Daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2021 a aktuálne zmeny od 1. 1. 2022

Pod vedením Ing. Valérie Jarinkovičovej pre vás pripravujeme školenie, na ktorom nájdete všetky praktické informácie či už o daňových priznaniach FO, o správnom vyčíslení čiastkových základov dane, odpočítavaní daňových strát, o nezdaniteľných častiach základu dane, sadzbách dane, o daňovom bonuse na vyživované dieťa, resp. na zaplatené úroky, o preddavkoch na daň, a to aj so zameraním na špecifiká týkajúce sa mikrodaňovníkov. V úvode školenia stručne predstavíme legislatívu, pripravené tlačivá, aktuálne lehoty a tiež základné údaje pri zdaňovaní príjmov za rok 2021 a za rok 2022.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Valéria Jarinkovičová
Bez DPH S DPH
Webinár 18.1.2022 18.1.2022 70,00 € 84,00 €
+ -

Daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2021 a aktuálne zmeny od 1. 1. 2022

Pod vedením Ing. Valérie Jarinkovičovej pre vás pripravujeme školenie, na ktorom nájdete všetky praktické informácie či už o daňových priznaniach FO, o správnom vyčíslení čiastkových základov dane, odpočítavaní daňových strát, o nezdaniteľných častiach základu dane, sadzbách dane, o daňovom bonuse na vyživované dieťa, resp. na zaplatené úroky, o preddavkoch na daň, a to aj so zameraním na špecifiká týkajúce sa mikrodaňovníkov. V úvode školenia stručne predstavíme legislatívu, pripravené tlačivá, aktuálne lehoty a tiež základné údaje pri zdaňovaní príjmov za rok 2021 a za rok 2022.

Nezabudneme si pripomenúť ani najdôležitejšie zmeny týkajúce sa napr. daňových a nedaňových výdavkov, nezdaniteľných častí základu dane, registračnej  a iných povinností. Na školení sa navyše dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o výpočte dane z príjmov fyzických osôb alebo o daňovom priznaní za rok 2021.

V rámci obsahu nahliadneme aj na najčastejšie chyby pri zdaňovaní príjmov fyzických osôb, a to aj vo vzťahu k zahraničiu a tiež na zmeny od 1. 1. 2022 v uplatňovaní daňového bonusu, oslobodenie podpory v čase skrátenej práce alebo zmeny v súvislosti s podávaním prehľadu.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní

Program webinára

1. Úvod do problematiky

Stručne k legislatívnemu procesu týkajúcemu sa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p. (ďalej len „ZDP“), k pripraveným tlačivám, k iným aktualitám, k základným údajom pri zdaňovaní príjmov za rok 2021 a za rok 2022.

2. Daň za rok 2021:

Zmeny oproti vlaňajšku vyplývajúce (najmä) z noviel ZDP, ktoré nadobudli účinnosť 1. 1. 2021, resp. v priebehu roku 2021.

Nový inštitút – mikrodaňovníkzvýhodnenia pre tento nový okruh daňovníkov (už za rok 2021).

Aktuálne k zamestnaneckým benefitom, daňovým a nedaňovým výdavkom, a to aj v prípade FO – zamestnávateľa, k sadzbe dane, nezdaniteľným častiam základu dane, daňovému bonusu a daňovému bonusu na zaplatené úroky. Zmeny týkajúce sa podielu zaplatenej dane.

Stručne k tlačivám a lehotám týkajúcim sa zdaňovania príjmov zo závislej činnosti, k povinnostiam zamestnávateľa, k vykonaniu ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (s príkladom na vyplnenie tlačív).
Daňové priznania za rok 2021 – príklady na vyplnenie  aj špecificky v prípade mikrodaňovníkov.
Stručne k príjmom, ktoré sa v daňovom priznaní neuvádzajú, najmä k príjmom zdaňovaným zrážkou dane, stručne k zdaňovaniu vo vzťahu k zahraničiu.


3. Zmeny, ktoré nastávajú od 1. 1. 2022, resp. neskôr,

vyplývajúce napr. zo:
- zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nový nástroj pasívnej politiky trhu práce, tzv. kurzarbeit),

- zákona č. 408/2021 Z. z. – najmä nové zvýhodnenie – odpočet výdavkov (nákladov) na investície,  

- zákona č. 416/2021 Z. z. – zmeny týkajúce sa stravovania zamestnancov a SZČO v nadväznosti na predchádzajúcu novelu – zákon č. 76/2021 Z. z. + celkové zhrnutie tejto problematiky.

Stručne k zmenám v daňovom poriadku (o. i. zavedenie indexu spoľahlivosti po novelizácii), ako aj k zmenám na základe noviel ďalších právnych noriem: o. i. Zákonníka práce, k zmenám v sociálnom poistení a pod.

 4. Diskusia, záver

Harmonogram webinára:
09:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 11:30 - prestávka
11:30 - 14:00 - prednáška
11:30 - 15:00 - diskusia