Fakturácia DPH a zmeny v daňových zákonoch od 1.1. 2021 (2-dňové školenie)

Novinka

Od 1. októbra 2020 nadobúda účinnosť hneď niekoľko noviniek, ktoré majú zlepšiť podnikateľské prostredie a odbremeniť tak podnikateľov. Počnúc týmto dátumom sa návrhy na zápis údajov do obchodného registra, návrhy na zápis zmeny a na výmaz zapísaných údajov z obchodného registra na registrový súd bude možné podávať výlučne elektronicky. Na aké ďalšie zmeny sa musíme pripraviť a čo nás čaká v roku 2021? Pre jednoduchšiu orientáciu v tejto spleti zákonov vás pozývame na 2-dňové školenie, na ktorom získate veľký prehľad o zmenách v Živnostenskom zákone, v Zákone o účtovníctve, ďalej v Zákone o dani z príjmov a tiež v Zákone o sociálnom poistení.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Žilina 15.-16.10.2020 140,00 € 168,00 €
+ -

Fakturácia DPH a zmeny v daňových zákonoch od 1.1. 2021 (2-dňové školenie)

Od 1. októbra 2020 nadobúda účinnosť hneď niekoľko noviniek, ktoré majú zlepšiť podnikateľské prostredie a odbremeniť tak podnikateľov. Počnúc týmto dátumom sa návrhy na zápis údajov do obchodného registra, návrhy na zápis zmeny a na výmaz zapísaných údajov z obchodného registra na registrový súd bude možné podávať výlučne elektronicky. Na aké ďalšie zmeny sa musíme pripraviť a čo nás čaká v roku 2021? Pre jednoduchšiu orientáciu v tejto spleti zákonov vás pozývame na 2-dňové školenie, na ktorom získate veľký prehľad o zmenách v Živnostenskom zákone, v Zákone o účtovníctve, ďalej v Zákone o dani z príjmov a tiež v Zákone o sociálnom poistení.
V hneď prvý deň programu si povieme, čo hovorí posledná schválená legislatíva a najmä, ako vyzerá reálna prax súvisiaca s dodaním a vývozom tovaru, povinnými výkazmi, daňovým priznaním, cezhraničnými službami, základom dane a opravou základu dane, pohľadávkami a pod.
Osobitne sa v rámci tohto praktického školenia budeme venovať problematike fakturácie DPH, ktorej venujeme celý druhý deň. Pre lepšie pochopenie súvislostí bude celý priebeh školenia doplnený o reálne príklady z praxe či praktické odporúčania obľúbeného lektora a zároveň daňového poradcu Ing. Vladimíra Ozimého.

 Korona Safe: 

 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Program

1. deň

 • Zadefinovanie zdaniteľnej osoby, ekonomickej činnosti a predmet dane
 • Podmienky registrácie podľa zákona o DPH po novele ZoDPH
 • Dodanie tovaru a miesto dodania pri dodaní tovaru v tuzemsku v rámci EÚ a zmeny spojené so zásielkovým predajom
 • Základ dane a    oprava  základu dane (vystavené a prijaté dobropisy a ťarchopisy). Zavádza sa nový princíp opravy  v prípadoch zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo zníženia ceny tovaru alebo služby, pravidlá viažuce sa k nevymožiteľnosti pohľadávky
 • Povinné výkazy zdaniteľnej osoby
 • daňové priznanie – povinnosť podať DP a obsah daňového priznania, nesprávne  vyplnené DP a riziká
 • kontrolný výkaz a   úprava obsahu kontrolného výkazu v prípade opravy základu dane (nevymožiteľné pohľadávky)
 • Dodanie tovaru formou online platformy (elektronického rozhrania) a s tým spojené daňové povinnosti.
 • Vývoz tovaru a preukazovanie vývozu tovaru do miesta určenia na území tretích štátov aj inými dôkazmi ako doteraz.
 • Dovoz tovaru a zmeny spojené s dovozom tovaru.
 • Rozšírenie osobitnej úpravy  aj na iné cezhraničné služby dodané nezdaniteľným osobám a taktiež na cezhraničné dodanie tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku).

 

2. deň

 • Pravidlá fakturácie z pohľadu DPH
 • čo je faktúrou
 • povinnosť vyhotoviť faktúru
 • lehoty a uchovávanie faktúr
 • obsah faktúry a riziká pri nedodržaní obsahu faktúry 
 • Právo na odpočítanie dane od A po Z – hmotno-právne princípy a formálne princípy práva na odpočítanie dane.
 • Daňová povinnosť, jej vznik a osoba povinná platiť túto daň. Porušenie podmienok prenosu daňovej povinnosti a riziká s tým spojené.
 • Oneskorená registrácia, riziká spojené s odvodom DPH, uplatnenie práva na odpočítanie dane a podanie daňového priznania.
 • Dodanie služby a určenie miesta dodania služby v princípoch DPH, zmeny v zákone vo väzbe na pravidlá  určenia miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb dodaných inej ako zdaniteľnej osobe. 
 • Určenie zdaňovacieho obdobia, riziká spojené s prekročením obratu a prechodom na mesačného platiteľa. Zmeškanie lehoty, ako to napraviť.
 • Nadmerný odpočet platiteľa DPH a jeho vrátenie daňovým úradom, daňová kontrola a vplyv na vrátenie NO. 

Harmonogram školenia:

8.30 – 9.00 - prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 - prednáška
11.00 – 12.00 - obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 - prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje: cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Miesto konania:
15. - 16. 10. 2020, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)