Zákonník práce 2020

Online seminár

Počas školenia si priblížime témy ako novely Zákonníka práce pre rok 2020, vznik, zmena, skončenie pracovného pomeru, pracovná disciplína, neuspokojivé plnenie pracovných úloh a iné.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Zdeňka Dvoranová
Bez DPH S DPH
Košice - ZRUŠENÉ 28. - 30. 4. 2020 210,00 € 252,00 €

Zákonník práce 2020

Počas školenia si priblížime témy ako novely Zákonníka práce pre rok 2020, vznik, zmena, skončenie pracovného pomeru, pracovná disciplína, neuspokojivé plnenie pracovných úloh a iné.

1. DEŇ – 28. Apríl 2020

Novely Zákonníka práce pre rok 2020

 •  všetko o novelách Zákonníka práce účinnej od 1. januára 2020

• Vznik, zmena, skončenie pracovného pomeru

 • všeobecné ustanovenia ZP, základné zásady ZP
 • druhy pracovných pomerov,
 • pracovná zmluva a jej náležitosti, nedostatky v pracovných zmluvách
 • domácka práca a telepráca,
 • preradenie na inú prácu, zmena pracovnej zmluvy
 • skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca  
 • a zamestnávateľa, neplatné skončenie pracovného pomeru

Pracovná  disciplína, neuspokojivé plnenie pracovných úloh

 • základné povinnosti zamestnancov, vedúcich zamestnancov
 • pracovný poriadok, zákaz konkurencie, výkon inej zárobkovej činnosti
 • závažné, menej závažné porušenie pracovnej disciplíny
 • dôsledky porušenia pracovnej disciplíny, neuspokojivého plnenie pracovných úloh

Konzultácie


2. DEŇ – 29. Apríl 2020

Evidencia pracovného času

 • pracovný čas a doba odpočinku, pružný pracovný čas
 • rozvrhovanie pracovného času, rovnomerné a nerovnomerné,
 • prestávky v práci, pracovná cesta
 • nadčas, pracovná pohotovosť, nočná práca

Mzda a mzdové podmienky

 • mzda, minimálna mzda, mzdové zvýhodnenia
 • mzdové podmienky, minimálne mzdové nároky
 • zásada rovnakého zaobchádzania, diskriminácia v odmeňovaní

Konzultácie


3. DEŇ – 30. Apríl 2020

Dovolenka, Prekážky na strane zamestnanca a zamestnávateľa

 • druhy dovolenky, výmera, čerpanie dovolenky, hromadné čerpanie dovolenky
 • spoločné ustanovenia o dovolenke
 • druhy prekážok v práci na strane zamestnanca, zamestnávateľa, spoločné ustanovenia o prekážkach v práci

Náhrada škody

 • všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu, za schodok, za stratu zverených predmetov
 • rozsah a spôsob náhrady škody
 • zodpovednosť zamestnávateľa za škodu, pracovné úrazy a choroba z povolania

• Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 • druhy dohôd, podmienky uzatvorenia
 • forma a obsah dohôd

Konzultácie

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou


Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 28. -30. 4. 2020, Košice - Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/ (mapa)