Podvojné účtovníctvo pre pokročilých: Účtovná závierka

Lektor Ing. Vladimí Ozimý približuje problematiku účtovnej uzávierky v podvojnom účtovníctve. Venuje sa inventarizácii majetku a záväzkov, účtovným operáciám účtovaným len pri účtovnej uzávierke i ...

Rok vydania
1/2016
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
201 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 30,00 € 36,00 €
+ -

Podvojné účtovníctvo pre pokročilých: Účtovná závierka

Lektor Ing. Vladimí Ozimý približuje problematiku účtovnej uzávierky v podvojnom účtovníctve. Venuje sa inventarizácii majetku a záväzkov, účtovným operáciám účtovaným len pri účtovnej uzávierke i daňovej licencii.
Účtovná uzávierka v podvojnom účtovníctve
  • Otváranie a uzatváranie účtovných kníh
  • Druhy účtovných závierok (riadna, mimoriadna a priebežná)

Inventarizácia majetku a záväzkov
  • fyzická a dokladová inventúra
  • posúdenie ocenenia majetku a záväzkov
  • inventarizačné rozdiely z hľadiska účtovného a daňového

Účtovné operácie účtované len pri účtovnej uzávierke
  • doúčtovanie účtovných prípadov bežného roka (škodová udalosť, predaj nehnuteľnosti...)
  • precenenie majetku a záväzkov v cudzej mene a zaúčtovanie kurzových rozdielov,
  • opravné položky, rezervy, časové rozlíšenie nákladov a výnosov

Daňová licencia a jej účtovanie

Nové opatrenia MF SR pre účtovné závierky pre rok 2015 pre malé a veľké účtovné jednotky

Zverejnenie účtovnej závierky v registri účtovných závierok

Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2015
Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.