• Úvod
 • >>
 • Úplne znenia zákonov
 • >>
 • Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v JÚ, PÚ, Opatrenia na zostavenie účtovnej závierky (2015) v PDF

Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v JÚ, PÚ, Opatrenia na zostavenie účtovnej závierky (2015) v PDF

podľa právneho stavu k 7.1.2015 (Úplne znenia zákonov 2/2015)

Cena s DPH
5,88 €
Cena bez DPH
4,90 €
Rok vydania
2015
Počet strán
360
Formát
PDF
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v JÚ, PÚ, Opatrenia na zostavenie účtovnej závierky (2015) v PDF

podľa právneho stavu k 7.1.2015 (Úplne znenia zákonov 2/2015)
Úplné znenie zákona
č. 431/2002 Z. z.
O ÚČTOVNÍCTVE
Po zmene zákonom č. 333/2014 Z. z.:
 • Spresňuje sa ustanovenie § 4 ods. 2 ohľadom obsahovej štruktúry účtovnej závierky, ktorá sa ustanovuje opatreniami Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) pre jednotlivé
  typy účtovných jednotiek.

 • Ustanovenia § 17 ods. 2 predstavujú úpravu vymedzenia všeobecných náležitostí účtovnej závierky. Ide o údaje, ktoré sa ustanovujú na úvodnej strane účtovnej závierky podľa vydaných opatrení ministerstva
  pre jednotlivé typy účtovných jednotiek.

 • Vypúšťa sa úloha prevádzkovateľa formálne kontrolovať údaje uvádzané v účtovnej závierke. Formálnu kontrolu správnosti údajov budú vykonávať daňové úrady pre písomnú podobu a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky pre elektronickú podobu, už na vstupe dokumentov pri podaní.

 • Rozširuje sa možnosť podať oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky v písomnej podobe. Dátum schválenia účtovnej závierky je potrebné doplniť do registra a aj do zbierky listín obchodného registra.

 • Praktické skúsenosti s prvým rokom fungovania ostrej prevádzky registra poukázali na to, že je potrebné zvýšiť kontrolný mechanizmus dokumentov na vstupe pre písomné a tiež elektronické podanie. Zmena zákona oprávňuje daňové úrady, aby v prípade neúplnosti alebo nesprávností mohli účtovnú jednotku vyzvať na opravu a súčasne ustanovuje, že ak účtovná jednotka nevyhovela výzve a nedostatky neodstránila podanie sa považuje za nedoručené.

 • Skúsenosti z praxe poukázali na to, že účtovné jednotky žiadajú o kópie uložených dokumentov na rôzne účely. Často žiadali iba o potvrdenie niektorej časti účtovnej závierky, čo doterajšie znenie zákona neumožňovalo. Súčasne sa kvôli dostupnosti rozširujú miesta, na ktorých sa kópie dokumentov poskytujú. Daňový úrad bude poskytovať kópie dokumentov do času uloženia dokumentov v registri. Jednotné kontaktné miesta budú kópie dokumentov poskytovať po ich uložení do registra, ak sa žiadateľ rozhodne žiadosť o kópiu priniesť osobne.

 • Dopĺňa sa pokuta za neuposlúchnutie výzvy, ktorú daňový úrad posiela v súvislosti s novo navrhovaným znením.


Úplné znenie opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov.

Po zmene opatrenim MF SR č. MF/15523/2014-74
Úplné znenie opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Po zmene opatrením MF SR č. MF/23635/2014-74
Opatrenie MF SR č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu.
Opatrenie MF SR č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky.

Po zmene opatrením MF SR č. MF/18008/2014-74
Opatrenie MF SR č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky.
Úplné znenie opatrenia Ministerstva financií SR č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

Po zmene opatrením MF SR č. MF/18009/2014-74
Opatrenie MF SR č. MF/22497/2014-74, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky