Správa registratúry a archív organizácie – aktuálne zmeny v roku 2024

Od 1. septembra 2023 je účinná novela č. 336/2023 Z. z. vyhlášky MV SR č. 410/2015 Z. z., podľa ktorej sú pôvodcovia (orgány verejnej moci) povinní uviesť registratúrne poriadky do súladu s novými pravidlami. O aké ide? Od 1. januára 2024 nadobúda účinnosť ďalšia novela, a to č. 403/2023 Z. z. Ňou sa upravuje vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z. a prináša viaceré zmeny týkajúce sa vyraďovania registratúrnych záznamov. Webinár je určený rovnako pre subjekty verejnej správy, ako aj komerčné firmy, ktoré sa dozvedia informácie o tom, ako správne pracovať so správou registratúry a archívom organizácie.

Forma produktu
Školenie
Miesto konania
Bratislava, Trenčín
Dátum konania
24. 4. 2024, 25. 4. 2024
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Mgr. Jana Bauerová, PhD., Mgr. Daniel Kurucár
Bez DPH S DPH
Bratislava 24. 4. 2024 90 € 108 €
+ -
Trenčín 25. 4. 2024 90 € 108 €
+ -

Správa registratúry a archív organizácie – aktuálne zmeny v roku 2024

Od 1. septembra 2023 je účinná novela č. 336/2023 Z. z. vyhlášky MV SR č. 410/2015 Z. z., podľa ktorej sú pôvodcovia (orgány verejnej moci) povinní uviesť registratúrne poriadky do súladu s novými pravidlami. O aké ide? Od 1. januára 2024 nadobúda účinnosť ďalšia novela, a to č. 403/2023 Z. z. Ňou sa upravuje vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z. a prináša viaceré zmeny týkajúce sa vyraďovania registratúrnych záznamov. Webinár je určený rovnako pre subjekty verejnej správy, ako aj komerčné firmy, ktoré sa dozvedia informácie o tom, ako správne pracovať so správou registratúry a archívom organizácie.

Lektormi sú Mgr. Jana Bauerová, PhD., a Mgr. Daniel Kurucár, ktorí obaja pôsobia v Štátnom archíve v Bratislave. Na školení sa naučíte vytvárať neelektronické/elektronické záznamy a kombinované spisy, zaraďovať spisy do vecných skupín, odovzdávať záznamy s trvalou hodnotou do archívov, vytvárať preberacie protokoly, vyraďovať záznamy, vypracovať registratúrny poriadok a registratúrny plán či pracovať v systéme e-Government.

Školenie v Bratislave s pánom lektorom Mgr. Danielom Kurucárom, v Trenčíne s pani lektorkou Mgr. Janou Bauerovou, PhD. 

Školenie je určené subjektom verejnej správy a podnikateľskej sféry, konkrétne správcom registratúry a archivárom, pracovníkom podateľne a sekretariátov, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, manažérom systémov riadenia podľa noriem radu ISO, interným audítorom manažérskych systémov riadenia kvality, zamestnancom hospodárskych správ, ako aj ďalším odborným zamestnancom.

 

Bonus

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia

Obsah školenia

  • Platné právne predpisy pre správu registratúry – vrátane posledných schválených noviel 
  • Práva a povinnosti pôvodcov registratúry
  • Správa registratúry – terminológia, systémy, manipulačné úkony vrátane práce s elektronickými záznamami 
  • Hodnotenie a vyraďovanie záznamov, odovzdávanie archívnych dokumentov do archívu 
  • Tvorba registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu
  • Diskusia 
 

Harmonogram školenia

08.30 – 09.00 – prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 – prednáška
11.00 – 12.00 – obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 – prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli TATRA môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za cenu 18 € na celý deň, pokiaľ je dostupnosť parkovacích miest k dispozícii.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.