Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

podľa právneho stavu k 30. 6. 2018 (Úplné znenia zákonov 26/2018).

Cena s DPH
16,93 €
Cena bez DPH
14,11 €
Rok vydania
2018
Počet strán
340
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

podľa právneho stavu k 30. 6. 2018 (Úplné znenia zákonov 26/2018).
Úplné znenie zákona
č. 300/2005 Z. z.
TRESTNÝ ZÁKON

Po zmene zákonom č. 161/2018 Z. z.:
 • V § 68 je upravená fikcia ukončenia výkonu trestu odňatia slobody pri osobách podmienečne „prepustených“
  z výkonu trestu odňatia slobody, a nie pri podmienečne „odsúdených“ osobách, ktoré
  de facto vo výkone trestu ani neboli, ak v rámci skúšobnej doby viedli riadny život a splnili podmienky
  podmienečného odsúdenia. Ide o precizáciu ustanovenia a odstránenie zrejmej logickej chyby.
 • Novelizovaným znením sa vylučuje účinná ľútosť pri daňových trestných činoch spáchaných organizovanou skupinou alebo zločineckou skupinou.
 • Zmeny nadväzujú na novú právnu úpravu terorizmu. Pôvodná právna úprava terorizmu spočívala v trestnom čine terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme. Nová právna úprava sprehľadňuje, dopĺňa a rozdeľuje pôvodnú skutkovú podstatu tohto trestného činu na viac samostatných skutkových podstát – trestný čin teroristického útoku, trestný čin niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin financovania terorizmu a nový trestný čin cestovania na účel terorizmu.


Úplné znenie zákona
č. 301/2005 Z. z.
TRESTNÝ PORIADOK

Po zmene zákonom č. 161/2018 Z. z.:
 • Právnou úpravou sa dopĺňa spôsob zaznamenávania výsluchu obvineného, ak ide o osobu mladšiu ako 18 rokov. Predmetnou úpravou sa navrhovateľ snaží zabezpečiť dostatočnú ochranu detí, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní a ktoré nie sú vždy schopné pochopiť obsah výsluchov, ktoré sa s nimi vedú. Z tohto dôvodu sa navrhuje uskutočniť výsluch obvineného mladšieho ako 18 rokov s využitím technických zariadení určených na záznam zvuku a obrazu.
 • Súčasná právna úprava umožňuje oprávneným subjektom podať sťažnosť do troch dní, pričom novým znením sa stanovuje, že má ísť o pracovné dni.
 • Ustanovenia dielu upravujúceho konanie proti mladistvým sa nepoužijú, ak dôjde k vzneseniu obvinenia až po dovŕšení devätnásteho roku veku obvineného.


Úplné znenie zákona
č. 91/2016 Z. z.
o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Po zmene zákonom č. 161/2018 Z. z.:
 • Úpravou sa aktualizuje katalóg trestných činov terorizmu obsiahnutý v zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb, za ktoré možno vyvodiť trestnú zodpovednosť právnickej osobe o nové trestné činy týkajúce sa terorizmu tak, aby bol zohľadnený nový koncept hmotnoprávnej úpravy v tejto oblasti.