Komentáre C. H. Beck

Zakúpením produktu získate ročný prístup do modulu komentárov C. H. Beck. Ponúkame tieto moduly: Procesné právo, Súkromné právo, Trestné právo, Verejné právo alebo Kompletný obsah.

Forma produktu
Online produkt
Bez DPH S DPH
Modul Verejné právo ročný prístup 131,00 € 157,20 €
+ -
Modul Trestné právo ročný prístup 94,00 € 112,80 €
+ -
Modul Procesné právo ročný prístup 193,00 € 231,60 €
+ -
Modul Súkromné právo ročný prístup 272,00 € 326,40 €
+ -
Kompletný obsah modulov ročný prístup 620,00 € 744,00 €
+ -

Komentáre C. H. Beck

Zakúpením produktu získate ročný prístup do modulu komentárov C. H. Beck. Ponúkame tieto moduly: Procesné právo, Súkromné právo, Trestné právo, Verejné právo alebo Kompletný obsah.
Modul verejné právo (viac info o jednotlivých tituloch modulu)
Zákon o správnom konaní, Potasch/Hašanová (ukážka)
Zákon o ochrane hospodárskej súťaže, Kalesná/Blažo (ukážka)
Zákon o azyle, Hrnčárová/Meššová/Srebalová/ Macková (ukážka)
Tlačový zákon, Vozár/Valko/Lapšanský (ukážka)
Daňový poriadok, Kubincová (ukážka)
Zákon o priestupkoch, Srebalová/Vrabko/Horvát/Vačok(ukážka)
Zákon o zdravotnej starostlivosti, Humeník/Kováč/Husovský/Volčko (ukážka)

Modul trestné právo (viac info o jednotlivých tituloch modulu)
Trestný zákon - všeobecná časť, Burda/Čentéš/Kolesár/Záhora a kolektív (ukážka)
Trestný zákon -  osobitná časť, Burda/Čentéš/Kolesár/Záhora a kolektív (ukážka)
Európsky zatýkací rozkaz, Kordík/Fillová/Hrvol (ukážka)

Modul procesné právo (viac info o jednotlivých tituloch modulu)
Občiansky súdny poriadok, Števček/Ficová a kolektív (ukážka)
Exekučný poriadok, Števček/Ficová a kolektív (ukážka)
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, Milan Ďurica (ukážka)
Zákon o dobrovoľných dražbách, Katarína Valová a kolektív (ukážka)
Zákon o advokácii, Olej/Kerecman/Kalata a kolektív (ukážka)

Modul súkromné právo (viac info o jednotlivých tituloch modulu)
Zákonník práce, Helena Barancová (ukážka)
Zákon o rodine, Bronislava Pavelková (ukážka)
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, Valachovič/Grausová/Cirák (ukážka)
Obchodný zákonník, Mária Patakyová a kolektív (ukážka
Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, Lysina/Štefanková/Ďuriš/Števček (ukážka)
Občiansky zákonník - zmluvy o prenechaní vecí na užívanie, Dulaková/Fekete/Dulak a kolektív (ukážka)
Občiansky zákonník - zmluvy o prevode vlastníctva kúpna a zámenná zmluva, spotrebiteľská kúpna zmluva, Dulaková/Dulak/Jurčová (ukážka)


Kompletný obsah obsahuje prístup do všetkých modulov (Procesné právo, Súkromné právo, Trestné právo, Verejné právo).