• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Odborné školenia
 • >>
 • Zadávanie podlimitnej zákazky, zákazky s nízkou hodnotou a zákazky financované z fondov EÚ vrátane kontrolného mechanizmu

Zadávanie podlimitnej zákazky, zákazky s nízkou hodnotou a zákazky financované z fondov EÚ vrátane kontrolného mechanizmu

Verejné obstarávanie so sebou nesie rozsiahlu problematiku, ktorá vás vždy môže niečím novým prekvapiť. Školenie je určené všetkým osobám, ktoré pôsobia alebo chcú pôsobiť v oblasti verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov, uchádzačov/záujemcov, ale i ďalším, ktorí majú o oblasť verejného obstarávania a s ňou spojenú aplikáciu v praxi záujem.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Mgr. Katarína Hreusová
Bez DPH S DPH
Žilina 10.9.2020 70,00 € 84,00 €

Zadávanie podlimitnej zákazky, zákazky s nízkou hodnotou a zákazky financované z fondov EÚ vrátane kontrolného mechanizmu

Verejné obstarávanie so sebou nesie rozsiahlu problematiku, ktorá vás vždy môže niečím novým prekvapiť. Školenie je určené všetkým osobám, ktoré pôsobia alebo chcú pôsobiť v oblasti verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov, uchádzačov/záujemcov, ale i ďalším, ktorí majú o oblasť verejného obstarávania a s ňou spojenú aplikáciu v praxi záujem.

Korona Safe:

 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

  • Priebeh zákazky
  • Základné postupy verejného obstarávateľa – finančné limity
  • Opis predmetu zákazky
  • Predpokladaná hodnota zákazky a spôsob jej určenia
  • Výzva na predkladanie ponúk, súťažné podklady
  • Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní
  • Určenie podmienok účasti
  • Technická alebo odborná spôsobilosť
  • Spôsoby preukazovania podmienok účasti
  • Stanovenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
  • Spôsoby vyhodnocovania ponúk
  • Návrh zmluvy – povinná súčasť SP
  • Vysvetľovanie/dopĺňanie do súťažných podkladov
  • Žiadosť o nápravu proti podmienkam súťaže
  • Predkladanie ponúk/ otváranie ponúk
  • Zriadenie komisie
  • Konflikt záujmov
  • Vyhodnocovanie a vysvetľovanie podmienok účasti
  • Vyhodnocovanie a vysvetľovanie ponúk
  • Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
  • Uzavretie zmluvy/register partnerov verejného sektora
  • Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
  • Vyhotovenie referencie
  • Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
  • Dokumentácia z verejného obstarávania (archivácia 10 rokov)
  • Sociálne hľadisko vo verejnom obstarávaní od 1.1.2020

   

  HARMONOGRAM:
  8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

  9.00 – 11.00 prednáška

  11.00 – 12.00 obedová prestávka

  12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

   

   

  Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenie, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

  Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

  Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.  Miesto konania:
  9.9.2020, Bratislava - ZRUŠENÉ - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
  10.9.2020, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)