Dane a účtovníctvo - webináre

Zobrazenie:
Zoradiť:

Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2022 na vzore tlačiva

Webinár je zameraný na transformáciu účtovného výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov právnických osôb so zameraním na analýzu pripočítateľných a odpočítateľných položiek, zostavenie daňového priznania dane z príjmov právnických osôb s praktickými príkladmi na obsahovú náplň jednotlivých riadkov a častí NOVÉHO tlačiva daňového priznania (upozornenie na časté chyby v uplatňovaní daňových výdavkov), výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov právnických osôb, režim odpočítavania daňovej straty a iné kľúčové témy pre správne vyčíslenie základu dane.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
26.1.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Soňa Ugróczy

108,00 € s DPH 90,00 € bez DPH

Vyberte variant

Problematika daňových a nedaňových výdavkov v roku 2023

Webinár s Ing. Vladimírom Ozimým má za cieľ poskytnúť účastníkom komplexný pohľad na problematiku posudzovania jednotlivých výdavkov vznikajúcich pri podnikateľskej činnosti, a to jednak z hľadiska ich daňovej uznateľnosti v zmysle zákona o dani z príjmov, ako aj z pohľadu účtovnej praxe. S ohľadom na posledné schválené legislatívne zmeny si vysvetlíme, v akom rozsahu a za akých podmienok možno zahrnúť výdavky do základu dane a tiež, kedy môže správca dane tieto výdavky spochybniť pri prípadnej daňovej kontrole.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
14.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Cestovné náhrady v roku 2023


S ohľadom na posledné legislatívne novinky vám na tomto webinári Ing. Vladimír Ozimý objasní, ako z pohľadu daňovníka postupovať pri poskytovaní cestovných náhrad v roku 2023.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
2.3.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

DPH v praxi – zmeny od 1. 1. 2023 a ich aplikácia do praxe

Marcový online webinár s Ing. Vladimírom Ozimým vám pomôže zorientovať sa v sérii prijatých legislatívnych zmien a priblíži vám, ako ich správne uplatniť v daňovej v praxi.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
10.3.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

INTRASTAT v roku 2023

Cieľom webinára je oboznámiť spravodajské jednotky a ich zástupcov o tom, čo je nové v štatistike INTRASTAT v roku 2023. Aký tovar zahrnúť do hlásení INTRASTAT, ako zahrnúť dobropisy a ťarchopisy do štatistických hlásení INTRASTAT, ako správne vyplniť jednotlivé odseky INTRASTAT a ako podať štatistické hlásenia, aby sa spravodajská povinnosť považovala za splnenú.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
8.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Monika Šašalová

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2023

Využite príležitosť nahliadnuť spolu s obľúbeným daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým na daňovú prax po novele zákona o DPH od 1. 1. 2023. Pod lupu sa nám dostanú registračné pravidlá pre zdaniteľnú osobu, právo odpočítať daň pre platiteľa, sadzby DPH, oprava základu dane, dovoz tovaru na súkromné účely a zavedenie úroku z omeškania, stavebné práce a prenos daňovej povinnosti, dodanie a nájom stavieb, daňové priznanie a platenie DPH, ako aj všetky ďalšie významné oblasti DPH, ktoré novela upravuje od 1. 1. 2023.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
9.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

108,00 € s DPH 90,00 € bez DPH

Vyberte variant

Najčastejšie chyby pri zostavenej individuálnej účtovnej závierke obce za rok 2022 z pohľadu audítora

Keď potrebujete informácie o audite zostavenej individuálnej účtovnej závierky obce za rok 2022 a hlavne informácie o najčastejšie sa vyskytujúcich  chybách v nej, aby ste ich včas ešte dokázali odstrániť a mali IUZ bez pochybení a správne, webinár s Ing. Mgr. Hedvigou Vadinovou je dozaista práve pre vás. Okrem základného krátkeho postupu k zostaveniu individuálnej účtovnej závierky si spolu so štatutárnou audítorkou prejdete najčastejšie sa vyskytujúce chyby za minuloročné obdobie.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
30.1.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Mgr. Hedviga Vadinová

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Daňové priznanie a účtovná závierka roku 2022 (praktický príklad na tlačive)

Praktický webinár s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým vám poskytne všetky dôležité návody pre uzatvorenie roka 2022. Na praktickom príklade si vyskúšate zostaviť účtovnú závierku a vyplniť daňové priznanie právnických osôb. Osvojíte si takisto postupy, ako má daňovník pri prechode do nového účtovného roka postupovať pri: vyplatení likvidačného zostatku, výdavkoch na reklamu a reklamných predmetoch, predaji podniku a úprave základu dane v daňovom priznaní, pohľadávkach, motorovom vozidle, vyplatení podielov na zisku, platení preddavkov, asignačnej dani (pre neziskový sektor), likvidácii tovaru či škode, opravných položkách, likvidácii a konkurze, použití a rozpustení rezerv a podobne.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
7.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

108,00 € s DPH 90,00 € bez DPH

Vyberte variant

Prevod majetku z pohľadu DPH v roku 2023

Ako na predaj majetku z pohľadu DPH v roku 2023? Celý tento proces od základu dane cez ocenenie predaja majetku, odpočítanie DPH až po zmeny od 1. 1. 2023 a ďalšie dôležité kroky, vám priblíži daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
21.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Záväzky ako rizikový faktor daňového výdavku a právo na odpočítanie DPH v roku 2023

Na webinári s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým sa počas 2 hodín oboznámite so záväzkami po splatnosti. Povieme si, kedy a ktorý záväzok dodaniť. Informácie získate takisto k záväzkom po splatnosti s dodatočnou povinnosťou vrátiť DPH. V oboch prípadoch si predstavíme daňové dopady u daňovníka. Vzhľadom na to, že od 1. 1. 2023 zavádza novela zákona o DPH zmeny v práve na odpočítanie DPH, nebude chýbať ani návod, ako pri odpočítaní dane postupovať v novom roku.

Forma produktu:
Webinár
Miesto konania:
23.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Práva na odpočítanie dane a povinnosti vrátiť daň vo svetle novely DPH v roku 2023

Od 1. 1. 2023 zavádza novela zákona o DPH zmeny v práve na odpočítanie dane. Komu vzniká nárok na odpočítanie dane, aké sú podmienky vzniku práva na odpočítanie dane, kedy platiteľ nemôže odpočítať daň z tovarov a služieb a takisto, ako v novom roku uplatniť právo na odpočítanie dane či opraviť odpočítanú daň, vám priblíži na webinári daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
1.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Dopracovanie inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2022 – na čo nezabudnúť?

Na webinári s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, si osvojíte všetky praktické zručnosti pre dopracovanie inventúrnych súpisov a vypracovanie inventarizačného zápisu k 31. 12. 2022. Spoznáte pravidlá, úlohy a rovnako aj činnosti inventarizačných komisií pri dokončovaní inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov za účtovný rok 2022, resp. so stavom k januáru 2023. Pod lupu sa nám dostanú takisto novelizácie zákona o účtovníctve vo vzťahu k inventarizácii majetku a záväzkov.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
26.1.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Správa daní podľa Daňového poriadku

Na webinári s JUDr. Ing. Petrom Schmidtom nahliadnete očami praxe na Daňový poriadok (vrátane zmien od r. 2013) a jeho kľúčovú rolu pri každodennom kontakte daňového subjektu so správcom dane – nie iba počas daňovej kontroly. Chýbať nebudú praktické informácie a návody, ako podať daňové priznanie, ako platiť daň, aké povinnosti má daňový subjekt voči správcovi dane, čo v prípade daňových preplatkov a daňových nedoplatkov, kedy je možné odložiť platbu dane alebo platiť daň v splátkach a mnohé ďalšie. Ide o prvú z dvoch častí webinára venovaného Daňovému poriadku.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
31.1.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Ing. Peter Schmidt

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Daňová kontrola podľa Daňového poriadku

Daňová kontrola predstavuje časovo a aj vecne veľmi náročný proces, ktorý môže vážnym spôsobom zasiahnuť do bežného fungovania firmy. Pre daňové subjekty je preto dôležité rozumieť požiadavkám správcu dane prichádzajúcim v priebehu daňovej kontroly a identifikovať moment, kedy správca dane prenáša dôkazné bremeno na daňový subjekt. Je dobré vedieť, čoho sa môžete domáhať a čo ste povinní strpieť počas daňovej kontroly. Inými slovami, na webinári sa dozviete, čo na vás čaká počas daňovej kontroly a na čo je potrebné myslieť pred jej samotným začatím, počas nej i po jej skončení.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
22.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Ing. Peter Schmidt

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Oprava základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach z pohľadu DPH, vrátane novely od 1.1.2023

Od 1. 1. 2023 dochádza k sprísneniu povinnosti odberateľa vrátiť štátu odpočítanú daň, ak dodávateľovi neuhradil faktúru. Čo  sprísnenie podmienok z pohľadu odberateľa prináša? Sledujte 3-hodinový webinár s JUDr. Ing. Petrom Schmidtom. Pripravil pre vás sériu príkladov z praxe, vďaka ktorým si zaručene osvojíte všetky nevyhnutné zručnosti pre opravu základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach po 1. 1. 2023.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
28.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Ing. Peter Schmidt

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Predaj tovaru na diaľku a poskytovanie služieb cez e-shopy z pohľadu DPH (osobitné schémy One-stop-shop)

Predaj tovaru na diaľku a poskytovanie služieb koncovým spotrebiteľom v rámci EÚ zaznamenali od 1. 7. 2021 zásadné zmeny. Aké? Boli zavedené osobitné schémy označované ako OSS (one-stop-shop). Práve im sa budeme venovať na tomto 4-hodinovom webinári. Ďalšie zmeny nás čakajú od 1.1.2024. Ako v súčasnosti funguje a ako naopak  bude fungovať zdaňovanie, kontrola predaja tovaru na diaľku a poskytovanie služieb koncovým spotrebiteľom v rámci EÚ, vám objasní JUDr. Ing. Peter Schmidt.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
3.4.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Ing. Peter Schmidt

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Zodpovednosť projektanta za chyby projektovej dokumentácie a zodpovednosť zhotoviteľa za stavbu

Ak objednávateľ predloží zhotoviteľovi k realizácií diela projektovú dokumentáciu s vadami, vzniká otázka, aký to má dopad na práva a povinnosti zhotoviteľa. Na tomto 2-hodinovom webinári vám advokát JUDr. Peter Kotvan priblíži súčasnú prax na Slovensku. Objasní vám, aká je zodpovednosť projektanta za chyby dokumentácie, zodpovednosť zhotoviteľa za stavbu a ako si v stavebnej praxi môžu zmluvné strany ošetriť riziká spojené s výstavbovým projektom. Súčasťou prednášky je tiež niekoľko príkladov z rozhodovacej praxe.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
31.1.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Peter Kotvan

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Rast cien v stavebníctve a aké sú možnosti predchádzania jeho negatívnym dopadom

Webinár s advokátom JUDr. Petrom Kotvanom vám poskytne komplexný a zrozumiteľný pohľad jednak na právne aspekty rastu cien v stavebníctve, ako aj na nastavenie vhodnej indexácie. Ak ste osobou účastnou vo výstavbovom procese, tento webinár vás zorientuje v zákonných a zmluvných ustanoveniach týkajúcich sa ceny a dodatočnej úpravy ceny a rovnako tak v úprave zmeny zmluvy a v § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
27.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Peter Kotvan

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2022 a zmeny v účtovníctve pre rok 2023 v kocke

Nechajte si poradiť od obľúbeného daňového poradcu Ing. Vladimíra Ozimého, ako správne zostaviť a uložiť účtovnú závierku za rok 2022. Okrem základných pravidiel spoznáte na uvedenom webinári dôležité lehoty, možnosti ich predĺženia aj najčastejšie pochybenia za minuloročné účtovné obdobia. Spomedzi množstva praktických informácií, ktoré sa na webinári dozviete, spomenieme napr. to, ako likvidácia vplýva na podanie účtovnej závierky alebo ktoré účtovné výstupy sú dôležité pre spracovanie daňového priznania.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
30.1.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant