• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Odborné školenia
 • >>
 • REŽIM VODIČOV V CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVE A AUTOBUSOVEJ NEPRAVIDELNEJ DOPRAVE A NA AUTOBUSOVÝCH LINKÁCH NAD 50 KM A KONTROLA JEHO DODRŽIAVANIA (AETR)

REŽIM VODIČOV V CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVE A AUTOBUSOVEJ NEPRAVIDELNEJ DOPRAVE A NA AUTOBUSOVÝCH LINKÁCH NAD 50 KM A KONTROLA JEHO DODRŽIAVANIA (AETR)

Cieľom školenia je vysvetlenie súčasných sociálnych predpisov (Dohoda AETR, Nariadenie EP a Rady č. 561/2006), ktoré sa aplikujú na režim práce osádok vozidiel v cestnej nákladnej doprave a v nepravidelnej autobusovej doprave a pravidelnej autobusovej doprave na linkách nad 50 km. Čerpanie pravidelného týždenného odpočinku (45 h) podľa rozhodnutia Súdneho dvora EÚ od 20.12.2017 !

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Bez DPH S DPH
Košice 21.11.2019 80,00 € 96,00 €

REŽIM VODIČOV V CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVE A AUTOBUSOVEJ NEPRAVIDELNEJ DOPRAVE A NA AUTOBUSOVÝCH LINKÁCH NAD 50 KM A KONTROLA JEHO DODRŽIAVANIA (AETR)

Cieľom školenia je vysvetlenie súčasných sociálnych predpisov (Dohoda AETR, Nariadenie EP a Rady č. 561/2006), ktoré sa aplikujú na režim práce osádok vozidiel v cestnej nákladnej doprave a v nepravidelnej autobusovej doprave a pravidelnej autobusovej doprave na linkách nad 50 km. Čerpanie pravidelného týždenného odpočinku (45 h) podľa rozhodnutia Súdneho dvora EÚ od 20.12.2017 !

Podľa požiadaviek bude zameranie na detailné vysvetlenie režimu práce vodičov aj na základe výstupov projektu, ktorý bol zameraný na zjednotenie výkladu Nariadenie EP a Rady č. 561/2006 pre kontrolórov zo štátov EÚ.

Súčasťou školenia budú aj praktické aplikácie na plánovanie prepráv, kritické momenty režimu práce a najčastejšie nedostatky. Budú vysvetlené nové požiadavky nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 165/2014 o tachografoch v cestnej doprave.

Tiež budú uvedené navrhované/schválené  zmeny Nariadenia 561/2006  a Nariadenia 165/2014 !

Podľa čl. 10 ods. 4 Nariadenia EP a Rady č. 561/2006 „podniky, odosielatelia, zasielatelia, organizátori zájazdov, hlavní dodávatelia, subdodávatelia a agentúry zamestnávajúce vodičov zabezpečia, aby boli zmluvne dohodnuté dopravné harmonogramy v súlade s týmto nariadením.

Pre koho je seminár určený:
Referenti cestnej nákladnej dopravy a autobusovej dopravy (dispečeri, disponenti, zasielatelia, objednávatelia prepráv a pod.), vedúci dopravy, pracovníci  ktorí vystavujú objednávky prepravy, resp. plánujú harmonogramy prepráv u hľadiska termínov nakládok a vykládok resp. termínov prepráv.


 • Sociálne predpisy vo vzťahu k režimu práce
  •    Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy

  •    Čerpanie pravidelného týždenného odpočinku (45 h) podľa rozhodnutia Súdneho dvora EÚ od 20.12.2017
  •    Pokuty a kontroly v štátoch, ktoré to aplikujú (Francúzsko, Belgicko, SRN, Španielsko, Veľká Británia, Holandsko atď.)

  •    Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR) (v kontexte so sociálnymi predpismi EÚ a ich zmenami),
  •    Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave  a o zmene ďalších zákonov
  -    Vysvetlenie režimu práce vodiča cestnej nákladnej dopravy
  -    Prípadové štúdie na plánovanie prepráv a aplikáciu v praxi
  -    Plánovanie čerpania prestávok a odpočinkov vodiča na „bezpečných“ parkoviskách
  -    Zostavenie štvortýždňového pracovného cyklu vodiča vzhľadom na zákaz čerpania 45 hod. týždenného odpočinku vo vozidle
  -    Výnimky z režimu práce a ich zdôvodnenie a praktické ukážky zapisovania
  -    Potvrdenie  činností vodiča podľa Nariadenia (ES) č. 561/2006 alebo dohody AETR) – vyplnenie- zmeny od 4.3.2016

  Používanie tachografov  nové Nariadenie  EP a RADY (EÚ) č. 165/2014 o tachografoch v cestnej doprave
  •    Vývoj v oblasti digitálnych tachografov
  -    prečo niektoré vozidla s digitálnymi tachografmi môžu mať denný čas jazdy dlhší až o 30 min., minútové pravidlo u nových digitálnych tachografov  a jeho aplikácia v praxi, používanie režimu OUT
  -    ako postupovať pri poruche tachografu a pri strate alebo nefunkčnej karta k digitálnému tachografu
  -    tretia generácia tachografov a ich prepojenie s GNSS  od 15.6.2019 a predpokladaný ďalší vývoj.

  Kontroly dodržiavanie režimu práce vodičov a používania záznamových zariadení v doprave
  •    Podľa zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave  a o zmene ďalších zákonov
  •    Rozdelenie porušenia režimu práce a používania tachografov na menej závažné, závažné, veľmi závažné a najzávažnejšie – platné v EÚ od 1.1.2017
  •    Navrhované/schválené  zmeny Nariadenia 561/2006  a tiež Nariadenia 165/2014 !

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 96 € s DPH zahŕňa: cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 

 


ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 21.11.2019, Košice - Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/ (mapa)