DPH a Daň z príjmov od 1. 1.2020 a ich aplikácia do praxe s Ing. Vladimírom Ozimým

Kompletný prehľad o legislatívnych novinkách v zákone o DPH a v zákone o dani s príjmov, tentoraz s účinnosťou od 1. 1. 2020, vám tradične začiatkom roka prinášame aj pod vedením Ing. Vladimíra Ozimého. Cieľom školenia je podrobne vás informovať o jednotlivých nariadeniach a pomôcť vám tieto ustanovenia uplatniť vo svojej praxi. V rámci programu sa dozviete, čomu treba venovať zvýšenú pozornosť hneď v prvých mesiacoch a nadobudnete aj ďalšie praktické vedomosti, ktorými by ste pri podnikaní ako fyzická či právnická osoba mali disponovať. Domov si odnesiete celý rad praktických informácií, vďaka ktorým budete plne pripravení zvládnuť nové povinnosti v roku 2020. Školenie je zároveň spojené s otvorenou diskusiou, v rámci ktorej si môžete ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Nitra 11.3.2020 70,00 € 84,00 €

DPH a Daň z príjmov od 1. 1.2020 a ich aplikácia do praxe s Ing. Vladimírom Ozimým

Kompletný prehľad o legislatívnych novinkách v zákone o DPH a v zákone o dani s príjmov, tentoraz s účinnosťou od 1. 1. 2020, vám tradične začiatkom roka prinášame aj pod vedením Ing. Vladimíra Ozimého. Cieľom školenia je podrobne vás informovať o jednotlivých nariadeniach a pomôcť vám tieto ustanovenia uplatniť vo svojej praxi. V rámci programu sa dozviete, čomu treba venovať zvýšenú pozornosť hneď v prvých mesiacoch a nadobudnete aj ďalšie praktické vedomosti, ktorými by ste pri podnikaní ako fyzická či právnická osoba mali disponovať. Domov si odnesiete celý rad praktických informácií, vďaka ktorým budete plne pripravení zvládnuť nové povinnosti v roku 2020. Školenie je zároveň spojené s otvorenou diskusiou, v rámci ktorej si môžete ozrejmiť všetky vaše nejasnosti týkajúce daňovej a účtovnej problematiky.

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 •  Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Daň z príjmov

 

 • Výdavky daňovo uznané po zaplatení a zahrnovanie do základu dane (účtovno-daňový dosah)
  • sprostredkovateľské odmeny
  • normy a certifikáty
  • zmluvné pokuty a penále
  • nájomné
  • štúdie
  • poradenské a právne služby
  • reklamné služby a daň z poistenia
  • sponzorské
 • Odpisovanie majetku
  • zavedenie novej odpisovej skupiny
  • odpisy nehmotného majetku
  • odpisy hmotného majetku s aspektmi daňového zákona (prenájom, prerušenie, predaj)
  • zaokrúhľovanie daňových odpisov
 • Dividendy od 1. 1. 2020 z daňového hľadiska
  • čo sa považuje za dividendu a dosah na zdanenie
 • Predaj obchodného podielu  a daňový dosah 
  • kedy sa dividenda zdaňuje a čo je možné uplatniť ako výdavok po novom
 • Predaj cenných papierov (účtovno-daňový aspekt)
  • predaj cenných papierov fyzickou osobou po 1. 1. 2020
  • predaj cenných papierov a podielov právnickou osobou po 1. 1. 2020
  • precenenie cenných papierov určených na obchodovanie
 • Preddavky na daň z príjmov
  • výpočet preddavkov na daň z príjmov PO (zaúčtovanie)
  • výpočet preddavkov na daň z príjmov FO (zaúčtovanie)
 • Opravná položka a odpis pohľadávky od 1. 1. 2020
  • daňový dosah tvorby opravnej položky od 1. 1. 2020 na pohľadávku
  • daňový dosah odpisu pohľadávky od 1. 1. 2020
 • Rezervy a zmeny od 1. 1. 2020 z daňového hľadiska (účtovno-daňový aspekt)
 • Vyplácanie úrokového príjmu a licenčných poplatkov do zahraničia – zrážková daň medzi prepojenými osobami (účtovno-daňový aspekt)
 • Sadzby dane z príjmov pre FO a PO – čo je nutné sledovať pre účely zvýhodnenej sadzby dane z príjmov
 • Zmarená investícia z pohľadu daní po novom aj so zaúčtovaním
 • Výpožička v praxi – daňový dosah od 1. 1. 2020 so zmenami
 • Nepeňažný vklad pohľadávky FO do spoločnosti a daňový dosah od 1. 1. 2020

 

Daň z pridanej hodnoty

 

 • Preprava tovaru v rámci EÚ
  • zmeny v dokazovaní nároku na oslobodenie od dane pri dodaní tovaru do EÚ
  • zmeny v oblasti dodávania tovaru do konsignačného skladu a následného predaja
  • priradenie prepravy v rámci reťazového obchodu, ktorá je vykonaná prostrednou osobou
 • Zmeny v oblasti súhrnného výkazu aj na príkladoch
 • Oprava základu dane pri cestovných kanceláriách od 1. 1. 2020
 • Nehnuteľnosť z pohľadu DPH
  • zmena účelu pri investičnom majetku, ktorým je nehnuteľnosť
  • bezodplatné dodanie nehnuteľnosti a povinnosť vrátiť daň zo služieb viažucich sa k nehnuteľnosti
  • dodanie stavby, stavebného pozemku a registračná povinnosť
 • Zmena  využívania hnuteľného investičného majetku na podnikanie a iný účel (napr. automobil)
  • povinnosť vyrovnať zmenu pomeru od 1. 1. 2020
  • predaj majetku a dosah na úpravu odpočítanej dane
 • Základ dane pri bezodplatnom dodaní tovaru, ktorým je majetok do 1 700 eur
  • rozdiel medzi bezodplatným dodaním a krádežou
 • Povinnosť registrácie zahraničnou osobou a zrušenie registrácie v tuzemsku od 1. 1. 2020
 • Právo na odpočítanie dane v prípade refakturácie služieb ako ubytovanie, letenky a nerefakturácia takýchto plnení
  • základné princípy práva na odpočítanie dane
  • riziká uplatnenia odpočítania dane, ak je hradené plnenie za iného daňovníka

 

 

HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 84 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 27.2.2020, Bratislava - Vienna Gate, Kopčianska 8A, Petržalka (mapa)
Miesto konania: 28.2.2020, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)
Miesto konania: 4.3.2020, Poprad - Tatra Hotel, Karpatská 3314/7, Poprad (mapa)
Miesto konania: 5.3.2020, Prešov - Hotel LINEAS, Budovateľská 14, Prešov (mapa)
Miesto konania: 6.3.2020, Košice - KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49 (mapa)
Miesto konania: 9.3.2020, Banská Bystrica - Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica (mapa)
Miesto konania: 10.3.2020, Trenčín - Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín (mapa)
Miesto konania: 11.3.2020, Nitra- Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra (mapa)