• Úvod
  • >>
  • Úplne znenia zákonov
  • >>
  • Obchodný zákonník, Zákon o obchodnom registri, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii (2017)

Obchodný zákonník, Zákon o obchodnom registri, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii (2017)

podľa právneho stavu k 27. 11. 2017 (Úplne znenia zákonov 22/2017)

Cena s DPH
2,81 €
Cena bez DPH
2,34 €
Rok vydania
2017
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Obchodný zákonník, Zákon o obchodnom registri, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii (2017)

podľa právneho stavu k 27. 11. 2017 (Úplne znenia zákonov 22/2017)
Úplné znenie zákona
č. 513/1991 Z. z.
OBCHODNÝ ZÁKONNÍK

Po zmene zákonom č. 264/2017 Z. z.:

  • Sedem nových alebo zmenených povinností pre podnikateľov: 1. Podať návrh na zrušenie spoločnosti bývalým štatutárnym orgánom. 2. Poskytovať primeranú súčinnosť bývalým štatutárnym orgánom. 3. Predkladať návrh zmluvy o splynutí, zmluvy o zlúčení alebo zmluvy o rozdelení spoločnosti správcovi dane. 4. Vypracovať správu audítora a povinnosť jej uloženia do zbierky listín. 5. Predkladať návrh zmluvy o splynutí, zmluvy o zlúčení alebo zmluvy o rozdelení spoločnosti do obchodného registra. 6. Osvedčiť podpis pri vymenovaní štatutárneho orgánu pred notárom alebo na matrike. 7. Pripojiť súhlas príslušného správcu dane alebo Sociálnej poisťovne na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným k návrhu na zápis do obchodného registra, len ak je spoločnosť s ručením obmedzeným zakladaná osobou, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov alebo v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.


Úplné znenie zákona
č. 530/2003 Z. z.
O OBCHODNOM REGISTRI

Po zmene zákonom č. 141/2017 Z. z.:

  • Zavádza sa: 1. zavedenie systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností, 2. zverejňovanie zapisovaných údajov a poskytovanie uložených listín aj prostredníctvom systému prepojenia registrov v elektronickej podobe, 3. vykonanie výmazu podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na základe oznámenia zahraničného obchodného registra alebo inej evidencie prostredníctvom systému prepojenia registrov, že došlo k zrušeniu alebo k výmazu zapísanej zahraničnej osoby, 4. zverejňovanie informácií prostredníctvom systému prepojenia registrov pri cezhraničnom zlúčení alebo cezhraničnom splynutí, pri ktorom je nástupníckou spoločnosťou slovenská zúčastnená spoločnosť, že cezhraničné zlúčenie alebo cezhraničné splynutie nadobudlo účinnosť, 5. zavedenie legislatívno-technických zmien v súvislosti s autorizáciou elektronických dokumentov, 6. zrušenie poplatkov za zaslanie potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je, alebo potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená do zbierky listín elektronickými prostriedkami a za zaslanie elektronickej podoby listiny uloženej v zbierke listín elektronickými prostriedkami.


Po zmene zákonom č. 264/2017 Z. z.:
  • Zmeny nastali v zákone o obchodnom registri, pokiaľ ide o zavedenie povinnosti spoločností zúčastnených na zlúčení alebo splynutí dať vyhotoviť správu audítora o zistených skutočnostiach a uložiť ju do zbierky listín, zmenu pri preukazovaní ustanovenia do funkcie štatutárneho orgánu alebo jeho člena podpisovými vzormi s úradne osvedčeným podpisom v prítomnosti notára alebo povereného zamestnanca obce, ako aj zmeny pri preverovaní skutočností pred zápisom zmeny spoločníka do obchodného registra zo strany registrového súdu.


Úplné znenie zákona
č. 7/2005 Z. z.
O KONKURZE A REŠTRUKTURALIZÁCII

Po zmene zákonom č. 264/2017 Z. z.:

  • Zavádza sa sprísniť zodpovednosť za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas a postihnúť aj také prípady, v ktorých nedošlo, resp. ani nemohlo dôjsť k otvoreniu konkurzu (čo bol predpoklad na vyvodzovanie zodpovednosti), keďže dlžník bol vymazaný z obchodného registra alebo konanie o návrhu na vyhlásenie konkurzu bolo zastavené pre nedostatok majetku dlžníka. Tiež sa zavádza riešiť prípady svojvoľného popierania pohľadávok veriteľov v konkurze a zosúladiť inštitút záverečného vyrovnania ziskov a strát s právnou úpravou podľa Občianskeho zákonníka.


Po zmene zákonom č. 279/2017 Z. z.:
  • § 83 ods. 1 písm. j) sa upravuje tak, aby sa rovnaké podmienky pre ukončenie prevádzkovania podniku finančnej inštitúcie po vyhlásení konkurzu vzťahovali na všetky druhy slovenských finančných inštitúcií uvedené v § 176 odseku 1 alebo odseku 5. Doplnením nového ustanovenia § 195a sa upravuje postup zaobchádzania s oddelenou podstatou zabezpečených veriteľov, ktorými sú majitelia krytých dlhopisov v rámci konkurzu banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov.

Predpokladaný termín vydania: 50.kalendárny týždeň