Zverejňovanie povinných dokumentov, finančná kontrola + účtovanie a práce v prostredí domova

Online seminár

Vzhľadom na to, že mnohé subjekty nemajú dodnes uspokojivo vyriešenú požiadavku povinného zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr, máme pre vás príležitosť overiť si vlastné interné smernice, postupy a pravidlá zverejňovania, prípadne otázky týkajúce sa ochrany údajov. Bližšie sa bude lektor venovať tiež novinkám s ohľadom na rozpočtové pravidlá a na novelizácie osobitných predpisov, ktoré sú účinné od 1. januára 2020, resp. 1. marca 2020. Online seminár je vedený priamo kontrolórom vprostredí územnej a štátnej správy, vďaka čomu si prejdeme aj samotný priebeh finančnej kontroly v praxi a podelíme sa s vami o aktuálne odporúčania Najvyššieho kontrolného úradu SR. V nadväznosti na súčasnú situáciu na Slovensku vám navyše lektor poradí, ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Bez DPH S DPH
Online seminár 2.4.2020 70,00 € 84,00 €

Zverejňovanie povinných dokumentov, finančná kontrola + účtovanie a práce v prostredí domova

Vzhľadom na to, že mnohé subjekty nemajú dodnes uspokojivo vyriešenú požiadavku povinného zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr, máme pre vás príležitosť overiť si vlastné interné smernice, postupy a pravidlá zverejňovania, prípadne otázky týkajúce sa ochrany údajov. Bližšie sa bude lektor venovať tiež novinkám s ohľadom na rozpočtové pravidlá a na novelizácie osobitných predpisov, ktoré sú účinné od 1. januára 2020, resp. 1. marca 2020. Online seminár je vedený priamo kontrolórom vprostredí územnej a štátnej správy, vďaka čomu si prejdeme aj samotný priebeh finančnej kontroly v praxi a podelíme sa s vami o aktuálne odporúčania Najvyššieho kontrolného úradu SR. V nadväznosti na súčasnú situáciu na Slovensku vám navyše lektor poradí, ako vykonávať účtovné či iné nevyhnutné práce, ktoré aktuálne musíme realizovať z prostredia domova. Seminár je určený pre všetky subjekty verejnej správy, mestá, obce, ako aj a vyššie územné celky.
Ako prebieha online seminár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Ako bonus získa každý účastník:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti počas 30 dní
 • Záznam z online seminára
 • Videoškolenie: Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok (najčastejšie chyby pri kontrolách v roku 2019)
 • Videoškolenie: Depozitný účet pre rozpočtové organizácie na prelome rokov 2019/2020

Vážení zákazníci, dovoľujeme si vás informovať, že pre bezpečnosť a ochranu vášho zdravia, sme sa rozhodli nahradiť všetky tri termíny školenia formou online seminára, ktorý môžete sledovať priamo z vašej kancelárie alebo z pohodlia vášho domova. Náhradný online seminár sa bude konať 2. 4 . 2020. Počas celého online seminára budete mať možnosť prostredníctvom chatu klásť otázky lektorke/lektorovi, na ktoré vám následne odpovedá. Po zrealizovaní seminára navyše dostanete k dispozícií jeho videozáznam. Zákazníkov, ktorí už majú zakúpenú vstupenku na dané školenie budeme o ďalšom postupe informovať emailovou alebo telefonickou formou.
Podrobnosti online seminára 2. 4. 2020 nájdete TU

Školenie je vedené lektorom, ktorý zároveň vykonáva funkciu kontrolóra v prostredí územnej aj štátnej správy, vďaka čomu si vypočujete najmä reálne skúsenosti z praxe subjektov iných subjektov, Najvyššieho kontrolného úradu SR, ako aj praktické upozornenia a odporúčania samotného kontrolóra užitočné pre vašu vlastnú prax. Účastníci majú možnosť s lektorom prediskutovať vlastné interné smernice a tiež pečiatky k výkonu finančnej kontroly. 

Obsah seminára sa venuje, okrem podrobného vysvetlenia spôsobov vykonávania finančnej kontroly, aj kontrolnej vzorke výkonov finančnej kontroly z praxe za uplynulé obdobie alebo účtovným dokladom a to z pohľadu správneho zverejňovania na webovom sídle subjektu verejnej správy a v Centrálnom registri zmlúv v prípade štátnych organizácií.

Na školení získate okrem kompletného prehľadu o danej problematike aj konkrétne odpovede na otázky týkajúce sa ochrany údajov, dodržania formálnych a časových náležitostí alebo výnimiek zo zverejňovania. V oblasti zverejňovania vám navyše lektor predstaví aj postupy zverejnenia, upozornenia do praxe, časové lehoty zverejnenia s ohľadom na aktuálne zverejnenie údajov na weboch subjektov verejnej správy pre účely spoločnej kontroly. Seminár je vhodný pre začínajúcich zamestnancov i dlhoročných zamestnancov, ktorí si chcú osvojiť problematiku týchto osobitných predpisov.

 

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 •  Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Cieľom tejto časti je upozorniť účastníkov na časté nedostatky pri zverejňovaní neúplných zmlúv, na zverejnenie zmluvy, ktorá požíva právnu ochranu, zverejňovanie dohôd v praxi alebo na nesprávne časové lehoty zverejnenia. Seminár je rovnako spracovaný z podkladov lektora z vykonaných kontrol v subjektoch verejnej správy za roky 2011-2017 a to najmä:

 • výkon kontroly v základných školách v roku 2013-2018,
 • výkon kontroly zverejňovania v organizáciách mesta Bratislava
 • výkon kontroly zverejňovania v obchodnej spoločnosti založenej subjektom verejnej správy,
 • výkon metodiky v štátnych orgánoch a subjektoch zaradených do oblasti územnej samosprávy (stredné školy a agentúry) a
 • výkon kontroly v prostredí verejných vysokých škôl, tanečného divadla, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, či Úradu podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu

 

Cieľová skupina: zamestnanci subjektov štátnej správy, rozpočtových a príspevkových organizácií, štátnych fondov a poisťovní a zamestnanci obcí, miest, vyšších územných celkov a škôl, či zariadení (ekonómovia, pokladníci, rozpočtári, mzdári, hospodári, majetkári a podobne).


 • Zameranie seminára vychádza z kontrolnej a lektorskej činnosti lektora za posledné roky s ohľadom na správnosť, úplnosť a zákonnosť jednotlivých krokov zamestnancov pri:

  • zabezpečení zverejnenia zmlúv, faktúr a objednávok,
  • kontrole správnosti zverejnených údajov,
  • dodržiavaní aktuálneho právneho predpisu a
  • výkone základnej finančnej kontroly.

  Základná finančná kontrola sa spája s formálnymi povinnými údajmi, ktoré je potrebné dodržať pre účely správneho a zákonného výkonu v praxi. Základná finančná kontrola sa v praxi vykonáva ako formalita bez overenia zodpovednými zamestnancami (vecne zodpovednými) a to napríklad pri tvorbe rozhodnutí alebo zmlúv a podobne.

  Seminár v tejto časti odpovedá aj na frekventované otázky z praxe a to:

  • Musí sa overiť aj darovacia zmluva?
  • Je potrebné overiť aj účtovné doklady základnou finančnou kontrolou?
  • Aké sú najčastejšie nedostatky pri výkone základnej finančnej kontroly?
  • Overuje sa finančnou kontrolou aj inventarizácia majetku a záväzkov a ich rozdielu?
  • Vykonáva sa pri poskytovaní preddavkov aj administratívna finančná kontrola?
  • Kto môže zastúpiť vedúceho zamestnanca pri výkone základnej finančnej kontrole?
  • Ako overiť zábezpeku?
  • Ako overiť príjem preplatku z poisťovne?
  • Postačí overiť iba výpis z bankového účtu alebo pokladničnej knihy?
  • Čo všetko kontroluje kontrola?
  • Musíme mať povinne spracovanú internú smernicu?

   

  PROGRAM ŠKOLENIA: 

  • Základná finančná kontrola a jej náležitosti
   • Finančné operácie podliehajúce jej výkonu
   • Formálny výkon v praxi
  • Upozornenia a otázky z praxe
  • Zverejňovanie zmlúv
   • Náležitosti zverejnenia zmlúv
   • Otázky z praxe a ukážka zmlúv z praxe
  •  
  • Zverejňovanie faktúr
   • Náležitosti zverejnenia faktúr
   • Otázky z praxe a ukážka faktúr z praxe
  • Zverejnenie objednávok
   • Náležitosti objednávok
   • Otázky z praxe a ukážka objednávok z praxe
  • Zhrnutie
  • Záver

HARMONOGRAM:

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka
11:30 - 12:00 prednáška
12:00 - 13:15 prestávka
13:15 - 14:30 prednáška spojená s odpoveďami na otázky


Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 2.4.2020, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)
Miesto konania: 3.4.2020, Košice - ZRUŠENÉ - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414 (mapa)
Miesto konania: 7.4.2020, Bratislava - ZRUŠENÉ - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)