• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Odborné školenia
 • >>
 • Zadávanie podlimitnej zákazky, zákazky s nízkou hodnotou a zákazky financované z fondov EÚ vrátane kontrolného mechanizmu

Zadávanie podlimitnej zákazky, zákazky s nízkou hodnotou a zákazky financované z fondov EÚ vrátane kontrolného mechanizmu

Novinka

Verejné obstarávanie so sebou nesie rozsiahlu problematiku, ktorá vás vždy môže niečím novým prekvapiť. Školenie je určené všetkým osobám, ktoré pôsobia alebo chcú pôsobiť v oblasti verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov, uchádzačov/záujemcov, ale i ďalším, ktorí majú o oblasť verejného obstarávania a s ňou spojenú aplikáciu v praxi záujem.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Mgr. Katarína Hreusová
Bez DPH S DPH
Žilina 27.4.2020 70,00 € 84,00 €
+ -
Bratislava 14.5.2020 70,00 € 84,00 €
+ -

Zadávanie podlimitnej zákazky, zákazky s nízkou hodnotou a zákazky financované z fondov EÚ vrátane kontrolného mechanizmu

Verejné obstarávanie so sebou nesie rozsiahlu problematiku, ktorá vás vždy môže niečím novým prekvapiť. Školenie je určené všetkým osobám, ktoré pôsobia alebo chcú pôsobiť v oblasti verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov, uchádzačov/záujemcov, ale i ďalším, ktorí majú o oblasť verejného obstarávania a s ňou spojenú aplikáciu v praxi záujem.

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
 • Priebeh zákazky
 • Základné postupy verejného obstarávateľa – finančné limity
 • Opis predmetu zákazky
 • Predpokladaná hodnota zákazky a spôsob jej určenia
 • Výzva na predkladanie ponúk, súťažné podklady
 • Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní
 • Určenie podmienok účasti
 • Technická alebo odborná spôsobilosť
 • Spôsoby preukazovania podmienok účasti
 • Stanovenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
 • Spôsoby vyhodnocovania ponúk
 • Návrh zmluvy – povinná súčasť SP
 • Vysvetľovanie/dopĺňanie do súťažných podkladov
 • Žiadosť o nápravu proti podmienkam súťaže
 • Predkladanie ponúk/ otváranie ponúk
 • Zriadenie komisie
 • Konflikt záujmov
 • Vyhodnocovanie a vysvetľovanie podmienok účasti
 • Vyhodnocovanie a vysvetľovanie ponúk
 • Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
 • Uzavretie zmluvy/register partnerov verejného sektora
 • Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
 • Vyhotovenie referencie
 • Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
 • Dokumentácia z verejného obstarávania (archivácia 10 rokov)
 • Sociálne hľadisko vo verejnom obstarávaní od 1.1.2020

Harmonogram školenia:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedová prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenie, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
27.4.2020, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)
14.5.2020, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)