Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1. 1. 2020 a vybrané problémy v praxi

Aj v roku 2020 čaká na daňovníkov množstvo noviniek, ako napríklad zavedenie režimu call-off stock, zavedenie kategórie mikrodaňovníkov a jednoduchšie pravidlá pre nich, zavedenie oslobodenia od dane v colnom sklade alebo zavedenie posudzovania prepravy v reťazci, kde prepravu zabezpečuje prostredná zdaniteľná osoba. Okrem noviniek nadobudne účinnosť aj viacero zmien, konkrétne v oblasti obratu pre účely zákonnej registrácie, pri odpisovaní majetku, pri odpočítaní daňovej straty, pri platení preddavkov na daň z príjmov, pri poskytovaní služieb cestovného ruchu alebo v oblasti záznamovej povinnosti. Zároveň vás upozorňujeme, že od budúceho roka budú platiť nové pravidlá pre registrovanie daňovníkov.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Bratislava 13.12.2019 70,00 € 84,00 €

Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1. 1. 2020 a vybrané problémy v praxi

Aj v roku 2020 čaká na daňovníkov množstvo noviniek, ako napríklad zavedenie režimu call-off stock, zavedenie kategórie mikrodaňovníkov a jednoduchšie pravidlá pre nich, zavedenie oslobodenia od dane v colnom sklade alebo zavedenie posudzovania prepravy v reťazci, kde prepravu zabezpečuje prostredná zdaniteľná osoba. Okrem noviniek nadobudne účinnosť aj viacero zmien, konkrétne v oblasti obratu pre účely zákonnej registrácie, pri odpisovaní majetku, pri odpočítaní daňovej straty, pri platení preddavkov na daň z príjmov, pri poskytovaní služieb cestovného ruchu alebo v oblasti záznamovej povinnosti. Zároveň vás upozorňujeme, že od budúceho roka budú platiť nové pravidlá pre registrovanie daňovníkov.

Detailný prehľad o "už schválených" a pripravovaných zmenách v oblasti DPH a DzP môžete získať už v predstihu, a to na školení s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým. V rámci programu porovnáme súčasnú s pripravovanou legislatívou, vďaka čomu získate všetky potrebné informácie pre bezproblémové zvládnutie nových povinností a plynulý prechod do nasledujúceho účtovného obdobia. Našu pozornosť v rámci programu neminú ani stále aktuálne problémy, ich možné nápravné riešenia či reálne príklady z tohtoročnej praxe.

 

Napriek tomu, že nová legislatíva prinesie v novom roku množstvo zmien, nezúfajte, pretože na školení budete mať vyhradený dostatočný priestor na to, aby ste o daných zmenách otvorene diskutovali a podrobne sme tak rozobrali jednotlivé ustanovenia do hĺbky.


 • Zmeny v zákone č. 222/2004 Z. z. o DPH (navrhované od 1. 1. 2020 a porovnanie sumár? od 1. 1. 2019)
  • Zmeny v oblasti obratu pre účely zákonnej registrácie
  • Zavedenie režimu call-off stock a s tým spojené povinnosti uvádzania skutočností v daňovom priznaní k DPH a súhrnnom výkaze (zmeny v tlačivách)
  • Zmeny v oblasti intrakomunitárneho dodania tovaru (na strane dodávateľa a odberateľa)
  • Reťazové obchody a zavedenie posudzovania prepravy v reťazci, kde prepravu zabezpečuje prostredná zdaniteľná osoba
  • Bezplatné dodanie tovaru  a zmeny v oblasti dodávok pri tovare  s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700 € vrátane a dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok 
  • Úprava vymedzenia sumy, z ktorej sa odvádza DPH pri zrušení registrácie pre daň
  • Zmeny v oblasti definície ubytovacích služieb na účely zníženej sadzby DPH 10 %. Prenájom verzus ubytovacia služba
  • Zavedenie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru a služieb súvisiacich s týmto tovarom, ktorý je prepustený do colného režimu colné uskladňovanie alebo je v osobitnom sklade
  • Zavedenie oslobodenie od dane v colnom sklade, v osobitnom sklade a v daňovom sklade
  • Oprava odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom majetku, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu hodnoty tohto investičného majetku. Otázka obstarania investičného majetku formou finančného prenájmu a sledovanie zmeny účelu pri takomto majetku
  • Zmeny v oblasti využívania hnuteľného investičného majetku aj na iný účel ako podnikanie 
  • Zmeny v oblasti služieb cestovného ruchu
  • Zmeny v oblasti záznamovej povinnosti

 

 • Zmeny v daňových zákonoch od 1. 1. 2019 a od 1. 1. 2020
  • Zosumarizovanie zmien od 1. 1. 2019 (daňový bonus, inštitút štipendií, zrušenie poplatku reťazcom, vyplácanie 13. a 14. platu, daňovo uznané výdavky po zaplatení)
  • Zavedenie kategórie mikrodaňovníkov a jednoduchšie pravidlá pre nich (platné od 1.1.2021)
  • Zmeny v oblasti odpisovania majetku –  rýchlejšie odpisovanie elektromobilov - zavádza sa nová odpisová skupina
  • Možnosť prerušenia odpisovania
  • Zmeny v oblasti odpočítania daňovej straty
  • Možnosť elektronickej komunikácie medzi zamestnancom a zamestnávateľom, zmeny v komunikácii (administratívna komunikácia ako podpisovanie vyhlásenia atď.)
  • Zmeny v oblasti výdavkov, ktoré sú daňovo uznané až po ich zaplatení (významné zmeny posúdenia daňových výdavkov po zaplatení ako sprostredkovateľská odmena, obstarávacie náklady...)
  • Zmeny v oblasti výpožičky a zmeny vo väzbe na aplikačnú prax ako formy, šablóny... (odpisovanie, daňové a nedaňové výdavky)
  • Zmeny v oblasti zdanenia hybridných nesúladov
  • Zmeny v oblasti platenia preddavkov na daň z príjmov u fyzických osôb a právnických osôb (zmeny v definícii poslednej známej daňovej povinnosti, výška povinnosti platenia preddavkov)
  • Zmeny v oblasti zaokrúhľovania
  • Zmeny v registrácii daňovníkov ako povinnosť na strane správcu dane, ako aj daňovníka
  • Zmeny u fyzickej osoby zo závislej činnosti (oslobodené plnenia ako preprava, ubytovanie, benefity...)
  • Zmeny u fyzickej osoby oslobodené od dane z príjmov podľa § 9 ZDP (napr. náhrada príjmu pri strate zdaniteľného príjmu pri strate funkčnosti 40 % a viac)
  • Zmeny v oblasti uplatňovania základu dane u fyzických osôb
  • Zmeny v oblasti uplatňovania nových sadzieb dane z príjmov u právnickej osoby a fyzickej osoby (zavádza sa nová sadzba dane 15 %, kto a kedy, sa dozvieme na školení)
  • Zmeny v oblasti nepeňažných a peňažných plnení pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od držiteľa (kto, kedy a ako, sa dozvieme na školení)
  • Zmeny v oblasti nedaňových výdavkov ako zmluvné pokuty, úroky z omeškania, likvidácia potravinového tovaru, výpožičky
  • Zmeny v oblasti definície základných pojmov ako vklad, mikrodaňovník...
  • Zmeny v oblasti zdanenia zahrničných osôb v tuzemsku. Zdanenie licenčných poplatkov, nájmu hnuteľných vecí a zmeny vo väzbe časového testu na oslobodenie od dane z príjmov (§ 13) a zrážková daň
  • Zmeny v oblasti definície dividend vo väzbe na kapitálový fond (vyplatenie do zahraničia a zrážková daň)
  • Ostatné zmeny

 

 

 • Vybrané problémy v praxi v daňovo-účtovných princípoch
  • Nadobudnutie motorového vozidla z EÚ a povinnosť registrácie v tuzemsku zdaniteľnou osobou (nie platiteľom) a nesplnenie si tejto povinnosti – vplyv na DPH
  • Prefakturácia nedaňových výdavkov a daňovo-účtovný dosah
  • Skončenie nájomného vzťahu a vysporiadanie technického zhodnotenia u prenajímateľa a nájomcu z pohľadu DPH, dane z príjmov a účtovníctva
  • Zimné pneumatiky a prístup FRSR k tejto téme
  • Tvorba kapitálových fondov, základného imania a daňový dosah pri vyplatení (znížení) imania na spoločnosť a spoločníka
  • Obstaranie majetku formou finančného prenájmu a dosah z pohľadu dane z príjmov, DPH a účtovné princípy pri predaji takéhoto majetku
  • Pôžičky do spoločnosti od závislej osoby, pravidlo nízkej kapitalizácie a daňovo-účtovný dosah

 

HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou


Účastnícky poplatok 84 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Miesto konania:
18. 10. 2019, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina (mapa)
28. 10. 2019, Trnava - Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava (mapa)
29. 10. 2019, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra (mapa)
30. 10. 2019, Bratislava -OBSADENÉ - Vienna Gate, Kopčianska 8A, Petržalka (mapa), Ako sa k nám dostať
6. 11. 2019, Košice - Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/ (mapa)
4. 11. 2019, Prešov - Hotel LINEAS, Budovateľská 14 (mapa)
18. 11. 2019, Trenčín -OBSADENÉ - Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín (mapa)
20. 11. 2019, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina (mapa)
22. 11. 2019, Banská Bystrica -OBSADENÉ - Hotel Dixon, Švermova 32 (mapa)
26. 11. 2019, 25. 11. 2019, Bratislava - Vienna Gate, Kopčianska 8A, Petržalka (mapa), Ako sa k nám dostať
29. 11. 2019, Poprad - Tatra Hotel ***, Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad (mapa)
13. 12. 2019, Bratislava - Vienna Gate, Kopčianska 8A, Petržalka (mapa), Ako sa k nám dostať