Trestné právo EÚ a jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej republiky

Akcia Online

Prvá publikácia na Slovensku, ktorá fundovane a komplexne spracováva rozsiahlu a rôznorodú problematiku trestného práva Európskej únie a ukazuje, ako právo Európskej únie v čoraz väčšom rozsahu ovplyvňuje slovenské trestné právo.

ISBN
978-80-8155-017-1
EAN kód
9,79E+12
Rok vydania
2013
Počet strán
888
Formát
A5
Väzba
Tvrdá väzba
Vydanie
Prvé
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Eurokódex, s. r. o.
Autor
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., JUDr. Libor Klimek, prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
Bez DPH S DPH
Trestné právo EÚ a jeho vplyv na právny poriadok SR, 1. vydanie tlačená publikácia 32,73 € 16,36 € 36,00 € 18,00 €
+ -
Trestné právo EÚ a jeho vplyv na právny poriadok SR (<a href="http://www.zakon.sk/eshop/trestne-pravo-eu-a-jeho-vplyv-na-pravny-poriadok-sr-online/p-1570112.xhtml">online</a>) 0,00 € 0,00 €

Trestné právo EÚ a jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej republiky

Prvá publikácia na Slovensku, ktorá fundovane a komplexne spracováva rozsiahlu a rôznorodú problematiku trestného práva Európskej únie a ukazuje, ako právo Európskej únie v čoraz väčšom rozsahu ovplyvňuje slovenské trestné právo.
Z recenzie:
„Vedecká monografia autorov Jaroslava Ivora, Libora Klimeka, Jozefa Záhoru  s názvom „Trestné právo Európskej únie a jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej republiky“ je na Slovensku prvou publikáciou, ktorá fundovane a komplexne spracováva rozsiahlu a rôznorodú problematiku trestného práva Európskej únie a ukazuje, ako právo Európskej únie v čoraz väčšom rozsahu ovplyvňuje slovenské trestné právo.“

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. 

O knihe:

Autori monografie, ktorí pôsobia na Paneurópskej vysokej škole, na základe niekoľko-ročnej výskumnej práce spracovali monografiu, v rámci ktorej si ako hlavný cieľ stanovili analyzovať trestnoprávne ustanovenia práva Európskej únie, resp. Európskych spoločenstiev a ich následný dosah na slovenské trestné právo.

Monografia pozostáva zo štyroch častí, každá časť je členená na samostatné kapitoly.

  • V prvej časti autori vymedzujú základné metodologické východiská. Pokúsili sa zadefinovať pojem a systém trestného práva Európskej únie. Venujú sa procesu europeizácie trestného práva a vplyvu prijatia Lisabonskej zmluvy na problematiku trestného práva a fragmentom všeobecnej časti trestného práva hmotného.

  • V druhej časti sa venujú problematike „euro zločinov“ vymedzených predovšetkým v čl. 83 ZFEÚ.

  • Tretia časť sa zaoberá inštitútmi trestného práva procesného. Autori sa venujú základným procesným právam v rámci práva Európskej únie, postaveniu obetí trestných činov, spolupráci v trestných veciach medzi členskými štátmi, najmä európskemu zatýkaciemu rozkazu, príkazu na zaistenie majetku a dôkazu, vzájomnému uznávaniu rozsudkov v trestných veciach, kreovaniu či fungovaniu spoločných vyšetrovacích tímov, resp. iným formám spolupráce v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie.

  • V poslednej časti sú charakterizované orgány koordinujúce policajnú a justičnú spoluprácu v trestných veciach, predovšetkým Eurojust, Siete justičnej spolupráce v trestných veciach, Europol a OLAF.


V rámci uvedených kapitol autori naznačujú perspektívy ďalšieho vývoja v jednotlivých oblastiach a predstavujú úvahy de lege ferenda vo vzťahu k právnemu poriadku Slovenskej republiky.

Prílohy na stiahnutie

Obsah publikácie
TPEU_obsah.pdf

Ukážka