Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2021 z pohľadu kontrolóra

Novinka

S ohľadom na súčasný krízový stav sa na uvedenom webinári oboznámite s pravidlami aj samotnými postupmi pri inventarizácii majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2021. Lektor vám nielenže predstaví potrebu menovania členov komisií a následné zostavenie prehlásení k jej výkonu, ale poskytne vám najmä prehľad o povinnostiach vyplývajúcich zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove. Ako účastník získate viacero vzorových príkladov do praxe, napr. vzory zápisov, súpisov, menovacích dekrétov či vzor príkazu na zostavenie inventarizácie.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Bez DPH S DPH
Webinár 15.11.2021 15.11.2021 50,00 € 60,00 €
+ -

Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2021 z pohľadu kontrolóra

S ohľadom na súčasný krízový stav sa na uvedenom webinári oboznámite s pravidlami aj samotnými postupmi pri inventarizácii majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2021. Lektor vám nielenže predstaví potrebu menovania členov komisií a následné zostavenie prehlásení k jej výkonu, ale poskytne vám najmä prehľad o povinnostiach vyplývajúcich zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove. Ako účastník získate viacero vzorových príkladov do praxe, napr. vzory zápisov, súpisov, menovacích dekrétov či vzor príkazu na zostavenie inventarizácie.
Bližšie sa oboznámite i s pravidlami a výkonom inventarizácie pokladničnej hotovosti a cenín. Lektor pôsobí ako kontrolór vo verejnej správe, a preto si účastníci navyše vypočujú aj praktické upozornenia a odporúčania k základnej finančnej kontrole.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Cieľová skupina: zamestnanci subjektov verejnej správy, štátnych fondov, obchodných spoločností verejnej správy, obcí, škôl a miest, ako aj zamestnanci zriadených organizácií (rozpočtové a príspevkové organizácie) a subjekty mimo sektora verejnej správy.

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní

Bonus pre účastníkov: vzorové šablóny – inventúrny súpis a inventarizačný zápis, príkaz na inventarizáciu, menovania i prehlásenia hmotne zodpovedných osôb.

Program webinára

1.     Zákonnosť inventarizácie a jej postup

2.     Prehľad povinností pri jej zostavení

3.     Upozornenia z kontrolnej praxe verzus COVID-19

4.     Otázky účastníkov

5.     Individuálne konzultácie

6.     Diskusia a záver

 

Seminár dáva účastníkom odpovede i na otázky, a to:

1.     Čo všetko majú obsahovať inventúrne súpisy?

2.     Musí byť súčasťou inventarizácie aj základná finančná kontrola?

3.     Aké povinnosti majú členovia inventarizačnej komisie?

4.     Čo všetko požaduje zákon o účtovníctve pre zostavenie príkazu štatutára na realizovanie inventarizácie?

5.     Ako vykonať fyzické inventúry, ak pracujeme z domu?

6.     Ako podpísať výstupy na diaľku?

7.     Musí sa účtovať inventarizačný rozdiel?

8.     Kedy je možné tvoriť rezervu a kedy časové rozlíšenie?

9.     Musíme okrem inventúrnych súpisov zostaviť aj inventarizačný zápis z každého jedného súpisu?

10.  Postačí vykonať inventarizáciu pokladničnej hotovosti dvakrát za rok?


Harmonogram webinára:
09:00 - 13:00 – prednáška spojená s diskusiou