dokumentov
 • Zmena doby archivácie dokumentácie zo zadania zákazky s nízkou hodnotou
 • Je povinnosťou verejného obstarávateľa spracovať interný akt (smernicu, príkaz, atď.) pre postupy v zákazke s nízkou hodnotou?
 • Zverejňovacie povinnosti v profile verejného obstarávateľa podľa § 10 ods. 10, § 111 a § 117. Ako spracovať súhrnné správy po novom.
 • Novinky a zásadné zmeny v zákazkách s nízkou hodnotou vyplývajúce z novely zákona o VO s účinnosťou od 31.3.2022:
  • povinnosť riešiť konflikt záujmov,
  •  zvýšenie finančných limitov ZNH,
  • prípravné trhové konzultácie,
  • zmeny zmlúv a ďalšie ustanovenia,
  •  zmena v používaní elektronických prostriedkov – aj pri ZNH nad dnešné finančné limity, zrušenie elektronického trhoviska, vytvorenie elektronickej platformy.
 • Diskusia

Harmonogram webinára:
09:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 11:30 - prestávka
11:30 - 14:00 - prednáška
14:00 - 14:30 - diskusia