Vzdelávanie (školenia, videoškolenia, konferencie) - oblasť verejná správa

Pravidelne organizujeme konferencie a školenia týkajúce sa najdôležitejších legislatívnych zmien z oblasti verejnej správy, ktorými vás prevedú uznávaní odborníci. Okrem toho ponúkame aj možnosť online vzdelávania prostredníctvom praktických videoškolení


 

Zobrazenie:
Zoradiť:
Stránky:

Pre hlavného kontrolóra – ako spracovať odborné stanovisko k návrhu rozpočtu?

Ako je už z názvu zrejmé, webinár s predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou je určený hlavným kontrolórom obcí, miest a vyšších územných celkov. Slúži ako praktický sprievodca, ktorý ukáže, ako spracovať odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2024, ako preveriť podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania a ako hodnotiť stav a vývoj dlhu. Veľkou výhodou webinára je najmä priestor získať odpovede. Pýtajte sa na všetko, čo vás zaujíma.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
22. 11. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

EKONOMICKÉ MINIMUM – majetok verejnej správy, samosprávy a škôl v roku 2023

Na ďalšom zo série webinárov na tému ekonomické minimum sa spolu s Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou zameriame na „majetok verejnej správy, samosprávy a škôl“. Najmä na jeho vymedzenie, evidenciu, zaraďovanie a v neposlednom rade na základnú finančnú kontrolu právnych a ostatných majetkových úkonov. Veľkou výhodou webinára je najmä priestor získať odpovede. Pýtajte sa na všetko, čo vás zaujíma.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
11. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Vyraďovanie a likvidácia majetku v roku 2023 – pre verejnú správu, samosprávu a školy

Ako vyradiť či zlikvidovať majetok verejnej správy, samosprávy alebo školy? Je dostupných mnoho odborných článkov a literatúry. Máloktoré z nich však poskytnú taký výklad, ktorý nám umožní v praxi postupovať bez nejasností. Našou ambíciou spolu s lektorkou Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou je vyplniť túto „medzeru“. Vo forme webinára vám prinášame praktický manuál k vyraďovaniu a likvidácii majetku, ako aj k vytvoreniu povinnej dokumentácie a vypracovaniu interného predpisu.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
19. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Nové možnosti financovania originálnych školských kompetencií po novele od 1. 9. 2023

Novela školského zákona zavádza od 1. 9. 2023 zmeny vo financovaní originálnych školských kompetencií. Na webinári s uznávanou poradkyňou Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou si predstavíme zmenu financovania originálnych kompetencií v školstve, porovnáme stav pred novelou a po novele a zodpovieme vám prípadné otázky. Dozviete sa množstvo praktických informácií pre rok 2023/2024. Napríklad, ako uzatvoriť zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
31. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Ako zostaviť rozpočet na rok 2024 – pre verejnú správu, samosprávu a školy

Ako zostaviť rozpočet na rok 2024, i to, podľa akých pravidiel hospodárenia postupovať v rozpočtovom provizóriu, vám priblíži Ing. Ingrid Konečná Veverková. Už od roku 2003 je hlavnou kontrolórkou mesta Brezno a uznávanou odborníčkou na kontrolu a ekonomiku v územnej samospráve. Poskytne vám celistvý pohľad na celý proces zostavenia, schvaľovania rozpočtu na rok 2024 v podmienkach uplatňovania zásad rozpočtovej zodpovednosti.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
9. 11. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Činnosť rady školy a jej spolupráca s riaditeľom školy v školskom roku 2023/2024

Na webinári s PhDr. Marekom Havrilom, PhD., si vysvetlíme, ako efektívne nastaviť spoluprácu rady školy a riaditeľa školy pre školský rok 2023/2024. Prakticky si popíšeme celú činnosť rady školy – od jej zostavenia cez jej kompetencie, povinnosti, rokovania až po vzťahy k riaditeľovi školy. Hovoriť budeme aj o kompetenciách a zodpovednosti riaditeľa voči rade školy. Dozviete sa tiež, čomu sa majú vyhýbať členovia rady školy pri výkone svojej činnosti, čo si nemôže nárokovať riaditeľ vo vzťahu k rade školy, ako odvolať riaditeľa školy v kontexte podania návrhu rady školy a mnohé ďalšie praktické informácie a návody.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
20. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Marek Havrila PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Účtovanie, rozpočtovanie a kontrola pokladnice v roku 2023 – pre verejnú správu, samosprávu a školy

Potrebujete sa naučiť pracovať s pokladnicou? Predsedníčka Asociácie kontrolórov územnej samosprávy Ing. Ingrid Konečná Veverková vám na webinári pomôže vytvoriť jednotný a efektívny systém riadenia, organizácie, kontroly stavu a pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti. Prakticky si ukážeme účtovanie a rozpočtovanie pokladnice, kontrolu pokladnice, ako aj kontrolu účtovných dokladov a účtovných záznamov. Povieme si, ako sa jednotlivé pokladničné operácie kontrolujú prostredníctvom základnej finančnej kontroly a na záver si zodpovieme vaše prípadné otázky.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
16. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Protispoločenská činnosť pre hlavných kontrolórov – povinné zodpovedné osoby, ich úlohy a vzory do praxe

Novela zákona o protispoločenskej činnosti od r. 2023 zavádza jednoznačnú povinnosť určiť zodpovednú osobu, ktorá bude prijímať a preverovať oznámenia o protispoločenskej činnosti. Pre hlavných kontrolórov, prednostov úradov aj starostov prinášame jedinečnú príležitosť nahliadnuť na povinnosti zodpovedných osôb.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
5. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Náležitosti účtovných dokladov vo verejnej správe v roku 2023

Ste subjektom verejnej správy a neviete, či musí obsahovať účtovný doklad dátum a podpis účtovníka, prípadne pečiatku od dodávateľa? Sú účtovné doklady aj pracovné príkazy a výpisy z bankových účtov? Ako správne uvádzať číslovanie dokladov? Ani vy nepoznáte odpoveď? Zorientovať sa v náležitostiach účtovných dokladov, v ich elektronickej podobe či v spôsobe ich podpisovania podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve vám na webinári pomôže finančný kontrolór PhDr. Jozef Sýkora, MBA.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
19. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Ako sa pripraviť na kontrolu vo verejnej správe – pre kontrolórov, účtovníkov, hospodárov, rozpočtárov, vedúcich zamestnancov

Ak čakáte kontrolu alebo sa chcete lepšie pripraviť na jej proces a zároveň zistiť, čo všetko sa v praxi kontroluje, potom si nenechajte ujsť webinár s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA. Dozviete sa, aké sú vaše práva a povinnosti pri kontrole; na čo si dať pozor pri obehu dokladov, pri finančnej kontrole či pri zverejňovaní; čo najčastejšie vytýkajú kontrolné orgány a v neposlednom rade, ako sa na kontrolu pripraviť. Zároveň si vysvetlíme, ako kontrola prebieha v praxi – a to od zahájenia kontroly cez jej priebeh, odovzdanie dokumentácie kontrolnému orgánu, podanie námietky a ukončenie kontroly.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
30. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Sociálna prevencia (2. časť) – úlohy sociálneho pracovníka, obce, sociálnych služieb a príslušných inštitúcií

Jednou z mnohých úloh sociálnych pracovníkov je prostredníctvom tzv. sociálnej prevencie predchádzať, prípadne zabrániť ďalšiemu prehlbovaniu narastajúcich sociálnych problémov. Na túto tému sme pre vás pripravili až 2 časti webinárov s PhDr. Ing. Ivanou Kružliakovou, PhD. Pomôže vám uchopiť teoretické východiská a lepšie spoznať niektoré problémové okruhy, ktoré s uplatňovaním sociálnej prevencie úzko súvisia. V 2. časti webinára si vysvetlíme, aké sú úlohy sociálneho pracovníka, obce, sociálnych služieb a inštitúcií pôsobiacich v sociálnej prevencii.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
11. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Ako inventarizovať majetok, záväzky a rozdiely majetku a záväzkov – pre verejnú správu, samosprávu a školy

Zvládnite inventarizáciu ľavou zadnou. Na úvod tohto praktického webinára s Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou si vysvetlíme, akú zodpovednosť má zamestnanec za ochranu majetku. Následne si prakticky prejdeme všetky kroky spojené s inventarizáciou majetku, záväzkov aj rozdielu majetku a záväzkov. Vysvetlíme si, ako postupovať v prípade inventarizačných rozdielov aj ich vyrovnania. V závere webinára si predstavíme najčastejšie nedostatky pri inventarizácii a odpovieme na vaše otázky.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
3. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa a právny vzťah škôl so zriaďovateľmi v roku 2023

Zaujíma vás, ako má obec postupovať pri výberom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa? Ako na to, vám v jednotlivých krokoch porozpráva doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. Priblíži vám zodpovednosť riaditeľa školy, jeho kompetencie, úlohy a rovnako možné dôsledky v prípade porušenia povinností. Do pozornosti si dáme taktiež právny vzťah škôl a zriaďovateľov, keďže ich dobré vzťahy a spolupráca sú nevyhnutné pre celkový rozvoj obce.

Forma produktu:
Webinár
Miesto konania:
27. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Druhy pracovných pomerov riaditeľa školy v roku 2023

S riaditeľom školy môžu byť uzatvárané rôzne druhy pracovných pomerov. Ich špecifiká vám priblíži na webinári doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. Poradí vám, aký druh pracovného pomeru je najvýhodnejší pre riaditeľa školy ako zamestnanca a aký pre školu ako zamestnávateľa. Rozoberať budeme tiež dôvody a spôsoby skončenie pracovného pomeru riaditeľa školy, ako aj úpravy pracovných zmlúv iných pedagogických zamestnancov škôl, ku ktorým dochádza v súvislosti so zmenou úväzku.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
10. 11. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Odmeňovanie predstaviteľov volených orgánov mesta a obce v roku 2023

Na webinári s doc. JUDr. Jozefom Tekelim, PhD., nájdete zrozumiteľne vysvetlené pravidlá pre odmeňovanie, dovolenky, sociálny fond a stravovanie starostu a jeho zástupcu, hlavného kontrolóra obce, ako aj poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva. Webinár nadväzuje na súčasné interpretačné problémy, ku ktorým si zároveň poskytneme riešenia. Diskutovať budeme o oceňovaní funkcionárov za náležitý výkon práce, o prerokovaní, určení alebo navýšení platu starostu, o odmene hlavného kontrolóra alebo zmene jeho úväzku, o zásadách odmeňovania poslancov a členov komisií, o odmene sobášiacich a o ďalších iných. Do pozornosti si dáme tiež aktuálne stanoviská prokuratúry a súdne rozhodnutia.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
8. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Spracovanie smernice o inventarizácii majetku a záväzkov po novele zákona o účtovníctve

Ako po novele zákona o účtovníctve správne zostaviť internú smernicu? Čo všetko by mala smernica obsahovať a na čo netreba pri jej tvorbe zabudnúť? Poradí vám PhDr. Jozef Sýkora, MBA, ktorý už dlhé roky pôsobí ako kontrolór vo verejnej správe.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
49 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky – výpočty od 1. 1. 2022

Videoškolenie s RNDr. Jankou Motyčkovou vás s ohľadom na legislatívne zmeny účinné od 1. 1. 2022 krok po kroku prevedie celým procesom výpočtu zrážok zo mzdy a exekučných zrážok.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
80 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
RNDr. Jana Motyčková

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Základná finančná kontrola pre rozpočtové a príspevkové organizácie

Finančný kontrolór PhDr. Jozef Sýkora, MBA, v tomto videoškolení prevádza rozpočtové a príspevkové organizácie základnou finančnou kontrolou.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
48 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Na čo si dať pozor, ak čakáte kontrolu vo verejnej správe?

Videoškolenie s PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA (kontrolór vo verejnej správe), vám prináša praktický návod, ako v praxi zvládnuť kontrolu.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
57 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Trestné a finančné následky konania štatutára a vedúceho zamestnanca

Videoškolenie mapuje najčastejšie trestné činy štatutárov/vedúcich zamestnancov, ktorým zároveň poskytuje praktický návod, ako postupovať pri trestnej zodpovednosti súvisiacej s pracovnoprávnymi vzťahmi, BOZP alebo GDPR. Spomenuté sú delikty, ako je napríklad neoprávnené podnikanie, nelegálne zamestnávanie, neoprávnené prepustenie zamestnanca či nevyplatenie mzdy.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
66 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

36 € s DPH 30 € bez DPH

Vyberte variant

Interné smernice – aké sú povinné a ktoré treba mať spracované

Aké sú povinné interné smernice a ktoré treba mať spracované pre aktuálny právny stav v roku 2021?

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
47 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant
Stránky: